Seksuele intimidatie

Seksuele intimidatie
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 1996 / 4
Vindplaats: Zie: Kantonrechter Apeldoorn 31 januari 1995, JAR 1995/84, Kantonrechter Brielle 12 september 1995, JAR 1995/258 en de artikelen van mr M.A. de Blécourt in Bedrijfsjuridische Berichten 7 juni 1996, blz. 99 e.v. en van mr P.G.M. ten Broeke in Arbeidsrecht 1996/6-7, 38
Uitspraak

Sinds 1 oktober 1994 is de werkgever op grond van de Arbeidsomstandighedenwet expliciet verplicht om sexuele intimidatie te voorkomen en te bestrijden. De werkgever is verplicht een preventieprogramma vast te stellen en er een klachtenregeling op na te houden. Als sancties tegen de dader heeft de Stichting van de Arbeid (waarin werkgevers- en werknemersorganisaties zijn vertegenwoordigd) in een aanbeveling genoemd: berisping, negatieve aantekening in de beoordeling, overplaatsing en in ernstige gevallen ontslag op staande voet.
Een werkgever die vraagt om de ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een werknemer die wordt beschuldigd van sexuele intimidatie heeft het niet makkelijk. De Kantonrechter beoordeelt of de werkgever heeft voldaan aan zijn verplichtingen op grond van de Arbeidsomstandighedenwet en of hij een grondig onderzoek heeft ingesteld naar de gang van zaken, waarbij hoor en wederhoor is toegepast. Het niet toepassen van hoor en wederhoor was voor de Kantonrechter te Apeldoorn reden om aan de werknemer bij de ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een werknemer met een 4-jarig dienstverband een vergoeding ter grootte van 8 maandsalarissen toe te kennen. De Kantonrechter te Brielle echter achtte een onderzoek door een gerenommeerd extern onderzoeksbureau (in afwachting van de uitkomst van welk onderzoek de werknemer op non-actief werd gesteld) weer te veel van het goede. De werkgever had volgens hem een snelle gespreksronde moeten houden, gericht op het herstel van de dienstbetrekking. De arbeidsovereenkomst met de 44-jarige werknemer werd vervolgens wel ontbonden omdat de arbeidsverhouding verstoord was, maar de werkgever moest aan de werknemer een vergoeding betalen ter grootte van één maandsalaris per dienstjaar is van groot belang.


Commentaar

Een belangrijke rol bij de beoordeling van de rechter spelen de duur van het dienstverband en de reputatie van de beschuldigde werknemer. Ook de vraag in hoeverre tussen de beschuldigde werknemer en de werknemer die sexueel geïntimideerd zou zijn een verhouding van afhankelijkheid bestaat.