wijziging Ziektewet in verband met nieuwe re-integratieregels vangnetters

Jaar en kwartaal
2007, 4e kwartaal
Nummer
3

Bronnen:

  • Wetsvoorstel 30909: Regels tot bevordering van de activering van personen die aanspraak maken op een uitkering op grond van de Ziektewet, Kamerstukken Tweede Kamer, vergaderjaar 2006-2007, nummer 2 
 Dit wetsvoorstel behelst maatregelen die de re-integratie moeten bevorderen van vangnetters. Vangnetters veroorzaken een belangrijk deel van de instroom in WAO en WIA. Als reden hiervan wordt genoemd dat een deel van hen geen werkgever meer heeft waar zij kunnen re-integreren. Niet onvermeld mag echter blijven dat het in deze situatie het UWV is die de vangnetters moet re-integreren terwijl voor het UWV geen sancties gelden als de re-integratie tekort schiet, zoals die wel voor werkgevers gelden.

Het wetsvoorstel brengt de volgende wijzigingen:
  • De maatstaf "ongeschikt zijn voor het verrichten van zijn arbeid” wordt voor vangnetters: "ongeschikt zijn voor het verrichten van werkzaamheden die bij een soortgelijke werkgever gewoonlijk kenmerkend zijn voor de arbeid”. Daardoor kan in sommige gevallen waarin een vangnetter niet zijn eigen werk kan doen maar wel een deel daarvan geen uitkering meer worden verkregen.
  • Het begrip "passende arbeid” wordt voor vangnetters uitgebreid. Dat geldt ook voor vrouwen die ziek zijn als gevolg van zwangerschap of bevalling. Zij kunnen tijdens de eerste 104 weken worden verplicht ook andere arbeid dan de eigen arbeid te aanvaarden. Die verplichting bestond voor werkgevers al op grond van artikel 7:658a B.W., maar voor de Ziektewet zal het gevolg zijn dat in minder gevallen uitkering wordt verstrekt.
  • Er wordt een procesgang voor de re-integratie geïntroduceerd waaraan het UWV zich moet houden. Ook het UWV moet een probleemanalyse en plan van aanpak opstellen, evalueren, uitvoeren en een re-integratieverslag opstellen.
  • Vangnetters moeten zich op de eerste dag van arbeidsongeschiktheid ziekmelden bij de werkgever. De werkgever zou voortaan uiterlijk op de tweede dag van arbeidsongeschiktheid (was: vierde dag) aangifte moeten doen bij het UWV, maar dat gaat niet door en blijft dus op de vierde dag. Hersteldmelding moet de werknemer ook op de eerste dag doen bij de werkgever en moet de werkgever als voorheen op de tweede dag doen bij het UWV.
De behandeling van het wetsvoorstel is gevorderd het Eindverslag van de Eerste Kamer. Inwerkingtreding per 1 januari 2008 ligt daarom voor de hand. Oorspronkelijk was uitgegaan van inwerkingtreding per 1 juli 2007.