regeerakkoord

Jaar en kwartaal
2007, 1e kwartaal
Nummer
3

Bronnen:

  • www.overheid.nl (officiële publicaties), kamerstuk 2006-2007, 30891, nummer 4 
ontslagstelsel

Snel na aantreden kabinet participatietop met sociale partners en gemeenten teneinde te komen tot sociaal akkoord over substantiële verhoging van arbeidsparticipatie, met name voor onderkant van arbeidsmarkt en moeilijk bemiddelbare groepen. Onder meer: loonkostensubsidies aan werkgevers en/of loonaanvullingen aan werknemers. Verschuiving van baan- en uitkeringszekerheid naar werk- en inkomenszekerheid (scholing, employability, WW, flexibilisering en ontslagrecht).

N.B.: "bijna-akkoord” van VNO-NCW en FNV van december 2006 over ontslagrecht behelsde (bron: Het Financieele Dagblad)
  • vervallen ontslagvergunningsvereiste;
  • vaste wettelijke ontslagvergoedingen van driekwart maandsalaris per dienstjaar, maar maximaal € 75.000 en maximaal één jaarsalaris;
  • bijstelling achteraf naar boven door de kantonrechter mogelijk in gevallen waarin deze vergoeding evident onbillijk is;
  • hogere of lagere vergoeding mogelijk bij CAO of sociaal plan;
  • verhoging WW-uitkeringen tot 90% in de eerste drie maanden, per kwartaal aflopend tot 70% in het tweede jaar van werkloosheid
  • overgangsregeling voor 55-plussers met  leeftijdstoeslagen.
arbeidsparticipatie ouderen

 Langer doorwerken bevorderen teneinde AOW in toekomst welvaartsvast te kunnen houden. Daarom vanaf 2011 voor iedereen die geboren is na 1945 keuze tussen doorwerken tot 65 jaar of betalen van extra heffing over aanvullend pensioen vanaf € 18.000 tot maximum tweede schijf (jaarlijks met 0,6% te verhogen tot 17,9% in 2040).

Wegnemen arbeidsrechtelijke en fiscale belemmeringen voor doorwerken na 65 jaar.

levensloopregeling

Uitbreiding en nadere vormgeving levensloopregeling, ook voor overbrugging van start eigen bedrijf, periode tussen twee banen en overgang naar deeltijdwerk. In overleg met sociale partners integratie spaarloonregeling. Openstelling voor zelfstandigen.

WAO en WIA


WAO-, WAZ- en WAJONG-uitkering van volledig duurzaam arbeidsongeschikten van 70% naar 75%.

Verlaging grens herkeuringen (geboren vóór 1 juli 1954) met vijf jaar verlagen (geboren vóór 1 juli 1959). Indeling van reeds herbeoordeelde uitkeringsgerechtigden op oude arbeidsongeschiktheidspercentage.

Verlenging van TRI-uitkering van zes naar twaalf maanden.

Versterking van arbeidsmarktpositie gedeeltelijk arbeidsongeschikten (< 35%). Uitbreiding no riskpolis en premiekorting voor werkgevers die gedeeltelijk arbeidsongeschikte in dienst neemt of houdt. 

Volledig private uitvoering WGA.

Afschaffing Pemba.