Heeft een werknemer recht op kennisname van zijn gehele personeelsdossier?


Op grond van de Wet beschermingspersoonsgegevens heeft een werknemer recht op inzage van zijn personeelsdossier. De werkgever dient hem binnen vier weken na een daartoe gedaan verzoek schriftelijk mede te delen of de werkgever persoonsgegevens van de werknemer verwerkt en zo ja, dan dient de werkgever in begrijpelijke vorm een volledig overzicht van de verwerkte gegevens te verstrekken (1), het doel te omschrijven waarvoor de gegevens worden verwerkt (2) en de categorieën gegevens te vermelden waarop de verwerking betrekking heeft (3) alsmede de ontvangers van die gegevens (4) en voor zover beschikbaar de herkomst van de gegevens (5). Dat inzagerecht is echter niet onbeperkt en omvat niet ook interne notities van medewerkers van de werkgever, die uitsluitend bedoeld zijn voor intern overleg en beraad. Tot die uitspraak kwam het Gerechtshof Amsterdam in een hoger beroep van een werknemer van een bank. Die werknemer had gevraagd om kopieën van E-mailberichten tussen de afdeling personeelszaken van de bank en andere afdelingen, van E-mailberichten betreffende interne sollicitaties en van E-mailcorrespondentie tussen de voorzitter van de ondernemingsraad en de Raad van Bestuur. Op die stukken had hij volgens het gerechtshof dus geen recht. Het hof beroept zich daarbij op een arresten van de Hoge Raad uit 2003 en 2007.

Gerechtshof Amsterdam 5 juli 2011, www.rechtspraak.nl, LJN: BR3020

Van het recht op inzage van het personeelsdossier wordt in de praktijk vrijwel nooit gebruik gemaakt. Dit recht bestaat wel degelijk, maar omvat niet ook interne notities en intern berichtenverkeer.mr. J.P.M. (Joop) van Zijl.