Resultaten controle premiebesluiten 2020


Besparingen voor 58% van de werkgevers!

Kans op succes bij:
controle van de premiebesluiten: 14%
controle van uitkeringsbesluiten Ziektewet: 34%
controle van uitkeringsbesluiten WGA: 69%

Bekijk hier de factsheet met de resultaten van de controle van de premiebesluiten 2020 (2015-2020)!
Onderstaand zijn de resultaten weergegeven van de controle van besluiten van de belastingdienst tot vaststelling van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2020. Bij deze controle zijn vaak ook de premiebesluiten gecontroleerd over de vijf voorafgaande jaren (2015-2019). De resultaten zijn weergegeven naar de stand van zaken per 31 oktober 2020. Een aantal bezwaarschriften en herzieningsverzoeken was toen nog in behandeling. De reeds gemaakte kosten daarvan zijn in het onderstaande opgenomen, maar de eventuele opbrengsten nog niet.

De kans op succes is statistisch gezien groter naarmate de loonsom van de werkgever groter is. De wet maakt onderscheid tussen grote en middelgrote werkgevers. Grote werkgevers zijn voor het premiejaar 2020 werkgevers met een premieplichtige loonsom over 2018 van meer dan € 3.370.000. Middelgrote werkgevers zijn werkgevers met een premieplichtige loonsom over 2018 tussen € 337.000 en € 3.370.000.

De hieronder weergegeven cijfers zijn gemiddelden zoals die gelden voor alle werkgevers (grote en middelgrote samen).

Controle premiebesluiten belastingdienst

Wij kregen van 183 werkgevers opdracht om het besluit van de belastingdienst tot vaststelling van de hoogte van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas te controleren. Voor een aantal van deze werkgevers controleerden wij ook de besluiten van voorgaande jaren. In totaal controleerden wij aldus 964 premiebesluiten. Wij behaalden daarmee de volgende resultaten:

Totaal aantal premiebesluiten 964
100%
Bezwaar niet meer mogelijk en geen fouten gevonden 628
65%
Bezwaar/herzieningsverzoek ingediend 336
35%
Na controle ingetrokken 175
18%
Bij controle fouten gevonden 161 17%

Bij controle fouten gevonden 161 100%
Lagere premie vastgesteld 133 83%
Geen lagere premie vastgesteld 20 12%
Nog lopende zaken 8
5%

Aantal premiebesluiten met afgesloten controle 956
100%
Lagere premie vastgesteld 133
14%
Geen lagere premie vastgesteld 823
86%

Uitkeringsbesluiten UWV

Bij de controle van de premiebesluiten van de belastingdienst beperken wij ons niet alleen tot het besluit van de belastingdienst tot vaststelling van de hoogte van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. Als er besluiten betreffende de Ziektewet- of WGA-uitkeringen van (ex-) werknemers zijn die van invloed zijn op de hoogte van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas waartegen nog bezwaar mogelijk is, maken wij daartegen bezwaar, om vervolgens na ontvangst van de stukken te controleren of die besluiten juist zijn. Wij vragen bij het UWV ook herbeoordelingen aan zodat er een besluit komt waartegen wij alsnog bezwaar kunnen maken.

Voor de 183 werkgevers die ons opdracht gaven om het besluit van de belastingdienst tot vaststelling van de hoogte van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas over de jaren 2015-2020 te controleren behaalden wij daarmee de volgende resultaten:

  Ziektewet WGA
Aantal uitkeringen 118 100% 436 100%
Aantal uitkeringen met succesvolle procedures 31 26% 200 46%
Aantal uitkeringen met niet succesvolle procedures 59 50% 88 20%
Aantal uitkeringen met nog lopende procedures 28 24% 148 34%

  Ziektewet WGA
Aantal uitkeringen 90 100% 228 100%
Aantal uitkeringen met succesvolle procedures 31 34% 200 69%
Aantal uitkeringen met niet succesvolle procedures 59 66% 88 31%

Besparingen

Als gevolg van de controle van de premiebesluiten van de belastingdienst en de onderliggende uitkeringsbesluiten van het UWV zijn voor de 183 werkgevers die ons opdracht gaven om het besluit van de belastingdienst tot vaststelling van de hoogte van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas de volgende besparingen gerealiseerd ten aanzien van de te betalen premie:

Kosten (inclusief kosten van medisch adviseur, arbeidsdeskundig adviseur en griffierecht) € 1.179.705
Waarvan vergoed door UWV € 182.428
Kosten na aftrek van vergoeding door UWV
€ 997.277
Besparing op uitkering gedurende totale resterende duur van uitkering die voor rekening van de werkgever komt € 21.070.879
Besparing op te betalen gedifferentieerde premie Werkhervattingskas € 21.102.032
Kosten als percentage van besparing 4,73%
Rendement van elke geïnvesteerde euro € 21,16