arrest Hof van Justitie EG inzake leeftijdsdiscriminatie en verplichte pensionering

Jaar en kwartaal
2007, 4e kwartaal
Nummer
9

Bronnen:

  • Hof van Justitie Eg 16 oktober 2007, zaaknr. C-411/05
  • Richtlijn 2000/78/EG van de Europese Raad van Ministers van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep (PB L 303, blz. 16) 
Europese Richtlijn 2000/78 heeft tot doel discriminatie op grond van leeftijd bij arbeid tegen te gaan. Een direct verschil in behandeling op grond van leeftijd is verboden. Op grond van de Richtlijn kunnen lidstaten echter in een verschil in behandeling voorzien en dit niet als discriminatie beschouwen als zij dat in nationale wetgeving aanmerken als objectief en redelijk gerechtvaardigd door een legitiem doel en als de middelen voor het bereiken van dat doel passend en noodzakelijk zijn.

In een Spaanse casus ging het om de geldigheid van clausules in CAO’s ter zake van verplichte pensionering bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd. Deze regeling heeft volgens het Hof een legitiem doel in de bevordering van een betere verdeling van de werkgelegenheid tussen de generaties. De inbreuk op het discriminatieverbod is bovendien volgens het Hof passend en noodzakelijk, mede gelet op de bestaande regelingen ter zake van ouderdomspensioen met ingang van het bereiken van de 65-jarige leeftijd.

Op grond van artikel 7 lid 1 onder b van de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid is ook in Nederland geen sprake van verboden discriminatie op grond van leeftijd indien een arbeidsverhouding wordt beëindigd in verband met het bereiken van de leeftijd waarop op grond van de AOW recht op ouderdomspensioen ontstaat.