Reparatiewet “flexibiliteit en zekerheid” bij Tweede Kamer ingediend

Reparatiewet “flexibiliteit en zekerheid” bij Tweede Kamer ingediend
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 1998 / 24
Vindplaats: Zie: wetsontwerp 27257
Uitspraak

Op 19 oktober jl. is bij de Tweede Kamer de reparatiewet “flexibiliteit en zekerheid” ingediend. Behalve reeds door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens de behandeling in de Eerste Kamer aangekondigde reparaties, is op aandringen van werkgeversorganisatie VNO-NCW ook een wijziging in de wet opgenomen waardoor de termijn waarna verlengde arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van rechtswege omgezet worden in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, met één dag wordt verlengd. Hierdoor vindt de omzetting pas plaats als meer dan 36 maanden verstreken zijn en niet al zodra 36 maanden verstreken zijn. Gelet op het feit dat ook de derde verlenging (het vierde contract) zonder tussenpoos van meer dan drie maanden een omzetting in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd oplevert, betekent dat dat werkgevers nog juist drie contracten voor een jaar kunnen aangaan, zonder dat de overeenkomst wordt omgezet in één voor onbepaalde tijd (met ontslagbescherming).


Commentaar

Let op: CAO’s die op dit punt afwijkende bepalingen bevatten dienen te worden gevolgd. Dit kunnen CAO’s zijn die nog op de oude wet waren georiënteerd en als uitbreiding ten opzichte van de oude wet, maar als beperking ten opzichte van de nieuwe wet, één verlenging (twee contracten) toestaan, maar ook CAO’s die al op de nieuwe wet waren georiënteerd en nog uitgingen van de oorspronkelijke maximale termijn van 36 maanden min één dag.