Verzamelwet SZW 2020

Jaar en kwartaal
2019, 4e kwartaal
Nummer
7

Bronnen:

Het wetsvoorstel voor de Verzamelwet SZW 2020 is inmiddels door de Tweede Kamer aanvaard en bij de Eerste Kamer ingediend. Dit jaarlijks terugkerende wetsvoorstel bevat, zoals te doen gebruikelijk, tekstuele aanpassingen, technische verbeteringen, verhelderingen en "klein beleid” (inhoudelijke wijzigingen die niet omvangrijk, niet complex en politiek niet omstreden zijn) op het gebied van het arbeidsrecht, de sociale verzekeringen en de uitvoeringsorganisatie.

Dit jaar is met name het volgende onderwerp van belang.

Geen cumulatie ontslaggronden met f-grond

In de Wet arbeidsmarkt in balans de zogenaamde "cumulatiegrond” als ontslaggrond opgenomen.

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid moet voor ontslag zijn voldaan aan de voorwaarden van één van acht in de wet genoemde "redelijke gronden” (artikel 7:669 lid 3 BW). Daarbij is het de rechter verboden om tot ontslag over te gaan als sprake is van meerdere gronden voor ontslag zonder dat bij één van de gronden aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan. Door de introductie van de "cumulatiegrond” wordt ontslag in dergelijke gevallen toch mogelijk gemaakt. De rechter moet dan afwegen of van de werkgever kan worden verlangd om de arbeidsovereenkomst voort te zetten. Als de rechter tot ontslag overgaat kan hij bovenop de transitievergoeding een extra ontslagvergoeding toekennen van maximaal de helft van de transitievergoeding (artikel 7:671b lid 8 BW).

De cumulatie grond wordt in artikel 7:669 lid 3 onder i geformuleerd als: "een combinatie van omstandigheden genoemd in twee of meer van de gronden, bedoeld in de onderdelen c tot en met h, die zodanig is dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren”. 

Ter uitvoering van de in de Eerste Kamer aangenomen motie Schalk (Eerste Kamer 2018-2019, 35074, H) wordt nu geregeld dat de ontslaggrond onder f (weigering de bedongen arbeid te verrichten wegens gewetensbezwaren) slechts worden gehanteerd als volledig aan de voorwaarden van deze ontslaggrond wordt voldaan. Daartoe moet dan aannemelijk zijn geworden dat de bedongen arbeid niet in aangepaste vorm kan worden verricht. Deze ontslaggrond kan daarmee niet in een ontslag op grond van de cumulatiegrond worden betrokken. De formulering van artikel 7:669 lid 3 onder i BW wordt daartoe aangepast.

Het aannemen van de motie Schalk was voor de SGP-fractie in de Eerste Kamer reden om voor het wetsvoorstel van de Wet arbeidsmarkt in balans te stemmen.