Werkgevers krijgen alsnog kopieën van beslissingen inzake toekenning van Ziektewet- of WGA-uitkeringen aan vangnetters

Werkgevers krijgen alsnog kopieën van beslissingen inzake toekenning van Ziektewet- of WGA-uitkeringen aan vangnetters
Datum: 30-03-2013
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2013 / 224
Vindplaats: Website UWV, www.uwv.nl
Uitspraak

Werkgevers krijgen alsnog de gelegenheid bezwaar te maken tegen beslissingen van het UWV betreffende de toekenning van een Ziektewet- of WGA-uitkering aan zogenaamde “vangnetters”.
Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters in werking getreden. Op grond van deze wet betalen werkgevers vanaf 2014 niet alleen een gedifferentieerde WGA-premie voor werknemers met een vast dienstverband, maar ook een gedifferentieerde Ziektewetpremie en een gedifferentieerde WGA-premie voor werknemers met een flexibel dienstverband, de zogenaamde “flexwerkers” of “vangnetters”. Deze premies zullen in het najaar van 2013 voor het eerst door de belastingdienst worden vastgesteld. Op de voor 2014 vast te stellen gedifferentieerde premies voor de flexwerkers zijn de Ziektewet- c.q. WGA-uitkeringen van invloed die in 2012 zijn uitbetaald aan (ex-) werknemers die bij de werkgever ziek uit dienst zijn gegaan.
Op grond van de wet kan over de hoogte van de betreffende uitkeringen niet meer worden geklaagd als de belastingdienst de hoogte van de gedifferentieerde premie vaststelt. Als de werkgever wil klagen over de (hoogte van de) toegekende Ziektewet- c.q. WGA-uitkeringen, dan moet de werkgever dat doen binnen zes weken na de beslissing tot toekenning van die uitkering. De afgelopen jaren heeft het UWV die beslissingen echter niet aan de werkgevers toegezonden, omdat de wet zoals die toen gold hen geen belang gaf bij het maken van bezwaar. Op de website van het UWV is vermeld dat het UWV de betreffende toekenningsbeslissingen van 2012 en 2013 nu alsnog in de loop van 2013 aan de betreffende werkgevers gaat toezenden. Werkgevers hebben dan de gelegenheid om alsnog binnen zes weken bezwaar te maken tegen de betreffende beslissingen.


Commentaar

De website van het UWV vermeldt niet of ook kleine werkgevers (in 2013 zouden dit zijn geweest: werkgevers met een premieplichtige loonsom over 2011 lager dan of gelijk aan € 303.000) de beslissingen zullen ontvangen. Wij gaan er vanuit dat dit niet het geval is, aangezien voor kleine werkgevers een premie gaat gelden die per sector wordt vastgesteld, zodat er niet een voldoende concreet belang bij de betreffende beslissing is om het maken van bezwaar mogelijk te doen zijn. Middelgrote en grote werkgevers doen er echter verstandig aan tegen de betreffende beslissingen bezwaar te (laten) maken, teneinde te doen onderzoeken of de toekenningsbeslissing wel juist is. Als eind 2013 of eind 2014 duidelijk wordt wat de gevolgen van de betaling van de uitkering zijn voor de hoogte van de gedifferentieerde premie, is het daarvoor te laat.
Als de voortekenen niet bedriegen geldt met name voor grote werkgevers (in 2013 zouden dat zijn geweest: werkgevers met een premieplichtige loonsom over 2011 hoger dan € 3.030.000) dat de gevolgen van de premiedifferentiatie erg groot zijn. Voor de gedifferentieerde WGA-premie geldt op dit moment dat € 100 uitkering in 2011 een premiestijging in 2013 betekent van ongeveer € 220! Het lijkt erop dat de gevolgen voor de verhoging van de gedifferentieerde Ziektewet- c.q. WGA-uitkering van flexwerkers voor 2014 en 2015 niet veel anders zullen zijn.