Ziekmelding bij arbodienst hoeft niet op eerste dag van ziekte werknemer

Ziekmelding bij arbodienst hoeft niet op eerste dag van ziekte werknemer
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2002 / 60
Vindplaats: Zie: Koninklijk Besluit van 25 maart 2002, Staatscourant 2002, nr. 60, blz. 11
Uitspraak

Pas enkele dagen voordat de Wet Verbetering Poortwachter in werking is getreden (op 1 april 2002) is de definitieve uitvoeringsregeling van die wet (Regeling procesgang eerste ziektejaar) gepubliceerd. Deze blijkt op een enkel onderdeel af te wijken van het eerdere concept. Voor werkgevers is met name van belang dat de verplichting is vervallen om op de eerste dag van ziekte van de werknemer bij de arbodienst een ziekmelding te doen. Daarvoor in de plaats is een bepaling gekomen die aangeeft dat de ziekmelding moet worden gedaan op een zodanig tijdstip dat de arbodienst kan voldoen aan de wettelijke verplichting tot het verlenen van bijstand aan de werkgever bij de controle en begeleiding van het ziekteverzuim. Daarmee is het een zaak tussen de werkgever en de arbodienst geworden op welk moment de ziekmelding uiterlijk moet zijn gedaan. Arbodiensten en ziekengeldverzekeraars zullen op dit punt ongetwijfeld (contractuele) voorwaarden stellen.


Commentaar

De speciale uitgave van Arbeidsrecht Actueel (nr. 57) die geheel was gewijd aan de Wet Verbetering Poortwachter, ging nog uit van het concept van de Regeling procesgang eerste ziektejaar. Het vervallen van de verplichting om de ziekmelding op de eerste dag te doen, zal veel werkgevers plezier doen. In de praktijk laten werkgevers ziekmelding vaak achterwege als zij verwachten dat een werknemer toch snel weer zal herstellen. Toch blijft dat ook nu oppassen. Als de werknemer onverwacht langer ziek blijft, moet de ziekmelding in elk geval nog zodanig tijdig plaatsvinden dat de arbodienst binnen de eerste zes weken een probleemanalyse kan doen en een oordeel kan geven, waarop werkgever en werknemer vervolgens hun plan van aanpak kunnen baseren. Indien dit vertraging ondervindt als gevolg van een late ziekmelding, kan de uitvoeringsinstelling aan het einde van het eerste jaar van ziekte de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever verlengen. De kosten daarvan worden niet gedekt door een eventuele ziekengeldverzekering.
In de Regeling procesgang eerste ziektejaar komt ook niet de verplichting voor om in elk reïntegratieverslag een beschrijving te doen van de belastbaarheid van elke in het bedrijf voorkomende functie, teneinde aan te tonen dat geen passend werk voor de arbeidsongeschikte werknemer voor handen is. Dat was oorspronkelijk wel de bedoeling. Wel moet de arbodienst in het reïntegratieverslag een oordeel geven over de vraag of de werkgever passend werk voor de werknemer heeft.