Realiseer grote besparingen en laat ons uw premiebesluit 2019 controleren!

U heeft nog 00 days 00 hours 00 minutes 00 seconds
Op 30 november 2018 heeft de belastingdienst aan werkgevers de beslissing verzonden waarmee de hoogte wordt vastgesteld van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas die de betreffende werkgever in 2019 aan de belastingdienst moet betalen.

De advocaten en adviseurs (register casemanagers) van ons kantoor realiseren voor onze cliënten grote besparingen op de kosten van arbeidsongeschikte (ex-) werknemers door een intensieve controle, niet alleen van het besluit van de belastingdienst, maar ook en vooral van de onderliggende uitkeringsbesluiten van het UWV. De besparingsmogelijkheden zijn veel groter dan u waarschijnlijk denkt. Soms kunnen besparingen worden gerealiseerd tot vijf jaar terug!

Als gevolg van deze termijn van vijf jaar is er in 2019 voor het laatst gelegenheid om nog te komen tot herziening van het premiebesluit van 2014. In dat jaar werden voor het eerst de Ziektewet- en WGA-uitkeringen van flexwerkers (werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan) aan werkgevers toegerekend. Uit ervaring weten wij dat juist in het premiejaar 2014 veel Ziektewet- en WGA-uitkeringen van (ex-) werknemers ten onrechte aan werkgevers werden toegerekend. Ook werkgevers die eigenrisicodrager zijn of waren hebben in 2014 met de toerekening van de uitkeringen van flexwerkers te maken gehad. Laat deze laatste gelegenheid om te komen tot premiebesparing niet verloren gaan en laat ons uw premiebesluit controleren!

Te mooi om waar te zijn? Kijk dan eens wat één van onze cliënten daarover zegt in een video op onze website: www.vanzijl-advocaten.nl/schadelastbeperking.

Duur? Als gevolg van aan ons kantoor gegeven opdrachten tot controle van de premiebesluiten over 2018 bespaarden 100 werkgevers in totaal een bedrag van bijna € 10 miljoen aan premies. Deze werkgevers verdienden iedere geïnvesteerde euro gemiddeld ruim 24* maal terug! Zie voor meer details: www.vanzijl-advocaten.nl/resultatencontrolepremiebesluiten2018.

Meer informatie? Neem contact op met Michèle Sonneveld van ons kantoor (tel. 013 4635599; e-mail: m.sonneveld@kantoormrvanzijl.nl).

Controle van het premiebesluit is doorgaans zinvol voor werkgevers met een premieplichtige loonsom vanaf ongeveer € 800.000. Let op: tegen het premiebesluit van de belastingdienst moet binnen zes weken bezwaar gemaakt kunnen worden. Laat uw besparingskans niet voorbij gaan en neem tijdig contact met ons op!

Deze melding niet meer weergeven

Bescherming van privacy van werknemers


Op 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG) in werking. De rechten en verplichtingen op het gebied van privacy worden vanaf 25 mei 2018 voor alle lidstaten van de Europese Unie direct geregeld door de nieuwe Europese Verordening. De Wet bescherming persoonsgegevens komt dan te vervallen.
Hoewel grote delen van hetgeen in de AVG wordt geregeld ook al waren opgenomen in de Wet bescherming persoonsgegevens, gaan er vanaf 25 mei 2018 ook nieuwe rechten en verplichtingen gelden. Verder worden de boetes die de toezichthouder (voor Nederland blijft dat de Autoriteit Persoonsgegevens) kan opleggen aanzienlijk verhoogd. Onder de AVG kan de Autoriteit Persoonsgegevens boetes opleggen tot maximaal € 20 miljoen of, als dat hoger is, van de wereldwijde jaaromzet van een bedrijf.
De inwerkingtreding van de AVG fungeert in de praktijk voor veel bedrijven vooral als een "wake-up call” om te gaan voldoen aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van privacy. Veel bedrijven hebben nooit eerder onderzocht of zij aan die verplichtingen voldoen respectievelijk wat zij zouden moeten ondernemen om aan die verplichtingen te gaan voldoen. Tijdens de studiebijeenkomst "Bescherming van privacy van werknemers” worden de verplichtingen onder de nieuwe AVG besproken voor zover die van belang zijn in de relatie tussen de werkgever en de werknemer. Allereerst zal daarbij worden ingegaan op de wettelijke verplichtingen met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens in het algemeen. Welke verplichtingen gelden bij het verwerken van persoonsgegevens? Onder welke voorwaarden is het toegestaan de verwerking van persoonsgegevens over te laten aan derden? Wanneer is sprake van een datalek en welke verplichtingen gelden dan? Daarna zal aandacht worden gegeven aan onderwerpen zoals cameratoezicht, controle op het gebruik van e-mail en internet, screening van sollicitanten en het gebruik van social media door werknemers. Meer uitgebreid zal bovendien worden stil gestaan bij het verwerken van persoonsgegevens betreffende de zieke werknemer.