Overzicht wetgevende maatregelen

Jaar en kwartaal
2013, 1e kwartaal
Nummer
6

De stand van zaken van de volgende wetsvoorstellen is als volgt:

  • Voorstel van wet van het lid Van Gent (Groen Links) tot wijziging van onder andere de Wet arbeid en zorg (Babyverlof), wetsvoorstel nr. 32659
    • uitbreiding van kraamverlof van twee dagen naar twee weken
In behandeling bij de Tweede Kamer.
Zie stukken vaktechnisch overleg arbeidsrecht en werknemersverzekeringen maart 2011.
  • Voorstel van wet houdende modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden (32855)
    • wijzigingen van diverse verlofvormen 
In behandeling bij Tweede Kamer. 
Zie stukken vaktechnisch overleg arbeidsrecht en werknemersverzekeringen september 2011. ·            
  • Voorstel van wet van de leden Van Gent en Van Hijum tot wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur ten einde flexibel weken te bevorderen, wetsontwerp nummer 32889, d.d. 9 september 2011
o      recht op thuiswerk
In behandeling bij Tweede Kamer.
Zie stukken vaktechnisch overleg arbeidsrecht en werknemersverzekeringen december 2011.
  • Voorstel van wet van de leden Van Raak, Heijnen, Schouw, Van Gent, Ortega-Martijn en Ouwehand, houdende de oprichting van een Huis voor klokkenluiders (Wet Huis voor Klokkenluiders), wetsvoorstel nummer: 33258 d.d. 14 mei 2012
o      behandeling van meldingen van misstanden door klokkenluiders door Nationale Ombudsman
o      ontslagbescherming van klokkenluiders
In behandeling bij de Tweede Kamer.
Zie stukken vaktechnisch overleg arbeidsrecht en werknemersverzekeringen juni 2012.
  • Wetsvoorstel "Wijziging van verschillende wetten in verband met de vereenvoudiging van de uitvoering van deze wetten door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Wet vereenvoudiging regelingen UWV)”, nummer 33327 d.d. 4 juli 2012
o      Elektronisch aanvraagformulier WW-uitkering
o      Verloonde in plaats van gewerkte uren
o      Uren in plaats van sv-dagen bij arbeidsverledeneis
o      Kalenderweken bij referte-eis
o      Refertejaar in dagloonregels één aangiftetijdvak vervroegd
o      Geen forfaitaire aftrek van een maand bij berekening fictieve opzegtermijn
o      Calamiteitenregeling ter vervanging van onwerkbaar weer regeling en werktijdsverkortingsregeling in de WW
Wet van 20 december 2012, Staatsblad 2012, 675. Inwerkingtreding (grotendeels) per 1 januari 2013 (Besluit van 20 december 2012, Staatsblad 2012, 676).
Zie stukken vaktechnisch overleg arbeidsrecht en werknemersverzekeringen september 2012.
  • Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2013), wetsontwerp nummer 33556 d.d. 23 februari 2013
o      Wijziging termijn indienen aanvraag WIA-uitkering 
Zie stukken vaktechnisch overleg arbeidsrecht en werknemersverzekeringen maart 2013.