Ziekmelding bij UWV voortaan na 42 weken

Ziekmelding bij UWV voortaan na 42 weken
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2008 / 157
Vindplaats: Wet van 11 september 2008 tot wijziging van de Ziektewet, van het Burgerlijk Wetboek en van enkele andere wetten in verband met het meldingspoces van een werknemer bij de ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid en de sanctie voor de werkgever bij niet naleving van zijn verplichtingen in dit proces, Staatsblad 2008, nummer 414; Besluit van 8 oktober 2008 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Ziektewet, van het Burgerlijk Wetboek en van enkele andere wetten in verband met het meldingspoces van een werknemer bij de ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid en de sanctie voor de werkgever bij niet naleving van zijn verplichtingen in dit proces, Staatsblad 2008, nummer 415
Uitspraak

Werkgevers hoeven hun zieke werknemer voortaan pas in de 42e week bij het UWV ziek te melden. Nu nu moet dat al in de 13e week gebeuren, behalve voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn, voor wie nu een termijn van acht maanden geldt.

Het UWV gebruikt de wetenschap dat een werknemer ziek is op dit moment alleen nog om na 44 weken aan werkgever en werknemer een brief te sturen waarin zij nog eens op hun re-integratieverplichtingen worden gewezen. Doordat de ziekmelding nu pas twee weken tevoren gedaan is, is het aantal werknemers dat in die twee weken herstelt zo klein dat het niet meer zo belangrijk is te weten wie van de na 42 weken ziek gemelde werknemers, na 44 weken nog steeds ziek is. De nu nog wettelijk verplichte melding dat de werknemer weer beter is (de hersteldmelding) kan daarom komen te vervallen.

Ook wordt iets gedaan aan de draconische sanctie die nu gesteld is op het niet tijdig doen van de ziekmelding. Nu wordt de loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte verlengd met de periode waarin de melding te laat is gedaan. Omdat meestal pas anderhalf jaar later wordt ontdekt dat geen ziekmelding gedaan is (het UWV krijgt dan een aanvraag voor een WIA-uitkering en merkt dan pas dat de werknemer na dertien weken ziek gemeld had moeten worden) kwam deze sanctie neer op anderhalf jaar 70% van het loon. De reden voor deze strenge sanctie bestond al lang niet meer. De gedachte daarachter was ooit dat het UWV moest weten wie er ziek was omdat het UWV dan zelf re-integratie-inspanningen kon doen als de werkgever dat zelf niet deed. Inmiddels is het al lang zo dat het UWV die re-integratie-inspanningen toch niet zelf gaat doen, maar de werkgever verplicht juist om die reden (70% van) het loon nog langer door te betalen. De verlenging van de loondoorbetalingsverplichting bij het achterwege blijven van de ziekmelding wordt nu vervangen door de verplichting een boete te betalen van maximaal 454 euro.

De wetswijziging treedt in werking op 1 november 2008 en gaat dan gelden voor alle werknemers die op die dag nog niet dertien weken ziek waren. De oude wet blijft dus gelden voor werknemer die vóór 1 augustus 2008 ziek is geworden. De oude sanctie vervalt voor werknemers waarvan het einde van de wachttijd op of na 1 november 2008 valt.


Commentaar

Het vervangen van de 13e weeks ziekmelding door een 42e weeks ziekmelding past in het streven van de regering tot vermindering van de administratieve lasten. De ziekmelding wordt in de praktijk meestal door de arbodienst gedaan en moet niet worden verward met de verplichting van de werkgever om de werknemer bij de arbodienst ziek te melden. Deze verplichting is op zichzelf niet wettelijk geregeld maar moet zo tijdig worden gedaan dat de arbodienst in elk geval in staat is om na zes weken een probleemanalyse te maken en een advies over de re-integratie aan de werkgever te sturen. De termijn waarbinnen deze ziekmelding moet worden gedaan is dan ook meestal geregeld in het contract tussen de werkgever en de arbodienst.