Regels voor vakantiewerk

Regels voor vakantiewerk
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2007 / 138
Vindplaats: Zie: artikel 7:612 B.W., artikelen 3:2, 3:3, 3:3, 4:4, 5:3, 5:4, 5:5, 5:7 Arbeidstijdenwet, Nadere regeling kinderarbeid en artikel 24 Drank- en Horecawet
Uitspraak

Per 1 april 2007 is de Arbeidstijdenwet gewijzigd. Daarbij zijn ook de regels voor het werken door kinderen en jongeren herzien. Deze regels zijn onder meer van belang voor het verrichten van vakantiewerk. Hieronder zetten wij de belangrijkste regels voor vakantiewerk voor u op een rijtje.

Een werknemer die de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt is bevoegd arbeidsovereenkomsten aan te gaan. Werknemers jonger dan zestien jaar kunnen weliswaar alleen arbeidsovereenkomsten aangaan met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger(s), maar die toestemming wordt aanwezig verondersteld indien en zodra de arbeidsovereenkomst vier weken heeft geduurd en de wettelijk vertegenwoordiger niets van zich heeft laten horen.

De arbeidsovereenkomst met een vakantiewerker kan voor bepaalde tijd worden aangegaan met een proeftijd van een maand (behoudens uitzondering bij CAO). Als de arbeidsovereenkomst maar een maand of korter duurt, kan de proeftijd gelden voor de hele duur van de arbeidsovereenkomst. Dat betekent dan dat zowel de werkgever als de vakantiewerker de arbeidsovereenkomst steeds tussentijds kunnen beëindigen.

Kinderen onder zestien jaar mogen in beginsel geen arbeid verrichten. Een uitzondering geldt echter voor:


 • werken in het kader van uitvoeringen, waartoe aan het kind wel door de Arbeidsinspectie ontheffing moet worden verleend (de regels op dit punt zijn verruimd);

 • werken in het kader van de uitvoering van een werkstraf door een kind van twaalf jaar of ouder;

 • het buiten schooltijd verrichten van niet-industriële arbeid van lichte aard, buiten schooltijd verricht door een kind van dertien jaar of ouder;

 • arbeid van lichte aard door een kind van veertien jaar of ouder verricht naast en in samenhang met onderwijs (stage);

 • het buiten schooltijd bezorgen van ochtendkranten door een kind van 15 jaar of ouder.


Omdat het werken in het kader van uitvoeringen, werkstraf of stages met vakantiewerk weinig van doen heeft, gaan wij daarop verder niet in.

Uit het bovenstaande kan worden afgeleid dat vakantiewerk mag worden verricht vanaf de leeftijd van dertien jaar. Bij het verrichten van vakantiewerk wordt onderscheid gemaakt tussen kinderen van 13 en 14 jaar, kinderen van 15 jaar en jongeren van 16 en 17 jaar.

Voor kinderen van 13 en 14 jaar geldt het volgende:

Tijdens schoolweken (hoewel dus niet van belang voor het verrichten van vakantiewerk, maar toch) mogen alleen klusjes rond het huis en in de buurt verricht worden. Het mag dan alleen gaan om:


 • oppassen bij familie of kennissen;

 • het wassen van auto


  Commentaar

  De regelingen ten aanzien van werken door kinderen zijn zeer gedetailleerd. Het maken van een handzaam overzicht van de geldende regels is daardoor niet gemakkelijk en het bovenstaande overzicht is niet volledig. Op de websites van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (www.szw.nl) en de Arbeidsinspectie (www.arbeidsinspectie.szw.nl) vindt u meer informatie, al constateerden wij dat de informatie op de site van de Arbeidsinspectie niet steeds in overeenstemming is met de meest recente versie van de hierboven genoemde wetgeving.