Schadeclaims wegens niet volledig gerealiseerde vergoeding van tijdens arbeidsongeschiktheid opgebouwde vakantiedagen

Jaar en kwartaal
2016, 1e kwartaal
Nummer
12

Bronnen:Artikel 7 van de Arbeidstijdenrichtlijn verplicht de Lid-Staten van de Europese Unie om maatregelen te treffen teneinde een minimumvakantie met behoud van loon gedurende tenminste vier weken per jaar te garanderen.

In zijn arrest van 20 januari 2009 (Schultz-Hoff) heeft het Hof van Justitie EU bepaald dat dit betekent dat een werknemer tijdens arbeidsongeschiktheid vakantiedagen dient op te bouwen zolang als hij tijdens ziekte recht op loon heeft, in Nederland derhalve gedurende 104 weken.

Naar aanleiding van dit arrest heeft is het Nederlandse Burgerlijk Wetboek bij wet van 26 mei 2011 gewijzigd per 1 januari 2012. Vanaf 1 januari 2012 hebben Nederlandse werknemers derhalve daadwerkelijk recht op opbouw van vakantiedagen tijdens arbeidsongeschiktheid gedurende de duur van de loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte.

In een arrest van 18 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2722, heeft de Hoge Raad de Nederlandse Staat aansprakelijk geacht voor de schade die werknemers hebben geleden doordat de Arbeidstijdenrichtlijn niet tijdig in Nederlandse wetgeving was omgezet, waardoor werknemers vóór 1 januari 2012 geen volledige opbouw van vakantiedagen tijdens arbeidsongeschiktheid hebben genoten. Omzetting van de Arbeidstijdenrichtlijn in Nederlandse wetgeving had moeten plaatsvinden uiterlijk op 23 november 1996.

In een publicatie van 23 februari 2016 heeft het Agentschap SZW aangegeven dat het schadeclaims die ter zake bij de Nederlandse Staat zijn ingediend (ongeveer 1.300) zal gaan afhandelen op volgorde van binnenkomst. Tot 23 november 2016 kunnen nog nieuwe claims worden ingediend. Om daarvoor in aanmerking te komen moeten werknemers aan de volgende voorwaarden voldoen: De werknemer moet tussen 23 november 1996 en 1 januari 2012 meer dan een half jaar ziek zijn geweest.
  • De arbeidsovereenkomst moet voor of op 23 november 2016 zijn geëindigd.
  • Bij het einde van de arbeidsovereenkomst moet geen volledige uitbetaling van vakantiedagen hebben plaatsgevonden.
  • Sinds het einde van de arbeidsovereenkomst voor of op 20 januari 2009 mag niet meer dan vijf jaar zijn verstreken, bij gebreke waarvan de vordering op de Staat verjaard is.
  • Als de arbeidsovereenkomst na 20 januari 2009 is geëindigd, dient de claim binnen vijf jaar na de datum van beëindiging te zijn ingediend, maar uiterlijk op 23 november 2016.