Klachtenregeling


"Vanzelfsprekend zal ons kantoor er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Desondanks kan het zijn dat u niet helemaal tevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Hieronder leest u wat u dan kunt doen.

Klachtenregeling

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of de hoogte van onze declaratie(s), kunt u uw bezwaren mondeling of schriftelijk voorleggen aan mr. J.P.M. (Joop) van Zijl  (Postbus 1095, 5004 BB Tilburg, e-mail: j.van.zijl@kantoormrvanzijl.nl).

Bij de behandeling van uw klacht geldt onze interne klachtenregeling als leidraad. U dient uw klacht voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop u kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot uw klacht aanleiding heeft gegeven.

Ons kantoor zal een oplossing voor het gerezen probleem altijd schriftelijk aan u bevestigen binnen vier weken na binnenkomst van de klacht. Mocht ons kantoor uw bezwaren naar uw mening niet bevredigend opgelost hebben, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze weg staat ook voor u open wanneer ons kantoor uw klacht niet binnen vier weken na indiening schriftelijk heeft afgehandeld.

Geschillencommissie Advocatuur 

De Geschillencommissie Advocatuur behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij die commissie. U kunt het reglement opvragen bij de:

Geschillencommissie Advocatuur
Postbus 90600
2509 LP '‡€š‘s-Gravenhage
Telefoon: (070) 310 53 10
Fax: (070) 365 88 14

U kunt uw klacht tot uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur aan bovenstaand adres. Daarna vervalt deze mogelijkheid.

Ons kantoor kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak in de vorm van een arbitraal vonnis over een zakelijke dienstverlening. Is sprake van dienstverlening aan een particuliere cliënt, dan voorziet het reglement in bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na afhandeling van de klacht door ons kantoor wendt tot de gewone rechter. In geval van incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies, indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de geschillencommissie stort. Doet hij dit niet dan is op de incasso ook arbitrage van toepassing.

De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van alle soorten declaraties. Daarnaast is de Geschillencommissie Advocatuur bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000. U kunt hogere schadeclaims uitsluitend voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de claim beperkt tot maximaal € 10.000 en uitdrukkelijk afstand doet van het meerdere. In andere gevallen blijft de burgerlijke rechter bevoegd om te oordelen over uw schadeclaim.

Uitspraken van de Geschillencommissie Advocatuur over de kwaliteit van de dienstverlening hebben geen gezag van gewijsde in een eventueel rechtsgeding bij de gewone rechter over schadeclaims van meer dan € 10.000. Dit betekent dat u in een mogelijk geding bij de gewone rechter over een schadeclaim van meer dan € 10.000 geen beroep kunt doen op een uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur.

De Geschillencommissie Advocatuur oordeelt met uitsluiting van de gewone rechter. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.


Cliënttevredenheidsonderzoek

"Ons kantoor streeft naar een hoge kwaliteit van dienstverlening aan onze cliënt(e). Die kwaliteit is in onze ogen niet alleen gelegen in een hoog peil van juridische en fiscale kennis en in toepassing van die kennis in het belang van onze cliënten. Tenminste net zo belangrijk vinden wij onze service aan onze cliënten. Om de kwaliteit van onze dienstverlening te bewaken en verder op te voeren, houden wij daarom onder onze cliënten een voortdurend onderzoek naar hun ervaringen met de dienstverlening van ons kantoor.