Beleidswijziging belastingdienst raakt (werknemers van) buitenlandseuitzendbureaus

Beleidswijziging belastingdienst raakt (werknemers van) buitenlandseuitzendbureaus
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2004 / 86

Uitspraak

Stel: een buitenlands uitzendbureau stelt een werknemer die in het
buitenland woont ter beschikking aan een Nederlandse onderneming voor een periode van minder dan 183 dagen. Op grond van de meeste Nederlandse belastingverdragen mag het loon van de werknemers dan niet in Nederland worden belast. Belasting vindt plaats in het woonland, indien voldaan is aan drie cumulatieve voorwaarden:

a. de werknemer verblijft in Nederland gedurende minder dan 183 dagen (soms per kalenderjaar, soms in een tijdvak van 12 maanden dat begint of eindigt in het betreffende kalenderjaar);
b. de beloning wordt uitbetaald door of namens een werkgever die geen
inwoner van Nederland is;
c. de beloning komt niet ten laste van een vaste inrichting of vaste basis van de werkgever in Nederland. Bij de toepassing van de criteria b. en c. werd tot dusver uitgegaan van een formeel werkgeversbegrip, behalve in gevallen van fraude. Het uitzendbureau gold in principe als werkgever en - mits geen sprake was van een Nederlandse vaste inrichting of vaste basis van het uitzendbureau - Nederland had geen heffingsrecht.

Op 7 januari 2004 verzond de Belastingdienst Limburg echter brieven waarin wordt aangekondigd dat de belastingdienst met ingang van 1 januari 2004 een materieel werkgeversbegrip zal worden toegepast. Het gevolg is dat de Nederlandse inlener als werkgever zal worden beschouwd. Hieraan wordt toegevoegd dat deze beleidswijziging voor uitzendbureaus het gevolg heeft dat er conform de Nederlandse Belastingwetgeving aangifte en afdracht van de verschuldigde belasting moet worden gedaan vanaf de eerste dag dat de werknemer in Nederland werkt. Het nieuwe beleid zal op korte termijn in een publicatiebesluit worden vastgelegd.


Commentaar

Het bovenstaande artikel is geschreven door mr. J.H.C. Hellebrekers van Otterspeer, Haasnoot & Partners te Rotterdam (telefoon: (010) 436 50 44, e-mail: hellebrekersj@ohp.nl). Namens ons kantoor beantwoordt mr. Hellebrekers vragen van deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© op het gebied van internationaal belastingrecht of internationaal sociaal verzekeringsrecht, aangezien ons kantoor niet beschikt over specifieke deskundigheid op internationaal gebied.