Realiseer grote besparingen en laat ons uw premiebesluit 2021 controleren!


Begin december 2020 stuurt de belastingdienst aan werkgevers de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2021. In dit besluit is vermeld hoe hoog de premie is die de werkgever in 2021 aan de belastingdienst moet betalen. Voor (middel)grote werkgevers wordt de hoogte van die premie beïnvloed door de bedragen die in 2019 als Ziektewet- respectievelijk WGA-uitkering zijn uitbetaald aan (ex-) werknemers.

De advocaten en adviseurs (register casemanagers) van ons kantoor realiseren voor onze cliënten grote besparingen op de kosten van arbeidsongeschikte (ex-) werknemers door een intensieve controle, niet alleen van het besluit van de belastingdienst tot vaststelling van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas over 2021, maar ook van de premiebesluiten van de vijf voorafgaande jaren (2016-2020) en vooral van de onderliggende besluiten van het UWV betreffende Ziektewet- of WGA- uitkeringen van (ex-) werknemers die van invloed zijn op de hoogte van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas.

De besparingsmogelijkheden zijn veel groter dan u waarschijnlijk denkt. Soms kunnen besparingen worden gerealiseerd tot vijf jaar terug!

Duur?

Als wij uw premiebesluit controleren, controleren wij ook de premiebesluiten over de vijf jaar daarvoor (tenzij we dat al eerder deden). Als wij daarin (ook) fouten constateren kunnen wij de belastingdienst namelijk nog vragen om die premiebesluiten te herzien. Met de controles die wij aldus uitvoerden behaalden wij vorig jaar voor 17%* van de werkgevers succes. Dat werkgevers toch in 58%* van de gevallen tot een premiebesparing kwamen, is te danken aan een intensieve controle van de besluiten van het UWV betreffende de Ziektewet- en WGA-uitkeringen die de hoogte van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas beïnvloeden. Die controle vereist zeer specifieke ervaring en deskundigheid, waarover de advocaten van ons kantoor bij uitstek beschikken.

Werkgevers verdienden met de premiecontrole die wij vorig jaar uitvoerden iedere geïnvesteerde euro gemiddeld ruim 21* maal terug!

* De weergegeven cijfers zijn gemiddelden zoals die gelden voor alle werkgevers (grote en middelgrote). Bij grote werkgevers zijn de gemiddelde scores wat hoger en bij middelgrote werkgevers wat lager.

Te mooi om waar te zijn?

Kijk dan eens wat één van onze cliënten daarover zegt in een video op onze website.

Meer informatie?

Klik hier voor meer informatie over de resultaten van de controle van premiebesluiten 2020 (2015-2020). Of bekijk hier de factsheet met de resultaten van de controle van de premiebesluiten 2020 (2015-2020)!Let op!

Tegen het besluit van de belastingdienst tot vaststelling van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas over 2021 moet binnen zes weken bezwaar gemaakt kunnen worden. Laat uw kans besparingskans niet voorbij gaan en neem tijdig contact met ons op!

Voor wie?

Controle van het besluit tot vaststelling van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas is doorgaans zinvol voor werkgevers met een premieplichtige loonsom vanaf ongeveer € 1.000.000.

Pamflet

Download het pamflet controle besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2021.Mini-webinars

Wilt u meer weten over de premiecontrole? Bekijk dan één van onze gratis mini-webinars. De webinars zijn inmiddels enkele jaren oud, maar de inhoud is grotendeels nog actueel.