Resultaten controle premiebesluiten 2021


Factsheet controle premiebesluiten 2021
Besparingen voor 63% van de werkgevers.
Totale premiebesparing: € 37 miljoen!

Wij beperkten onze controle niet tot het besluit van de belastingdienst tot vaststelling van de hoogte van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas over het jaar 2020, maar controleerden ook:

  • de premiebesluiten over de vijf voorafgaande jaren (aangezien de belastingdienst bij aangetoonde fouten op verzoek premieteruggaaf verleent over maximaal de laatste vijf kalenderjaren);
  • door ons uitgelokte besluiten betreffende de Ziektewet- of WGA- uitkeringen van (ex-) werknemers die van invloed zijn op de hoogte van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas.

Controle van uitkeringsbesluiten vraagt om specifieke deskundigheid en ervaring, waarover onze advocaten bij uitstek beschikken. Verreweg het grootste deel van de premiebesparing is het gevolg van controle van de uitkeringsbesluiten.

Kans op succes bij:
controle van de premiebesluiten: 13%
controle van uitkeringsbesluiten Ziektewet: 46%
controle van uitkeringsbesluiten WGA: 72%


Controle uitkeringsbesluiten UWV

  Ziektewet WGA
Aantal uitkeringen 219 100% 926 100%
Aantal uitkeringen met succesvolle procedures 84 38% 388 42%
Aantal uitkeringen met niet succesvolle procedures 100 46% 149 16%
Aantal uitkeringen met nog lopende procedures 35 16% 389 42%

  Ziektewet WGA
Aantal uitkeringen 184 100% 537 100%
Aantal uitkeringen met succesvolle procedures 84 46% 388 72%
Aantal uitkeringen met niet succesvolle procedures 100 54% 149 28%


Controle premiebesluiten belastingdienst 2021

Totaal aantal premiebesluiten 1262
100%
Bezwaar niet meer mogelijk en geen fouten gevonden 827
66%
Bezwaar/herzieningsverzoek ingediend 435
34%
Na controle ingetrokken 229
18%
Bij controle fouten gevonden 206 16%

Bij controle fouten gevonden 206 100%
Lagere premie vastgesteld 162 79%
Geen lagere premie vastgesteld 25 12%
Nog lopende zaken 19
9%

Aantal premiebesluiten met afgesloten controle 1243
100%
Lagere premie vastgesteld 162
13%
Geen lagere premie vastgesteld 1081
87%


Besparingen

Kosten (inclusief kosten van medisch adviseur, arbeidsdeskundig adviseur en griffierecht) € 1.859.100
Waarvan vergoed door UWV € 316.311
Kosten na aftrek van vergoeding door UWV
€ 1.542.789
Besparing op uitkering gedurende totale resterende duur van uitkering die voor rekening van de werkgever komt € 35.423.085
Besparing op te betalen gedifferentieerde premie Werkhervattingskas € 37.534.981
Kosten als percentage van besparing 4,11%
Rendement van elke geïnvesteerde euro € 24,33