Doorbetaald loon regeling vanaf 1 januari 2008

Doorbetaald loon regeling vanaf 1 januari 2008
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2007 / 140
Vindplaats: Brief Staatssecretaris van Financiën 16 juli 2007, nr. DB 2007-00133 U, V-N 2007/35.19
Uitspraak

De Staatssecretaris van Financiën heeft in antwoord op Kamervragen medegedeeld dat hij een wetswijziging voorbereidt, waardoor de zogenaamde "doorbetaald loon regeling" ook toegepast kan blijven worden in situaties waarin met ingang van 1 januari 2008 de verplichting tot het voeren van een loonadministratie vervalt. Eerder had de Minister van Financiën (Besluit van de directeur-generaal van de Belastingdienst namens de minister van Financiën van 29 januari 2007, nummer CPP2007/72M, Staatscourant 2007, nr. 25, blz. 12) laten weten dat de "doorbetaald loon regeling" in 2006 en 2007 nog kon worden toegepast maar in 2008 niet meer, in verband met het vervallen van de verplichting tot het voeren van een loonadministratie.


Commentaar

De "doorbetaald loon regeling" (te vinden in artikel 87 van de Uitvoeringsregeling Loonbelasting 2001) is in het leven geroepen om tegemoet te komen aan de belangen van werkgevers die hun werknemers ter beschikking stellen aan andere werkgevers in gevallen waarin die werknemers dan zowel van de eigen werkgever als van de andere werkgever loon ontvangen. In de praktijk gaat het dan vaak om werknemers die door de werkgever worden aangesteld om als commissaris op te treden bij een dochtermaatschappij (vaak een "joint venture"). Die werknemers krijgen dan van de dochtermaatschappij een commissarisvergoeding, terwijl zij al loon van de eigen werkgever ontvangen. Veelal mogen zij dat salaris niet behouden, maar moeten zij dat afstaan aan de eigen werkgever, omdat die al salaris betaalt en het uitoefenen van het commissariaat tot de werkzaamheden op grond van de dienstbetrekking met de eigen werkgever behoort. De "doorbetaald loon regeling" houdt dan in dat de eigen werkgever de inhoudingen volledig voor zijn rekening neemt, mits het salaris aan de eigen werkgever wordt doorbetaald, en dat de dochtermaatschappij geen inhoudingen behoeft te doen.

De "doorbetaald loon regeling" is na 1 januari 2006 in de praktijk ook toegepast om een probleem op te lossen in situaties waarin sprake was van een directeur-minderheidsaandeelhouder met een eigen holdingmaatschappij. In de praktijk betaalt de werkmaatschappij dan een managementvergoeding aan de holding, waarna de holding loon betaalt aan de directeur-minderheidsaandeelhouder. Voordeel daarvan is dat de directeur-minderheidsaandeelhouder zelf kan beslissen of en in welke mate hij de ontvangen managementvergoeding benut voor bijvoorbeeld de betaling van salaris, de opbouw van pensioen of de terbeschikkingstelling van een auto. Doorgaans zal die directeur-minderheidsaandeelhouder verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringswetten. De premies moeten dan worden afgedragen door de werkmaatschappij. Het gezag dat over de directeur-minderheidsaandeelhouder kan worden uitgeoefend, wordt in voorkomend geval immers uitgeoefend door de aandeelhoudersvergadering van de werkmaatschappij, waarin de directeur-minderheidsaandeelhouder immers geen overwegende invloed kan uitoefenen, zodat de werkmaatschappij de werkgever is. Tegelijkertijd werd de loonbelasting afgedragen door de holding, uitsluitend over het deel van de management-vergoeding dat als loon werd uitbetaald.

In die situatie kwam verandering toen per 1 januari 2006 de heffing van premies werknemersverzekeringen werd overgeheveld naar de belastingdienst. Gesplitste afdracht van premies werknemersverzekeringen en loonheffing was vanaf dat moment niet meer mogelijk. In de praktijk is toen de "doorbetaald loon regeling" gebruikt om de bestaande situatie te kunnen voortzetten, zij het dat de premies werknemersverzekeringen die door de werkmaatschappij verschuldigd waren daarna door de holding werden afgedragen. De Minister van Financiën had deze praktijk voor 2006 en 2007 goedgekeurd, maar er bij vermeld dat deze op 1 januari 2008 zou dienen te eindigen, omdat de holding dan in de meeste gevallen niet langer als inhoudingsplichtige beschouwd zou worden (vervallen van de verplichting tot het voeren van een loonadministratie). Door middel van een wetswijziging wil de Staatssecretaris nu het probleem vanaf 1 januari 2008 toch definitief oplossen. De heffing van de premies werknemersverzekeringen door de werkmaatschappij kan dan definitief naar de holding worden verlegd.

Overigens vereist de toepassing van de "doorbetaald loon regeling" een beschikking van de belastinginspecteur. Het is zeer de vraag of die steeds verleend is in alle gevallen waarin de "doorbetaald loon regeling" thans wordt toegepast.