Beleidsregels boeteoplegging Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

Jaar en kwartaal
2012, 3e kwartaal
Nummer
3

Bronnen:

  • Wet van 7 juni 2012 tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van een registratieplicht voor intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen, alsmede in verband met het verstrekken door de rijksbelastingdienst en de Arbeidsinspectie van gegevens over de naleving van bepaalde wetten aan certificerende instellingen (Wet registratieplicht intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen), Staatsblad 2012, nummer 260
  • Besluit van 20 juni 2012 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet registratieplicht intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen, Staatsblad 2012, nummer 281
  • Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 juni 2012, nr. AV/SDA/2012/10097, tot vaststelling van de beleidsregels in het kader van de bestuursrechtelijke handhaving van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Beleidsregels boeteoplegging Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs), Staatscourant 29 juni 2012, nummer 12932  
Op 1 juli 2012 is de Wet registratieplicht intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen in werking getreden.

Sindsdien is het verboden om in Nederland arbeidskrachten ter beschikking te stellen anders dan door middel van een onderneming of rechtspersoon die in het handelsregister is ingeschreven onder vermelding van het ter beschikking stellen van uitzendkrachten als activiteit (artikel 7a lid 1 Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs). Ook het als inlener van arbeidskrachten laten verrichten van arbeid is verboden indien de uitlener niet in het handelsregister is ingeschreven met vermelding van het ter beschikking stellen van uitzendkrachten als activiteit (artikel 7a lid 2 Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs).

Handelen in strijd met één van deze twee verboden wordt door artikel 16 Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs aangemerkt als een strafbaar feit (overtreding).

Overtreding van beide verboden kan door de Arbeidsinspectie worden beboet met een bestuurlijke boete die door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt vastgesteld en welke bij herhaling binnen vijf jaar met 100% wordt verhoogd en bij een tweede herhaling binnen vijf jaar met 200%. In de Beleidsregels boeteoplegging Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs is de boete gesteld op een bedrag van € 12.000 per overtreding (dat is volgens artikel 4 Beleidsregels boeteoplegging Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs per werknemer).

Als de boete het inlenen betreft en als de boete daarbij wordt opgelegd aan een natuurlijk persoon, bedraagt de boete de helft, dus € 6.000 (artikel 3 van de Beleidsregels boeteoplegging Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs). De boete wordt ook gematigd tot 50% als sprake is van een eerste overtreding en de onderneming die het verbod op het ter beschikking stellen van arbeidskrachten overtreedt wel al in het handelsregister was ingeschreven met een activiteit die ook daadwerkelijk wordt uitgeoefend maar niet als uitzendonderneming (artikel 7 van de Beleidsregels boeteoplegging Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs). Matiging van de boete tot 50% is eveneens mogelijk als sprake is van een overtreding waarbij de uitlener of inlener zich redelijkerwijze in voldoende mate heeft ingespannen om de overtreding te voorkomen (artikel 8 van de Beleidsregels boeteoplegging Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs).

Artikel 2 van de Beleidsregels boeteoplegging Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs bepaalt dat bij overtreding door een rechtspersoon tevens een bestuurlijke boete kan worden opgelegd aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die opdracht hebben gegeven tot het ter beschikking stellen of inlenen van arbeidskrachten of die daaraan feitelijk leiding hebben gegeven. Deze bevoegdheid wordt gebaseerd op artikel 5:1 van de Algemene wet bestuursrecht jo. artikel 51 lid 2 van het Wetboek van strafrecht.

Artikel 5 van de Beleidsregels boeteoplegging Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs bepaalt op welke wijze moet worden voldaan aan de verplichting tot inschrijving in het handelsregister "onder vermelding van het ter beschikking stellen van uitzendkrachten als activiteit", namelijk door inschrijving onder één van de volgende SBI-codes:

  • 78201 Uitzendbureaus
  • 78202 Uitleenbureaus
  • 78203 Banenpools (werkgelegenheidsprojecten)
  • 7830 Payrolling (personeelsbeheer)
  • 0161 Dienstverlening voor de akker- en/of tuinbouw