Weblog mr. Joop van Zijl


Deze rubriek bevat weblogs van mr. Joop van Zijl over diverse actualiteiten.

Wie betaalt de rekening van het tekort aan verzekeringsartsen van het UWV?

Een werknemer die volledig arbeidsongeschikt is, heeft nadat de eerste 104 weken van arbeidsongeschiktheid zijn verstreken, recht op een WGA-uitkering als de arbeidsongeschiktheid niet duurzaam is (dat wil zeggen: als er een meer dan geringe kans op herstel is)[1] of recht op een IVA-uitkering als de arbeidsongeschiktheid wel duurzaam is (geen...

Lees verder

Werkgevers krijgen drie maanden extra tijd om te voldoen aan de voorwaarden voor toepassing van de lage premie.

Door de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans wordt per 1 januari 2020 premiedifferentiatie ingevoerd bij de premie die werkgevers betalen ter bekostiging van de WW-uitkeringen van ex-werknemers (de premie voor het Algemeen werkloosheidsfonds). Daarbij wordt van werknemers met een flexibele contract een hogere premie geheven dan van...

Lees verder

Meer risico’s dan gedacht bij slapend houden van arbeidsovereenkomst met langdurig arbeidsongeschikte werknemer!

Langdurige arbeidsongeschiktheid Een werknemer die langer dan 104 weken ziek is, heeft niet langer recht op loon tijdens ziekte[1]. Indien en zo lang er in de onderneming van de werkgever geen passend werk voor de arbeidsongeschikte werknemer is, is de werkgever ook niet (meer) verplicht om re-integratie-inspanningen te plegen[2]....

Lees verder

Is de werkgever transitievergoeding verschuldigd aan de gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer als de werkgever de werknemer (met name bij of na het einde van de wachttijd) aangepaste werkzaamheden aanbiedt?

In zijn beschikking in de zaak "Kolom”[1], heeft de Hoge Raad zich uitgesproken over het recht van (onder meer) de gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer op transitievergoeding in geval van gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De Hoge Raad heeft in die beschikking allereerst vastgesteld dat de wet niet...

Lees verder

Wet arbeidsmarkt in balans, zomertip 3

Zorg dat van alle arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd die geen oproepovereenkomst zijn een schriftelijke arbeidsovereenkomst beschikbaar is. Op dit moment wordt de premie waaruit de WW-uitkeringen worden bekostigd verdeeld over twee fondsen: een sectorfonds voor de WW-uitkering gedurende de eerste zes maanden (artikel 28...

Lees verder

Wet arbeidsmarkt in balans, zomertip 2

Voorkom dat bij het eindigen van op 1 januari 2020 lopende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd transitievergoeding verschuldigd wordt. De transitievergoeding is verschuldigd als de werkgever het initiatief neemt voor het beëindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst door: de arbeidsovereenkomst op te zeggen;...

Lees verder

Wet arbeidsmarkt in balans, zomertip 1

Verleng contracten voor bepaalde tijd op zodanige wijze dat optimaal gebruik gemaakt kan worden van de verlengde totale duur van het totaal van drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Verlengde arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden onder de huidige wet van rechtswege omgezet in een arbeidsovereenkomst voor...

Lees verder

Geen IVA-uitkering wegens mogelijkheid tot behandeling. Geen behandeling door toedoen van werknemer, maar geen maatregel van het UWV?

Het belang van de WGA-uitkering van een (ex-) werknemer voor de werkgever WGA-uitkeringen veroorzaken tijdens de eerste tien jaar financiële lasten voor werkgevers. Dat kan op twee manieren het geval zijn.  In beginsel beïnvloedt de WGA-uitkering in de eerste tien jaar[1] de hoogte van de premiecomponent...

Lees verder

Verkorting WGA-risicoperiode

Op 25 april 2018 heeft de regering een drietal concepten gepubliceerd voor wijzigingen van wettelijke bepalingen inzake de toerekening aan werkgevers van WGA-uitkeringen van (ex-)werknemers. Het betreft concepten voor: een voorstel tot wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen; een voorstel tot wijziging van het Besluit...

Lees verder

Regelgeving gedifferentieerde premie onverbindend door terugwerkende kracht

Het gerechtshof Amsterdam heeft geoordeeld dat de Wet financiering sociale verzekeringen en het Besluit Wfsv onverbindend zijn voor zover zij materieel met terugwerkende kracht premiedifferentiatie invoeren voor de heffing van gedifferentieerde premie Werkhervattingskas als gevolg van de Ziektewet- en WGA-uitkeringen van zogenaamde...

Lees verder

Controle van premiebesluiten 2018

Belang Werkgevers ontvangen omstreeks 1 december 2017 een beslissing van de belastingdienst waarbij de hoogte van de gedifferentieerde premie voor de Werkhervattingskas voor 2018 wordt vastgesteld. Deze premie bestaat uit twee premiecomponenten: premiecomponent WGA-lasten; premiecomponent ZW-lasten. Indien en voor...

Lees verder

Wijzigingen betreffende het minimumloon: een update

De afgelopen jaren zijn veel wijzigingen aangebracht in de wettelijke regeling van het minimumloon. Per 1 januari 2018 treden verdere wijzigingen in werking. En ook daarna zijn verdere wijzigingen gepland. Tijd voor een update. Achtergrond  De reden voor de verschillende wijzigingen die zijn aangebracht in de Wet op het...

Lees verder

WGA-uitkering van gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer tijdens gewenningstermijn van 24 maanden niet langer volledig voor rekening van eigenrisicodrager

Gevolgen van WGA-uitkering voor werkgever Middelgrote en grote werkgevers ondervinden nadelige financiële gevolgen van de WGA-uitkeringen van hun (ex-) werknemers. Gedurende de eerste tien jaar moeten zij deze als eigenrisicodrager zelf betalen (artikel 82 lid 1 WIA). Is de werkgever geen eigenrisicodrager dan beïnvloeden de eerste tien...

Lees verder

Nieuwe kansen voor besparing op WGA-lasten voor (middel)grote werkgevers

Indien aan een (ex-) werknemer een WGA-uitkering wordt toegekend, heeft dat belangrijke financiële gevolgen voor middelgrote en grote werkgevers. Werkgevers hebben daarbij de keus op welke wijze zij die financiële gevolgen willen ondervinden: ofwel zij betalen de WGA-uitkeringen van hun (ex-) werknemers zelf, in welk geval zij...

Lees verder

Mag de werkgever ook de helft van de premiecomponent ZW-lasten van de gedifferentieerde premie op de werknemer verhalen?

Tot 1 januari 2014 werd van werkgevers ten behoeve van de Werkhervattingskas een gedifferentieerde premie geheven, waarvan de werkgever de helft op het netto loon van de werkgever mocht verhalen. Die gedifferentieerde premie strekte ter financiering van WGA-uitkeringen van (ex-) werknemers van de betreffende werkgevers. De WGA-uitkeringen van...

Lees verder

Aanpassen arbeidsovereenkomsten in verband met nieuwe gedifferentieerde premies

Met ingang van 1 januari 2014 gaan van werkgevers twee nieuwe gedifferentieerde premies geheven worden: één ter zake van de Ziektewetuitkeringen van "flexwerkers" en één ter zake van de WGA-uitkeringen van "flexwerkers". Dit is het gevolg van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters...

Lees verder

Soepelere aanvraagtermijn eigenrisicodragen Ziektewet 2014

Werkgevers die nog per 1 januari 2014 eigenrisicodrager voor de Ziektewet willen worden, dienen vóór 2 oktober 2013 een aanvraag bij de belastingdienst in te dienen. Bij de afweging om wel of niet eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden, zal vaak van belang zijn welke Ziektewetuitkeringen in 2012 en 2013 aan ex-werknemers zijn...

Lees verder

Gedifferentieerde premie 2014 WGA en Ziektewet

Het UWV heeft de parameters vastgesteld aan de hand waarvan de gedifferentieerde premie voor de Werkhervattingskas voor 2014 wordt vastgesteld. Door de inwerkingtreding per 1 januari 2014 van de Wet van 1 oktober 2012 tot wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken...

Lees verder

Geen inlooprisico bij eigenrisicodragen WGA-uitkeringen flexwerkers per 1 januari 2016

Krachtens de Wet van 1 oktober 2012 tot wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters), Staatsblad 2012, 464, in de praktijk aangeduid als de wet "Bezava”, worden met ingang van 1 januari 2014...

Lees verder

Voor welke vangnetters moet de werkgever vanaf 2014 nu precies de Ziektewet- en WGA-uitkering gaan betalen? (Correctie)

Eerder heb ik ten aanzien van de vraag voor welke ex-werknemers de werkgever vanaf 2014 gedifferentieerde premie (Ziektewet en WGA) moet gaan betalen c.q. van welke ex-werknemers de werkgever de Ziektewet- of WGA-uitkering als eigenrisicodrager zelf moet betalen, betoogd dat er geen wettelijke grondslag zou zijn om daarbij ook de Ziektewet- of...

Lees verder

Zin en onzin van bezwaar tegen beslissingen inzake Ziektewetuitkeringen

Met ingang van 1 januari 2014 wordt van werkgevers een gedifferentieerde premie geheven ter zake van de Ziektewetuitkeringen die toegekend zijn aan ex-werknemers, de zogenaamde "premiecomponent ZW-lasten van de gedifferentieerde premie” (1). In dat verband kan de werkgever er groot belang bij hebben bezwaar te maken tegen beslissingen inzake...

Lees verder

Toepassing Wet Amber onder WIA toch niet hetzelfde als onder WAO

Aan het zonder wachttijd alsnog ontstaan van een eerder geweigerd recht op WIA-uitkering moet, anders dan onder de WAO, niet de eis gesteld worden dat de werknemer aan het einde van de wachttijd ongeschikt moet zijn geweest voor zijn eigen werk. De kosten die een langdurig arbeidsongeschikte werknemer voor een werkgever kan veroorzaken...

Lees verder

Welke zijn precies de Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vóór 2012 die niet meetellen bij de berekening van de gedifferentieerde premie voor vangnetters?

Op grond van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet van 1 oktober 2012, Staatsblad 2012, 464) moeten werkgevers met ingang van 1 januari 2014 een gedifferentieerde Ziektewetpremie respectievelijk gedifferentieerde WGA-premie aan het UWV gaan betalen, die wordt beïnvloed door de Ziektewetuitkeringen...

Lees verder

Geen nieuw recht op loondoorbetaling tijdens ziekte ontstaan bij nieuwe uitval wegens ziekte

Was de passende arbeid die de gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkneemster verrichtte stilzwijgend de bedongen arbeid van de werkneemster geworden? En was daardoor bij de nieuwe uitval wegens ziekte een nieuw recht op loondoorbetaling tijdens ziekte ontstaan, zodat het UWV met het oog daarop de aanvraag van een WW uitkering van de werkneemster...

Lees verder

Voor welke vangnetters moet de werkgever vanaf 2014 nu precies de Ziektewet- en WGA-uitkering gaan betalen?

Op grond van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet van 1 oktober 2012, Staatsblad 2012, 464) moeten werkgevers met ingang van 1 januari 2014 een gedifferentieerde Ziektewetpremie respectievelijk gedifferentieerde WGA-premie aan het UWV gaan betalen, die wordt beïnvloed door de Ziektewetuitkeringen...

Lees verder

Wanneer is het UWV verplicht om over te gaan tot herbeoordeling van een arbeidsongeschikte werknemer?

In twee uitspraken van 10 juli 2012 (www.rechtspraak.nl, LJN: BX1780 en BX1784) had de rechtbank ’s-Hertogenbosch geoordeeld dat het de taak van het UWV is om de arbeidsongeschiktheid van een (ex-) werknemer opnieuw te beoordelen op het moment dat eerder daartoe is aangegeven door de verzekeringsarts of de arbeidsdeskundige van het UWV. In...

Lees verder

Trots op hoe u over ons denkt

Dit weblog gebruik ik doorgaans alleen om met u mijn kennis, mening en/of inzichten te delen over inhoudelijke onderwerpen op ons belangrijkste werkterrein: het arbeidsrecht en de werknemersverzekeringen. Maar één keer per jaar maak ik daarop een uitzondering en spreek ik in dat weblog over ons eigen kantoor. Dat is als wij...

Lees verder

Gevolgen van regeerakkoord voor werkgevers

De VVD en PvdA willen de werking van de arbeidsmarkt verbeteren door oudere werknemers meer kans op een baan te bieden, flexwerkers betere bescherming te bieden en de doorstroming van de ene baan naar de andere sneller te laten verlopen, waardoor zo kort mogelijk een beroep op een uitkering behoeft te worden gedaan. Daarom streven zij naar een...

Lees verder

Geen loondoorbetaling tijdens ziekte die ontstaan is door cosmetische ingreep

Als een werknemer een cosmetische ingreep ondergaat en als gevolg daarvan ziek wordt, bestaat geen recht op doorbetaling van loon als voor de ingreep geen medische noodzaak bestond, omdat de ziekte dan door opzet van de werknemer is veroorzaakt. Indien er tijdens de ziekte complicaties ontstaan, heeft de werknemer wel recht op doorbetaling van...

Lees verder

UWV is verplicht om herbeoordelingen tijdig uit te voeren

Wat was er aan de hand? Een tweetal grote werkgevers (zustermaatschappijen) was eigenrisicodrager voor de WGA. Daardoor betaalden de werkgevers de WGA-uitkering van een groot aantal (ex-) werknemers zelf. Nadat men eigenrisicodrager geworden was, besloot men om bij het UWV voor al die werknemers herbeoordelingen aan te vragen. Al snel...

Lees verder

Hoofdlijnen herziening ontslagrecht

Namens de regering heeft Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een "hoofdlijnennotitie" aan de Tweede Kamer gestuurd, waarin de maatregelen rond de aanpassing van het ontslagrecht en de WW-uitkering worden uitgewerkt die reeds waren vermeld in het akkoord over de begroting van 2013 dat was bereikt door vijf politieke partijen...

Lees verder

UWV mag werkgever geen gegevens verschaffen over arbeidsgehandicaptenstatus van werknemers

Een werkgever die overweegt eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet vraagt het UWV om informatie over de zogenaamde "arbeidsgehandicaptenstatus" van zijn werknemers (de "agh-status", onder de WIA zou deze status eigenlijk aangeduid moeten worden als "SFB-status", omdat het dan gaat om "werknemers met een structurele functionele...

Lees verder

Mogelijkheid om jongere werknemer een vierde arbeidscontract voor bepaalde tijd aan te bieden wordt niet verlengd

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft besloten om de verruimde mogelijkheid voor werkgevers om aan werknemers jonger dan 27 jaar een arbeidscontract voor bepaalde tijd aan te bieden, op 1 januari 2012 eindigt. De Minister had de mogelijkheid om de tijdelijke wettelijke maatregel die ter zake was getroffen te verlengen tot...

Lees verder

Verplichting van werkgever om ongevallen te verzekeren beperkt tot verkeersongevallen

De uit goed werkgeverschap voortvloeiende verplichting van de werkgever om de ongevallenschade van de werknemer te verzekeren is beperkt tot verkeersongevallen. Dat besliste de Hoge Raad in een arrest van 11 november 2011. Wat was er aan de hand? Een postbezorgster is op 26 januari 2005 te voet aan het werk als zij bij de oprit van...

Lees verder

Moedermaatschappij mag stoppen met financiering dochtermaatschappij

Een moedermaatschappij hoeft niet haar dochtermaatschappij te blijven financieren zodat deze dochtermaatschappij een ontslagvergoeding aan een werknemer behoeft te betalen. Tot dat oordeel kwam de kantonrechter in Almelo toen een werkgever verzocht de arbeidsovereenkomst van een werknemer te ontbinden wegens bedrijfseconomische...

Lees verder

Werknemer werkt tijdens ziekte bij een concurrent: ontslag op staande voet?

Ontslag op staande voet is het zwaarste middel uit het ontslagrecht. Dat betekent ook dat de rechter aan de rechtsgeldigheid van een ontslag op staande voet de hoogste voorwaarden stelt. Dat een ontslag op staande voet daardoor niet zo gemakkelijk te realiseren valt, moest een restaurant ervaren die zijn kok er op had betrapt op te werken...

Lees verder

Wetsvoorstel registratie uitzendbureaus bij de Tweede Kamer ingediend

Ondernemers die personeel inhuren van een bedrijf dat niet als uitzendbureau in het handelsregister is ingeschreven, lopen in de toekomst het risico door de Arbeidsinspectie te worden beboet. Dat is de kern van een wetsvoorstel dat de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij de Tweede Kamer heeft ingediend. In het kader van de...

Lees verder

Gedifferentieerde WGA-premie 2012 bekend gemaakt

Het UWV heeft de parameters vastgesteld aan de hand waarvan de gedifferentieerde WGA-premies van werkgevers (die geen eigenrisicodrager voor de WGA zijn) voor 2012 worden berekend. De premies en parameters zijn als volgt vastgesteld: minimumpremie kleine werkgever: 2009: 0,27% 2010: 0,59% 2011: 0,56% 2012: 0,48% maximumpremie...

Lees verder

Faillissementscurator kan werknemer niet aan concurrentiebeding houden

Als een werkgever failliet gaat en de werknemer bij een andere werkgever wil gaan werken, kan de werknemer de kantonrechter met succes vragen het concurrentiebeding te schorsen. Die conclusie kan worden getrokken uit een kort geding vonnis van de kantonrechter te Almelo. Wat was er aan de hand? Een werkneemster was als chef de bureau in...

Lees verder

Terugplaatsing in functie door rechter goedgekeurd

Als eerst voldoende andere maatregelen zijn beproefd, mag een werkgever een disfunctionerende werknemer terugplaatsen in een lagere functie. Dat besloot het gerechtshof in Leeuwarden in kort geding op het hoger beroep van een drankenhandel. Wat was er aan de hand? De drankenhandel had de werknemer, die in dienst was als slijter,...

Lees verder

Feestdagen, part-timers en het verbod van onderscheid op grond van arbeidsduur

Als een werkgever part-timers in dienst heeft en deze niet compenseert voor het nadeel dat deze ondervindt als een erkende feestdag valt op een dag waarop de werknemer niet werkt,is dat een verboden onderscheid naar arbeidsduur. Tot dat oordeel kwam de Commissie Gelijke Behandeling in een zaak die een werknemer had aangespannen tegen...

Lees verder

Regering gaat doorwerken na 65 jaar gemakkelijker maken

In een brief aan de Tweede Kamer heeft Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid medegedeeld dat hij begin 2012 een wetsvoorstel zal indienen, waardoor voor werknemers na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd een lichter arbeidsrechtelijk regime zal gaan gelden. Dit lichtere arbeidsrechtelijke regime zal inhouden dat de...

Lees verder

Kan een werknemer nog voor 1% arbeidsongeschikt zijn?

Moest de werkgever een werknemer hersteld melden, nadat hij zijn eigen werk had hervat, maar door de bedrijfsarts nog 1% arbeidsongeschikt werd geacht omdat de bedrijfsarts twijfelde aan de duurzaamheid van de werkhervatting. Dat was de vraag waarover de kantonrechter te Lelystad in kort geding moest oordelen, toen een werknemer vorderde...

Lees verder

Heeft een werknemer recht op kennisname van zijn gehele personeelsdossier?

Op grond van de Wet beschermingspersoonsgegevens heeft een werknemer recht op inzage van zijn personeelsdossier. De werkgever dient hem binnen vier weken na een daartoe gedaan verzoek schriftelijk mede te delen of de werkgever persoonsgegevens van de werknemer verwerkt en zo ja, dan dient de werkgever in begrijpelijke vorm een volledig...

Lees verder

Is de aansprakelijkheid van de werkgever voor de ongevalschade van de werknemer gedekt onder de aansprakelijkheidsverzekering?

In 2008 heeft de Hoge Raad besloten dat de werkgever die tegenover zijn werknemer heeft voldaan aan zijn zorgplicht voor de veiligheid van de werkomstandigheden, toch aansprakelijk kan zijn voor de schade die een werknemer overkomt als gevolg van een ongeval tijdens het werk. Dat is namelijk het geval als de werkgever heeft verzuimd te...

Lees verder

Onduidelijkheid in formulering concurrentiebeding nekt werkgever

Een concurrentiebeding moet in de regel worden uitgelegd naar de zin die partijen daaraan in de omstandigheden van het betreffende geval mochten toekennen en naar hetgeen zij van elkaar mochten verwachten. Maar als partijen over het concurrentiebeding helemaal niet onderhandeld of gesproken hebben, dan komt het aan op de zuiver taalkundige...

Lees verder

Is een werkgever gebonden aan een overeenkomst gesloten door een werknemer?

Een B.V. die een manege exploiteert vraagt in februari 2009 een offerte voor het inmeten en opzetten van plattegronden voor het bedrijfspand van die manege. De manege heeft die plattegronden nodig voor diefstal- en brandbeveiliging. Het bedrijf dat de plattegronden moet maken heeft daarbij steeds contact gehad met een mevrouw, die later de...

Lees verder

Functiewijziging tijdens arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd betekent geen nieuwe arbeidsovereenkomst

Een werknemer werkt vanaf 6 oktober 2008 op basis van een arbeidsovereenkomst voor de duur van twaalf maanden als rayonmanager bij een payrollbedrijf. Per 1 januari 2009 wordt zijn functienaam aangepast van rayonmanager naar accountmanager. Per 6 oktober 2009 (dus na het verstrijken van de twaalf maanden) treedt hij als accountmanager in...

Lees verder

Stichting die naleving CAO moet bewaken vangt bot bij rechter

In de bedrijfstak van het busvervoer bestaat een Stichting die door de CAO-partijen is opge-richt en die de naleving moet bewaken van de gewone CAO en de CAO die werkgevers en werknemers in de bedrijfstak verplicht om bijdragen te doen aan een scholingsfonds. Beide CAO"„s zijn algemeen verbindend verklaard. Deze Stichting vordert bij de...

Lees verder

Werkgever mag afgaan op deskundigenoordeel van UWV

Als een werknemer 104 weken ziek is en een WIA-uitkering aanvraagt, beslist het UWV dat de werkgever het loon nog 52 weken langer moet doorbetalen aan de zieke werknemer, omdat de werkgever te weinig inspanningen heeft gedaan om de werknemer te re-integreren. Deze loonsanctie wordt opgelegd omdat het UWV vindt dat de bedrijfsarts de...

Lees verder

Centrale Raad versoepelt regels over ontvankelijkheid van bezwaarschriften

Wie het niet eens is met een beslissing van het UWV, kan daartegen bij het UWV bezwaar maken. Als het UWV het bezwaar ongegrond verklaart, staat beroep bij de rechtbank, en daarna eventueel hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep, open. Aan het instellen van bezwaar en beroep zijn termijnen gebonden (van doorgaans zes weken), waar...

Lees verder

Werknemer heeft bij het einde van de re-integratie geen re-integratiemogelijkheden: geen loonsanctie

Een werknemer meldt zich op 16 juli 2007 ziek voor zijn werk als vrachtwagenchauffeur. Als de werknemer na twee jaar een WIA-uitkering aanvraagt, legt het UWV aan de werkgever een loonsanctie op, omdat de werkgever te weinig re-integratie-inspanningen zou hebben verricht. De werkgever zou te lang gewacht hebben met het starten van een...

Lees verder

Rentehobbel voor gedifferentieerde WGA-premie 2012 vastgesteld

Tot en met 2012 wordt de gedifferentieerde WGA-premie, die werkgevers die geen eigenrisicodrager zijn voor de WGA, aan het UWV betalen kunstmatig verhoogd. Het bedrag dat aldus te veel als premie wordt geheven, wordt "teruggegeven" aan alle werkgever (ook zij die eigenrisicodrager zijn voor de WGA) door de basispremie...

Lees verder

Werkgever moet UWV zelf om herbeoordeling van arbeidsongeschikte werknemer vragen

Bij een werkgever is een werknemer in dienst als voorbewerker/spuiter. Op 24 augustus 2003, kort na zijn indiensttreding, valt de werknemer arbeidsongeschikt uit met psychische klachten en verslavingsproblematiek. Per 23 augustus 2004 kent het UWV een volledige WAO-uitkering aan de werknemer toe. De werkgever laat na bezwaar te maken...

Lees verder

Verzekeraars krijgen verzuimgegevens van UWV

In de Wet SUWI (structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen) zijn de taken van het UWV geregeld. Eén van die taken is het bijhouden van de polisadministratie (artikel 33 Wet SUWI). Deze polisadministratie wordt onder meer gevuld met gegevens die de belastingdienst verkrijgt vanuit de aangiften loonheffing die de werkgevers...

Lees verder