Tijdelijke regeling eenmalige tegemoetkoming in verband met aanpassing dagloonbesluit werknemersverzekeringen

Jaar en kwartaal
2016, 3e kwartaal
Nummer
8

Bronnen:

  • Ontwerpregeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2016-0000157544, tot vaststelling van een tijdelijke regeling voor een eenmalige tegemoetkoming in verband met het aanpassen van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen (Tijdelijke regeling tegemoetkoming Dagloonbesluit werknemersverzekeringen), Tweede Kamer 2015-2016, 34351, nummer 18


Per 1 juli 2015 was het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen gewijzigd in verband met de wijzigingen die door de Wet werk en zekerheid werden aangebracht in de Werkloosheidswet (WW). Voor 1 juli 2015 werd het dagloon bepaald op grond van het loon dat een werknemer had verdiend in de dienstbetrekking waaruit hij werkloos was geworden. De regering was van mening dat dit niet representatief was voor het bedrag dat een werknemer gemiddeld per dag had verdiend in het laatste jaar voordat hij werkloos werd, bijvoorbeeld omdat hij maar kort in de betreffende dienstbetrekking had gewerkt. Het werd niet rechtvaardig geacht dat een werknemer die kort had gewerkt tegen een hoog loon een hoger dagloon had dan een werknemer die langer had gewerkt, maar aanvankelijk tegen een lager loon en pas op het laatst tegen een hoger loon. De wijziging per 1 juli 2015 hield daarom in dat het dagloon voortaan zou worden berekend door het loon dat genoten is in alle dienstbetrekkingen gedurende de referteperiode van een jaar te delen door 261 dagen. Daarbij deed dus dan niet meer ter zake hoeveel dagen de werknemer in de referteperiode had gewerkt.

Daardoor ontstonden echter problemen voor starters, herintreders, flexwerkers en werknemers die na de wachttijd voor de WIA minder dan 35% arbeidsongeschikt waren. Starters, herintreders en flexwerkers hadden vaak niet gedurende de hele referteperiode van een jaar gewerkt en door hun dagloon toch te delen door 261 dagen, viel dat dagloon lager uit dan voorheen. Voor werknemers die na de wachttijd voor de WIA minder dan 35% arbeidsongeschikt waren, werd het dagloon voorheen berekend over het loon in het laatste aangiftetijdvak waarin het loon volledig was betaald. Door de wijziging werd het dagloon vanaf 1 juli 2015 de facto bepaald door de loondoorbetaling gedurende het laatste jaar van ziekte, waarin veelal slechts 70% van het loon werd betaald.

De regering wil middels een wijziging van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen het dagloon voor starters, flexwerkers en herintreders weer bepalen op basis van het loon dat zij gemiddeld per dag hebben genoten na de aanvang van hun werkzaamheden. Kalendermaanden waarin geen loon is genoten (bijvoorbeeld vóór aanvang van de werkzaamheden) worden dan bij de bepaling van het dagloon buiten beschouwing gelaten. Deze wijziging krijgt directe werking vanaf de datum van inwerkingtreding (beoogd: 1 december 2016).

De wijziging van het Dagloon werknemersverzekeringen gaat niet gelden voor werknemers van wie het recht op WW-uitkering is ontstaan voor 1 december 2016.

De Minister heeft een Ontwerp gepubliceerd voor een Besluit waarbij een (mogelijk onvolledige) financiële compensatie wordt geregeld voor een deel van de werknemers die tussen 1 juli 2015 en 1 december 2016) kregen op een WW-uitkering. Volledige compensatie voor alle werknemers is volgens de Minister niet mogelijk omdat dat de uitvoeringspraktijk te zwaar zou belasten.

Een eenmalige tegemoetkoming wordt geregeld voor de volgende groepen:
  • starters, herintreders en flexwerkers die recht hebben gehad op een WW-uitkering die is ontstaan tussen 1 juli 2015 en 1 december 2016;
  • starters, herintreders en flexwerkers die werkloos zijn geworden tussen 1 juli 2015 en 1 december 2016 maar geen recht hebben gekregen op een WW-uitkering vanwege hun inkomsten;
  • werknemers die na de wachttijd voor de Wet WIA minder dan 35% arbeidsongeschikt waren en die recht hebben gehad op een WW-uitkering die is ontstaan tussen 1 juli 2015 en 1 december 2016.