Controle premiebesluiten

Belang

Werkgevers ontvangen omstreeks 1 december 2016 een beslissing van de belastingdienst waarbij de hoogte van de gedifferentieerde premie voor de Werkhervattingskas voor 2017 wordt vastgesteld. Deze premie bestaat uit twee premiecomponenten:
 • premiecomponent WGA-lasten
 • premiecomponent ZW-lasten
Indien en voor zover een werkgever eigenrisicodrager is voor één van de uitkeringen waarop een premiecomponent betrekking heeft, wordt geen premie voor de betreffende premiecomponent verschuldigd.

Kleine werkgevers (dat wil zeggen: werkgevers met een premieplichtige loonsom in 2015 die kleiner is dan of gelijk aan € 322.000) betalen een premie die per sector is vastgesteld. Zij behoeven uitsluitend te controleren of zij door de belastingdienst terecht als kleine werkgever zijn aangemerkt en of het premiepercentage van de juiste sector is gehanteerd.

Voor middelgrote werkgevers (werkgevers met een premieplichtige loonsom over 2015 die groter is dan € 322.000 en kleiner dan of gelijk aan € 3.220.000) wordt de gedifferentieerde premie echter deels vastgesteld op basis van de bedragen van de ex-werknemers aan wie in 2015 een WGA-uitkering of Ziektewetuitkering is toegekend. En voor grote werkgevers (werkgevers met een premieplichtige loonsom over 2015 die groter is dan € 3.220.000) wordt de gedifferentieerde premie zelfs uitsluitend vastgesteld op basis van die uitkeringen. Teneinde te voorkomen dat de gedifferentieerde premie te hoog wordt vastgesteld, is het voor middelgrote en grote werkgevers van groot belang te controleren of niet ten onrechte uitkeringen aan de werkgever worden toegerekend. Dit geldt te meer daar sinds 2014 ook uitkeringen van zogenaamde "vangnetters” (flexwerkers) aan de werkgever worden toegerekend, waarbij het gaat om uitkeringen die in of na 2012 zijn ingegaan, terwijl in 2012 nog niet bekend was dat het voor de hoogte van de door de werkgever te betalen gedifferentieerde premie van belang zou zijn om juist te registreren bij welke werkgever de werknemer ten tijde van de ziekmelding in dienst is, of bij welke werkgever hij in de periode van vier weken voorafgaan aan de ziekmelding in dienst is geweest.

Controle

Teneinde een te hoge vaststelling van de gedifferentieerde premie te voorkomen dient controle plaats te vinden op de volgende aspecten:
 • Is de werkgever op basis van de premieplichtige loonsom van 2015 terecht aangemerkt als een kleine, middelgrote of grote werkgever?
 • Is bij middelgrote werkgevers het deel van de gedifferentieerde premie dat wordt bepaald op grond van de uitkeringen van ex-werknemers juist vastgesteld?
 • Betreft het een uitkering van een (ex-) werknemer van de werkgever?
  Let op: het gaat om het werknemersbegrip als bedoeld in de Ziektewet en WIA en dat is deels beperkter (bijvoorbeeld: de directeur-grootaandeelhouder) en deels ruimer (bijvoorbeeld onder bepaalde omstandigheden ook: thuiswerkers, kleine handelsagenten en stagiaires) dan het begrip werknemer in het arbeidsrecht.
 • Valt de vastgestelde eerste arbeidsongeschiktheidsdag binnen het dienstverband met de werkgever?
  Let op: als de juistheid van de vastgestelde eerste arbeidsongeschiktheidsdag betwist moet worden, moet dat gebeuren in het kader van bezwaar tegen de beslissing tot toekenning van de Ziektewet- of WGA-uitkering.
 • Zo nee, valt de vastgestelde eerste arbeidsongeschiktheidsdag dan binnen een periode van vier weken na afloop van het dienstverband?
 • In het laatste geval, was de werknemer dan in die periode reeds op andere wijze verzekerd, bijvoorbeeld omdat hij elders werkte of een WW-uitkering ontving?
  Let op: recht hebben op WW-uitkering is onvoldoende, de werknemer moet de WW-uitkering (zo nodig met terugwerkende kracht) daadwerkelijk hebben ontvangen.
 • Is sprake van een werknemer die een Ziektewetuitkering ontving omdat haar arbeidsongeschiktheid gerelateerd was aan zwangerschap of bevalling?
  Let op: in geval van een WGA-uitkering moet die Ziektewetuitkering ook op deze grond zijn verleend tot het einde van de wachttijd.
 • Is sprake van een werknemer die een Ziektewetuitkering ontving op grond van het bestaan van een structurele functionele beperking?
  In grote lijnen betreft het hier werknemers die bij indiensttreding een WAO-, WIA- of Wajonguitkering hadden en voor wie de zogenaamde "no riskpolis” gold. Zodra werknemers twee maanden in dienst zijn mogen werkgevers informeren naar het bestaan van dit recht op Ziektewetuitkering.
 • Is sprake van een werknemer die een Ziektewetuitkering ontving wegens orgaandonatie?
 • Is sprake van een werknemer die een Ziektewetuitkering ontving omdat hij als langdurig werkloze oudere werknemer in dienst genomen is?
 • Is sprake van een WGA-uitkering ter zake van een arbeidsongeschiktheid waarvan de eerste arbeidsongeschiktheidsdag binnen het dienstverband met een andere werkgever ligt, omdat sprake is van herleving van een eerder ontstane arbeidsongeschiktheid aangezien sprake is van dezelfde ziekteoorzaak?
 • Is de uitkering ingegaan in of na 2012?
 • Is de uitkering door het UWV deels op een derde verhaald of verhaalbaar omdat deze derde de arbeidsongeschiktheid van de werknemer heeft veroorzaakt?
 • Is rekening gehouden met herzieningen of intrekkingen van de uitkering als gevolg van bezwaar of beroep van de werkgever?
  Let op: vermindering wordt verleend door toerekening van een negatief uitkeringsbedrag in het jaar van herziening of intrekking van de uitkering.
 • Is op de juiste wijze rekening gehouden met de gevolgen van een overgang van onderneming?
 • Wordt geen premie vastgesteld voor een werkgever die eigenrisicodrager is?

Te verrichten werkzaamheden

Teneinde deze controle voor een werkgever uit te voeren zijn de volgende werkzaamheden noodzakelijk:
 • bestuderen van beslissing van belastingdienst; opstellen en aangetekend verzenden van bezwaarschrift aan belastingdienst
 • correspondentie met belastingdienst en met cliënt betreffende de bezwaarprocedure
 • bestuderen van ontvangen aanvullende stukken van belastingdienst
 • bespreking met cliënt (eventueel inclusief reistijd)
 • bestuderen van personeelsdossiers van (ex-) werknemers
 • eventueel: intrekken van bezwaarschrift

Prijsindicatie:

Voor de bovengenoemde werkzaamheden kunnen wij desgewenst een prijsindicatie geven. De prijs is afhankelijk van de te verrichten werkzaamheden en hangt daarmee af van het aantal te controleren dossiers van (ex-) werknemers. Op verzoek maakt mevrouw M. (Michèle) Sonneveld Rccm voor u graag een prijsindicatie.

In geval van gegrondverklaring van het bezwaar wordt door de belastingdienst een vergoeding van kosten van bezwaar toegekend van € 248.

Uitvoering:

De bovengenoemde werkzaamheden zullen onder verantwoordelijkheid van één van de advocaten van ons kantoor worden uitgevoerd door één van de register casemanagers van Van Zijl Casemanagement B.V.

Benodigde bescheiden

Om de vereiste controle bij de werkgever uit te voeren, dient de werkgever te zorgen dat wij de beschikking krijgen over de volgende bescheiden:
 • de beslissing van de belastingdienst tot vaststelling van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas voor het jaar 2017;
 • alle beslissingen van het UWV betreffende Ziektewet- of WGA-uitkeringen van (ex-) werknemers.