Resultaten controle premiebesluiten 2022


Factsheet controle premiebesluiten 2022
Besparingen voor 64% van de werkgevers.
Totale premiebesparing: € 55 miljoen!

Wij beperkten onze controle niet tot het besluit van de belastingdienst tot vaststelling van de hoogte van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas over het jaar 2022, maar controleerden ook:

  • de premiebesluiten over de vijf voorafgaande jaren (aangezien de belastingdienst bij aangetoonde fouten op verzoek premieteruggaaf verleent over maximaal de laatste vijf kalenderjaren);
  • door ons uitgelokte besluiten betreffende de Ziektewet- of WGA- uitkeringen van (ex-) werknemers die van invloed zijn op de hoogte van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas.

Controle van uitkeringsbesluiten vraagt om specifieke deskundigheid en ervaring, waarover onze advocaten bij uitstek beschikken. Verreweg het grootste deel van de premiebesparing is het gevolg van controle van de uitkeringsbesluiten.

Kans op succes bij:
controle van de premiebesluiten: 14%
controle van uitkeringsbesluiten Ziektewet: 45%
controle van uitkeringsbesluiten WGA: 74%


Controle uitkeringsbesluiten UWV

  Ziektewet WGA
Aantal uitkeringen 284 100% 1.194
100%
Aantal uitkeringen met succesvolle procedures 115
40% 597
50%
Aantal uitkeringen met niet succesvolle procedures 138 49% 211
18%
Aantal uitkeringen met nog lopende procedures 31 11% 386 32%

Afgeronde procedures:

  Ziektewet WGA
Aantal uitkeringen 253
100% 808
100%
Aantal uitkeringen met succesvolle procedures 115
45% 597
74%
Aantal uitkeringen met niet succesvolle procedures 138 55% 211
26%


Controle premiebesluiten belastingdienst 2022

Totaal aantal premiebesluiten 1.457
100%
Bezwaar niet meer mogelijk en geen fouten gevonden 925
63%
Bezwaar/herzieningsverzoek ingediend 532
37%
Na controle ingetrokken 271
19%
Bij controle fouten gevonden 261 18%

Bij controle fouten gevonden 261 100%
Lagere premie vastgesteld 207
79%
Geen lagere premie vastgesteld 30
12%
Nog lopende zaken 24
9%

Aantal premiebesluiten met afgesloten controle 1.433
100%
Lagere premie vastgesteld 207
14%
Geen lagere premie vastgesteld 1.226
86%


Besparingen

Kosten (inclusief kosten van medisch adviseur, arbeidsdeskundig adviseur en griffierecht) € 2.869.183
Waarvan vergoed door UWV € 554.022
Kosten na aftrek van vergoeding door UWV en belastingdienst
€ 2.315.161
Besparing op uitkering gedurende totale resterende duur van uitkering die voor rekening van de werkgever komt € 55.567.375
Besparing op te betalen gedifferentieerde premie Werkhervattingskas € 55.528.146
Kosten als percentage van besparing 4,17%
Rendement van elke geïnvesteerde euro € 23,98