Uitbetaling vakantiedagen tijdens ziekte tegen 100% loon

Uitbetaling vakantiedagen tijdens ziekte tegen 100% loon
Datum: 12-10-2014
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2014 / 245
Vindplaats: Kantonrechter Rotterdam 7 maart 2014, www.rechtspraak.nl, ECLI:NL:RBROT:2014:3470
Uitspraak

Een ex-werkneemster die ziek uit dienst was gegaan kon het recht op vergoeding van niet genoten vakantiedagen die tijdens ziekte waren opgebouwd, uitoefenen tegen 100% van het loon over die dagen, en niet tegen 70% van dat loon.
Bij een werkgever was een juridisch secretaresse in dienst, die op 17 december 2010 volledig arbeidsongeschikt uitviel en van wie de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte met toestemming van het UWV werd opgezegd per 1 mei 2013. De ex-werkgever betaalde bij het einde van de arbeidsovereenkomst 34,75 vakantiedagen uit, maar de ex-werkneemster claimde 43,75 vakantiedagen. De ex-werkgever stelde dat de ex-werkneemster in 2012 negen vakantiedagen had genoten, maar de ex-werkneemster betwistte dat. Omdat de ex-werkgever niet had gesteld dat de ex-werkneemster te kennen had gegeven dat zij in 2012 gedurende een bepaalde periode vakantie wilde opnemen, werd de stelling van de ex-werkgever dat de ex-werkneemster in 2012 negen dagen vakantie had genoten als onvoldoende onderbouwd verworpen.
Vervolgens beriep de ex-werkgever zich op het verval van de negen vakantiedagen, primair op grond van de binnen het bedrijf geldende arbeidsvoorwaardenregeling en subsidiair op grond van de wettelijke bepaling die sinds 1 januari 2012 de wettelijke vakantiedagen doet vervallen, indien zij niet binnen zes maanden na het einde van het kalenderjaar zijn opgenomen. Ook dat verweer mocht de ex-werkgever niet baten, omdat het verval van de vakantiedagen in beide gevallen pas zou optreden na de datum van uitdiensttreding, 1 mei 2013.
Tenslotte beriep de ex-werkgever zich er op dat op grond van de geldende arbeidsvoorwaardenregeling gedurende het tweede jaar van ziekte slechts een verplichting tot doorbetaling van 70% van het loon gold. Op grond daarvan zou volgens de ex-werkgever de vergoeding wegens niet genoten vakantiedagen die in dat tweede jaar zijn opgebouwd ook tegen 70% van het loon moeten worden uitbetaald. Onder verwijzing naar jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie en van de Hoge Raad alsmede onder verwijzing naar de wetsgeschiedenis en naar de bepaling in de wet die de werknemer die van werkgever verandert bij de nieuwe werkgever recht geeft op het genieten van de vakantiedagen die bij de vorige werkgever niet konden worden opgenomen, beslist de kantonrechter dat de uitbetaling van de niet genoten vakantiedagen dient plaats te vinden tegen 100% van het loon.


Commentaar

Het vonnis van de kantonrechter ten aanzien van de vraag tegen welk deel van het loon vergoeding van niet genoten vakantiedagen moet worden uitbetaald is zo uitvoerig en overtuigend gemotiveerd dat kan worden aangenomen dat op grond daarvan uitbetaling van niet genoten vakantiedagen inderdaad tegen 100% van het loon dient plaats te vinden, ook indien de vakantiedagen tijdens ziekte zijn opgebouwd.