Resultaten controle premiebesluiten 2018

Bekijk hier de factsheet met de resultaten van de controle van de premiebesluiten van 2018!

Onderstaand zijn de resultaten weergegeven van de controle van besluiten van de belastingdienst tot vaststelling van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas over het jaar 2018. Bij deze controle zijn vaak ook de premiebesluiten gecontroleerd over de vijf voorafgaande jaren. De resultaten zijn weergegeven naar de stand van zaken per 31 oktober 2018. Een aantal bezwaarschriften en herzieningsverzoeken was toen nog in behandeling.

De kans op succes is statistisch gezien groter naarmate de loonsom van de werkgever groter is. De wet maakt onderscheid tussen grote en middelgrote werkgevers. Grote werkgevers zijn werkgevers met een premieplichtige loonsom over 2016 van meer dan € 3.280.000. Middelgrote werkgevers zijn werkgevers met een premieplichtige loonsom over 2016 tussen € 328.000 en € 3.280.000. U kunt ook de resultaten zien van de controle van de premiebesluiten van alleen de grote werkgevers of alleen de middelgrote werkgevers.

Controle premiebesluiten belastingdienst

Wij kregen van 100 werkgevers opdracht om het besluit van de belastingdienst tot vaststelling van de hoogte van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas te controleren. Voor een aantal van deze werkgevers controleerden wij ook de besluiten van voorgaande jaren. In totaal controleerden wij aldus 412 premiebesluiten. Wij behaalden daarmee de volgende resultaten:

totaal aantal premiebesluiten 412 100%
bezwaar niet meer mogelijk en geen fouten gevonden 273 66%
bezwaar/herzieningsverzoek ingediend 139 34%
na controle ingetrokken 80 20%
bij controle fouten gevonden 59 14%

bij controle fouten gevonden 59 100%
lagere premie vastgesteld 45 76%
geen lagere premie vastgesteld 5 9%
nog lopende zaken 9 15%

Onderliggende uitkeringsbesluiten UWV

Bij de controle van de premiebesluiten beperken wij ons niet alleen tot het besluit van de belastingdienst tot vaststelling van de hoogte van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. Als er besluiten betreffende de Ziektewet- of WGA-uitkeringen van (ex-) werknemers zijn die van invloed zijn op de hoogte van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas waartegen nog bezwaar mogelijk is, maken wij daartegen bezwaar om vervolgens na ontvangst van de stukken te controleren of die besluiten juist zijn. Wij vragen bij het UWV ook herbeoordelingen aan zodat er een besluit komt waartegen wij alsnog bezwaar kunnen maken.

Voor de 100 werkgevers die ons opdracht gaven om het besluit van de belastingdienst tot vaststelling van de hoogte van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas over de jaren 2013-2018 te controleren behaalden wij daarmee de volgende resultaten:

  Ziektewet WGA
aantal uitkeringen 27 100% 146 100%
aantal uitkeringen met succesvolle procedures 11 41% 97 66%
aantal uitkeringen met niet succesvolle procedures 14 52% 16 11%
aantal uitkeringen met nog lopende procedures 2 7% 33 23%

Besparingen

Als gevolg van de controle van de premiebesluiten van de belastingdienst en de onderliggende uitkeringsbesluiten van het UWV zijn voor de 100 werkgevers die ons opdracht gaven om het besluit van de belastingdienst tot vaststelling van de hoogte van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas de volgende besparingen gerealiseerd ten aanzien van de premie over de jaren 2013 tot en met 2018:

kosten (inclusief kosten van medisch adviseur, arbeidsdeskundig adviseur en griffierecht) € 480.464
vergoed door UWV € 80.349
resterende kosten € 400.115
besparing op uitkering gedurende totale resterende duur van uitkering die voor rekening van de werkgever komt € 8.776.532
besparing op te betalen gedifferentieerde premie Werkhervattingskas € 9.889.246
kosten als percentage van besparing 4,05%
rendement van elke geïnvesteerde euro € 24,72