Wetswijziging aangekondigd in verband met bezwaren van kleine werkgeverstegen vaststelling gedifferentieerde WAO-premie 2003

Wetswijziging aangekondigd in verband met bezwaren van kleine werkgeverstegen vaststelling gedifferentieerde WAO-premie 2003
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2003 / 76
Vindplaats:

Brief van Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de TweedeKamer van 13 mei 2003, Kamerstuk 2002-2003, 22187. nr. 137


Uitspraak

Uit de hierboven genoemde brief van de Minister van Sociale Zakenen Werkgelegenheid blijkt tevens dat inmiddels ongeveer 36.000 kleinewerkgevers bezwaar hebben gemaakt tegen de vaststelling van de gedifferentieerdeWAO-premie over het jaar 2003. Van deze zaken worden er enkele (waarinwij als gemachtigde van de werkgever optreden) uitgeprocedeerd, waarnade rest overeenkomstig de uitkomst van deze proefprocedures zal wordenbeslist. In de brief aan de Tweede Kamer schrijft de Minister zichover de afloop van deze procedures geen zorgen te maken: “eris geen aanleiding om voorafgaand aan een rechterlijk eindoordeelover deze bezwaarschriften in te grijpen”. Toch zegt de Ministerde gelegenheid van de wijziging van de delegatiebepaling in de wet(die zal plaatsvinden om sectorgewijze premiedifferentiatie mogelijkte maken) aan te grijpen om “de feitelijke afschaffing van Pembavoor het premiejaar 2003 met terugwerkende kracht te verduidelijken,waardoor de grondslag voor de afwijzing van de bezwaarschriften wordt versterkt”.


Commentaar

De Minister moet zich wel in wat bochten wringen om uit te leggenwaarom hij enerzijds de wet wil wijzigen (hij wil immers niet hetrisico lopen in 2004 weer met een serie bezwaarschriften te wordengeconfronteerd) en waarom hij anderzijds het vertrouwen heeft datde proefprocedures voor hem goed zullen aflopen (als de Minister echtgelijk zou hebben, is de aangekondigde wetswijziging immers overbodig). Overigens spreekt de Minister in zijn brief aan de Tweede Kamer vanafwijzing van de bezwaarschriften, terwijl wij pas bijna twee wekenlater een beslissing op de bezwaarschriften in de proefproceduresontvingen. Inmiddels is door ons beroep bij de rechtbank ingesteld.