Gelijke beloning voor werk van gelijke aard

Gelijke beloning voor werk van gelijke aard
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2000 / 38
Vindplaats: Zie: kantongerecht Amsterdam 29 oktober 1999 en 18 februari 2000, JAR 2000/48
Uitspraak

Een psychiater is voor 30 uur per week in dienst bij een psychiatrisch ziekenhuis. Andere psychiaters worden volgens dezelfde salarisschaal beloond, maar doordat aan meerderen toeslagen zijn toegekend, lopen de beloningen uiteen. Volgens de CAO kan de werkgever in geval van knelpunten op de arbeidsmarkt en bij bijzondere omstandigheden ten aanzien van de functievervulling toeslagen toekennen. Op grond van het beginsel dat gelijk werk gelijk beloond moet worden vordert de psychiater eenzelfde toeslag als andere psychiaters ontvangen. Na een comparitie van partijen te hebben gelast om inlichtingen te krijgen over de (on)gelijksoortigheid van het werk, overweegt de kantonrechter te Amsterdam allereerst dat de Hoge Raad in 1994 heeft aanvaard dat bij de toepassing van het wetsartikel dat voorschrijft dat een werkgever zich als een goed werkgever heeft te gedragen, rekening moet worden gehouden met de in Nederland levende rechtsovertuiging dat arbeid van gelijke aard onder gelijke omstandigheden gelijk moet worden beloond, tenzij objectieve rechtvaardigingsgronden een ongelijke betaling toelaten. De beloning overeenkomstig dezelfde salarisschaal (totstandgekomen na functiewaarderingsonderzoek) is in overeenstemming met dat beginsel. Dat geldt echter niet voor de toeslagen, die op meerdere grondslagen zijn verleend. Grondslagen als het begeleiden van functieaanpas-singen in overgangssituaties en de inzet van uitzend- en interimpersoneel zijn evenwel objectief toelaatbaar en dienen te worden gerespecteerd. Ook het geven van een toeslag voor het werken onder bijzondere omstandigheden is aanvaardbaar, maar niet het toekennen van deze toeslag aan anderen die na het verdwijnen van de bijzondere omstandigheden in dienst treden en het vervolgens zonder aanwijsbare reden afschaffen van die toeslag. Ook het lokken van mensen met een blijvend hogere beloning is niet acceptabel. De kantonrechter wijst daarom de vordering toe.


Commentaar

Salarisvorderingen op grond van het "gelijkheids-beginsel" zijn redelijk zeldzaam. Reden is waarschijnlijk dat het moeilijk is te bewijzen dat van gelijke gevallen sprake is. Met name in kleine ondernemingen zal de ene werknemer niet snel met de andere vergelijkbaar zijn.