Stageovereenkomst geen arbeidsovereenkomst

Stageovereenkomst geen arbeidsovereenkomst
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2009 / 160
Vindplaats: Kantonrechter Utrecht 10 september 2008, www.rechtspraak.nl, ljn: BG8852
Uitspraak

Een bedrijf is met een stagiaire op grond van een zogenaamde “praktijkovereenkomst” overeengekomen dat zij met ingang van 3 september 2007 gedurende zes weken bij het bedrijf werkzaam zou zijn en daarvoor een vergoeding zou krijgen van 200 euro bruto per maand. In de praktijkovereenkomst is bepaald dat van de beroepsopleiding die de stagiaire volgt praktijkonder-richt deel uitmaakt en dat de door haar te verrichten werkzaamheden een onderwijsleerfunctie hebben.

De stagiair beëindigt voortijdig haar werkzaamheden en het bedrijf betaalt de overeengekomen vergoeding niet. Zij vordert bij de kantonrechter betaling stellend dat sprake is van een arbeidsovereenkomst. De kantonrechter is echter van mening dat geen sprake is van een arbeidsovereenkomst gelet op hetgeen partijen zijn overeengekomen en de wijze waarop zij daar uitvoering aan hebben gegeven. Op basis daarvan overheerst het leerkarakter en niet dat van loonvormende arbeid. Er is daarom geen sprake van een arbeidsovereenkomst maar van een leerovereenkomst, zijnde een overeenkomst met een eigen karakter. Dat de vergoeding bruto is overeengekomen vloeit voort uit de wetgeving op het gebied van sociale verzekeringen en belastingen en maakt dit niet anders.

Het bedrijf moet wel de stagevergoeding betalen, maar niet de wettelijke verhoging die verschuldigd is als het op basis van een arbeidsovereenkomst verschuldigde loon niet wordt betaald.


Commentaar

Stagiaires kunnen op verschillende manieren bij bedrijven werkzaam zijn. De overeenkomst én de wijze waarop zij daar uitvoering aan geven bepaalt of sprake is van een arbeidsovereenkomst of niet. Als uit overeenkomst en uitvoering daarvan blijkt dat het opleidingskarakter overheerst en niet dat van het verrichten van loonvormende arbeid, is geen sprake van een arbeidsovereenkomst. Aan de arbeidsovereenkomst verbonden regels zoals ter zake van ontslagbescherming en loondoorbetaling tijdens ziekte zijn dan niet van toepassing. Of dit het geval is zal echter in elk afzonderlijk geval opnieuw moeten worden bepaald.