Concept voorstel Wet toezicht discriminatievrije werving en selectie

Jaar en kwartaal
2019, 4e kwartaal
Nummer
4

Bronnen:De regering heeft voor internetconsultatie een wetsvoorstel gepubliceerd dat ten doel heeft om discriminatie in sollicitatieprocedures te bestrijden. Het gaat dan met name om discriminatie, bewust of onbewust, van mensen met een migratieachtergrond en ouderen.

Het wetsvoorstel wijzigt daartoe de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). De Inspectie SZW krijgt de bevoegdheid om toe te zien op de aanwezigheid van discriminatievrij wervings- en selectiebeleid.

Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet is de werkgever al verplicht om de risico’s van psychosociale arbeidsbelasting in kaart te brengen en maatregelen te nemen om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen (artikel 1 lid 3 onder e Arbeidsomstandighedenwet). Daaraan worden verplichtingen toegevoegd voor het geval van werving en selectie. Werkgevers worden verplicht om schriftelijk en openbaar wervings- en selectiebeleid te hebben dat als doel heeft om discriminatie te voorkomen (artikel 2a lid 1 Arbeidsomstandighedenwet). Dat beleid moet ook gelden voor stageplaatsen (artikel 2a lid 5 Arbeidsomstandighedenwet).

Als voor de werving en selectie derden worden ingeschakeld moet de werkgever zich er aantoonbaar van vergewissen dat die derde beschikt over dergelijk beleid (artikel 2b Arbeidsomstandighedenwet). 

Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat de verplichting ook geldt voor het verlenen van opdrachten aan zelfstandigen (artikel 2c Arbeidsomstandighedenwet).

Indien de Inspectie SZW tot boeteoplegging overgaat, kan die boete ook openbaar worden gemaakt (artikel 29c Arbeidsomstandighedenwet).

In de Waadi worden soortgelijke verplichtingen opgenomen voor intermediairs (zoals uitzendbureaus).