Geen verrekening van vakantiedagen bij einde arbeidsovereenkomst

Geen verrekening van vakantiedagen bij einde arbeidsovereenkomst
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 1998 / 19
Vindplaats: Zie: kantonrechter Brielle 24 februari 1998, Praktijkgids 1998, nr. 4998
Uitspraak

Een supermarkt houdt bij het einde van de arbeidsovereenkomst van een medewerker een bedrag van bijna ƒ 3.000,00 in op het loon wegens te veel opgenomen vakantiedagen. De werknemer vordert betaling van dit bedrag met wettelijke verhoging en incassokosten. Hij betwist te veel vakantie te hebben opgenomen en stelt geen inzicht te hebben gehad in het tegoed aan vakantiedagen, doordat de werkgever geen vakantiekaart bijhoudt. De werkgever zou alle vakantieopnamen hebben geaccordeerd zonder opgave van een positief of negatief saldo. De werkgever stelt echter te beschikken over een vakantiekaart, voorzien van een paraaf van de werknemer. Het verschaffen van inzicht in het tegoed is volgens hem door de CAO niet verplicht gesteld.De kantonrechter te Brielle acht het verrekenen van te veel opgenomen vakantiedagen bij het einde van de arbeidsovereenkomst wettelijk toegestaan. De werkgever heeft de vakantie wel bijgehouden op een snipperdagenkaart, maar de zorgvuldigheid vereist dat jaarlijks het tegoed aan vakantie kenbaar wordt gemaakt en aan die eis heeft de werkgever niet voldaan. De werknemer had moeten weten dat het saldo negatief was en had rekening moeten houden met verrekening. De werkgever daarentegen heeft verzuimd de werknemer te waarschuwen toen deze tijdens de opzegtermijn nog te veel vakantie opnam. De daardoor te veel opgenomen vakantiedagen mocht de werkgever niet met het loon verrekenen omdat dat in strijd zou zijn met de redelijkheid en billijkheid. De vordering van de werknemer wordt voor dat bedrag toegewezen. De vordering tot betaling van de wettelijke verhoging en incassokosten wordt echter afgewezen.


Commentaar

In het verleden is wel eens geoordeeld dat verrekening van te veel opgenomen vakantiedagen niet op de wet kan worden gebaseerd. De werkgever (die de vakantie volgens de wet immers zelf vaststelt) wordt in die visie geacht op grond van voor zijn rekening komende omstandigheden van de door de werknemer aangeboden arbeid geen gebruik te hebben gemaakt en moet dan loon betalen ondanks dat de werknemer niet gewerkt heeft. Zie bijvoorbeeld: kantonrechter Zaandam 31 maart 1994, NJ 1995, 318 en kantonrechter Amsterdam 24 februari 1995, Praktijkgids 1995, nr. 4304. De uitspraak dat verrekenen van te veel opgenomen vakantiedagen wettelijk is toegestaan is daarom opmerkelijk.