Hoogte gedifferentieerde WAO-premie 2004 vastgesteld

Hoogte gedifferentieerde WAO-premie 2004 vastgesteld
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2003 / 79
Vindplaats: Zie: Besluit UWV 23 juni 2003, Staatscourant 8 juli 2003, nr. 128
Uitspraak

Het UWV heeft de hoogte vastgesteld van de gedifferentieerde WAO-premie voor het jaar 2004. Het rekenpercentage op basis waarvan de gedifferentieerde WAO-premie wordt vastgesteld bedraagt in 2004 2,32%. Voor kleine werkgevers is de gedifferentieerde WAO-premie gelijk aan het rekenpercentage. Sinds 1 januari 2003 is de premiedifferentiatie in de WAO voor kleine werkgevers immers afgeschaft. Voor grote werkgevers is de gedifferentieerde WAO-premie gelijk aan het rekenpercentage vermeerderd met een toeslag of verminderd met een korting en wordt de hoogte van toeslag of korting bepaald door een vergelijking van het individuele werkgeversrisicopercentage (dat is: het bedrag van de in 2002 aan (ex-)werknemers van de werkgever, die op de eerste dag van arbeidsongeschiktheid bij hem in dienst waren, uitbetaalde bedrag van de WAO-uitkering gedeeld door het gemiddelde premieplichtige loon over de jaren 1998 tot en met 2002) met het gemiddelde werkgeversrisicopercentage, dat voor 2004 is vastgesteld op 1,86%. De maximumpremie voor grote werkgevers is voor 2004 vastgesteld op 8,96%. Een werkgever aan wiens (ex-)werknemers in het jaar 2002 in het geheel geen WAO-uitkeringen zijn uitbetaald, betaalt in 2004 (als uitkomst van bovenstaande rekenformule) toch altijd nog 2,32% (rekenpercentage) - 1,86% (korting als zijnde verschil tussen individuele en gemiddelde werkgeversrisicopercentage) = 0,46%. De grens tussen grote en kleine werkgevers ligt in 2004 bij een premieplichtig loon in 2002 van 625.000.


Commentaar

Het besluit van het UWV moet nog door de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden goedgekeurd. Bij de Raad van State ligt een wetsvoorstel, als gevolg waarvan per 1 januari 2004 sectorgewijze premiedifferentiatie in de WAO wordt ingevoerd, als gevolg waarvan de door kleine werkgevers te betalen gedifferentieerde WAO-premie per sector wordt vastgesteld op een voor alle kleine werkgevers in die sector gelijk bedrag. Indien de sectorgewijze premiedifferentiatie in de WAO niet al per 1 januari 2004 zou worden ingevoerd, hebben kleine werkgevers die zonder afschaffing van de gedifferentieerde WAO-premie minder dan het reken-percentage zouden hebben betaald, de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de beslissing tot vaststelling van de gedifferentieerde WAO-premie over het jaar 2004, vanwege het feit dat de premiedifferentiatie in de WAO ten onrechte niet bij wet is afgeschaft, maar bij Koninklijk Besluit. Met betrekking tot het jaar 2003 hebben op die grond 36.000 werkgevers bezwaar gemaakt. De afhandeling van deze bezwaren wacht op de uitkomst van twee door ons kantoor te voeren proefprocedures. In één daarvan heeft de rechtbank te Breda het onderzoek ter zitting vastgesteld voor 7 oktober 2003. In de andere moet de rechtbank te Rotterdam nog een tijdstip voor het onderzoek ter zitting vaststellen.