Bescherming van privacy van werknemers

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG) in werking. De rechten en verplichtingen op het gebied van privacy worden vanaf 25 mei 2018 voor alle lidstaten van de Europese Unie direct geregeld door de nieuwe Europese Verordening. De Wet bescherming persoonsgegevens komt dan te vervallen.
Hoewel grote delen van hetgeen in de AVG wordt geregeld ook al waren opgenomen in de Wet bescherming persoonsgegevens, gaan er vanaf 25 mei 2018 ook nieuwe rechten en verplichtingen gelden. Verder worden de boetes die de toezichthouder (voor Nederland blijft dat de Autoriteit Persoonsgegevens) kan opleggen aanzienlijk verhoogd. Onder de AVG kan de Autoriteit Persoonsgegevens boetes opleggen tot maximaal € 20 miljoen of, als dat hoger is, van de wereldwijde jaaromzet van een bedrijf.
De inwerkingtreding van de AVG fungeert in de praktijk voor veel bedrijven vooral als een "wake-up call” om te gaan voldoen aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van privacy. Veel bedrijven hebben nooit eerder onderzocht of zij aan die verplichtingen voldoen respectievelijk wat zij zouden moeten ondernemen om aan die verplichtingen te gaan voldoen. Tijdens de studiebijeenkomst "Bescherming van privacy van werknemers” worden de verplichtingen onder de nieuwe AVG besproken voor zover die van belang zijn in de relatie tussen de werkgever en de werknemer. Allereerst zal daarbij worden ingegaan op de wettelijke verplichtingen met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens in het algemeen. Welke verplichtingen gelden bij het verwerken van persoonsgegevens? Onder welke voorwaarden is het toegestaan de verwerking van persoonsgegevens over te laten aan derden? Wanneer is sprake van een datalek en welke verplichtingen gelden dan? Daarna zal aandacht worden gegeven aan onderwerpen zoals cameratoezicht, controle op het gebruik van e-mail en internet, screening van sollicitanten en het gebruik van social media door werknemers. Meer uitgebreid zal bovendien worden stil gestaan bij het verwerken van persoonsgegevens betreffende de zieke werknemer.