Werkgeversvragen WIA-poort


Nadat een arbeidsongeschikte werknemer bij het UWV de aanvraag voor een WIA-uitkering heeft ingediend, begint voor u als werkgever een periode waarin u zich met veel vragen geconfronteerd ziet:

 • Het UWV legt een loonsanctie op.
  • Heeft het zin bezwaar te maken?
  • Heeft het zin om verkorting van de loonsanctie te vragen en zo ja, hoe bewerkstellig ik dat?
  • Welk salaris moet ik gedurende de loonsanctieperiode doorbetalen?
  • Kan ik het dienstverband beëindigen gedurende de loonsanctie?
  • Heeft het voor de werknemer gevolgen als we tijdens de loonsanctie het dienstverband met wederzijds goedvinden beëindigen?
 • De WIA-beslissing blijft uit.
  • Kan ik de arbeidsovereenkomst desgewenst beëindigen?
  • Kan dat met een vaststellingsovereenkomst en moet ik dan de opzegtermijn in acht nemen?
  • Heb ik dan ook recht op compensatie van de transitievergoeding?
  • Welke risico’s loop ik als ik niet wacht op de WIA-beslissing van het UWV?
  • Welke transitievergoeding moet ik betalen als ik wel wacht op de beslissing van het UWV?
  • En moet ik dan het loon blijven doorbetalen?
  • Bouwt de werknemer nog recht op vakantiedagen op?
  • Kan ik de niet-genoten vakantiedagen uitbetalen?
  • Zo ja, mag ik dan de tijdens ziekte opgenomen vakantiedagen daarop in mindering brengen?
  • Hoe zit het met de uitkering van de WIA-excedentverzekering zo lang de WIA-beslissing van het UWV er niet is?
  • Wat als mijn werknemer niet wil mee werken aan een vaststellingsovereenkomst?
  • Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om van het UWV toestemming te krijgen om het dienstverband op te zeggen?
 • Het UWV verhaalt het voorschot op de WIA-uitkering op mij als eigenrisicodrager.
  • Moet ik dat betalen?
  • Kan ik dat declareren bij de verzekeraar?
  • Zo nee, krijg ik dat dan terug van het UWV als geen WGA-uitkering wordt toegekend?
  • Heeft het zin om bezwaar te maken?
 • De werknemer heeft recht op een transitievergoeding.
  • Over welk loon (per welke datum) wordt de transitievergoeding berekend?
  • Welke emolumenten tellen wel en niet mee bij de berekening van de transitievergoeding?
  • Hoe wordt de transitievergoeding berekend bij oproepkrachten?
  • Wordt de betaalde transitievergoeding volledig gecompenseerd door het UWV?
  • Hoe kan ik de compensatie aanvragen en binnen welke termijn moet deze aangevraagd worden?
 • De werknemer kan nog werkzaamheden verrichten.
  • Moet ik daarvoor een nieuwe arbeidsovereenkomst afsluiten?
  • Welk loon moet ik daarbij betalen?
  • Wat als de werknemer opnieuw ziek uitvalt?
  • Moet ik een deel van de transitievergoeding betalen?
  • Zo ja, krijg ik dat van het UWV gecompenseerd?
  • Heb ik recht op de no-riskpolis?
  • Heb ik recht op loonkostenvoordeel?
  • Wordt het loon dat de werknemer verdient verrekend met de WIA-uitkering?
 • De werknemer heeft aan het einde van de wachttijd nog arbeidsmogelijkheden.
  • Ben ik verplicht om de werknemer arbeid aan te bieden?
  • Wat gebeurt er als ik dat niet doe?
 • Het UWV kent een WGA-uitkering toe.
  • Heeft het zin daartegen bezwaar te maken?
 • Het UWV kent een IVA-uitkering toe.
  • Mag ik de werknemer dan toch nog laten werken?
  • Zo ja, waar moet ik dan op letten?
 • Het UWV kent geen WIA-uitkering toe.
  • Welke uitkering krijgt de werknemer dan?
  • Wat moet ik doen als de werknemer bezwaar maakt?
  • Welk risico loop ik als de werknemer opnieuw binnen vijf jaar na de UWV beslissing uitvalt door ziekte?
  • Wordt de te betalen transitievergoeding dan ook door het UWV gecompenseerd?
 • Het UWV oordeelt dat de werknemer het einde van de wachttijd niet haalt omdat hij eerder al volledig hersteld was.
  • Heeft het zin om bezwaar te maken?
  • Wat als ik de werknemer weer het eigen werk laat doen en hij wordt na vier weken weer ziek? Moet ik dan weer 104 weken het loon doorbetalen?
 • De werknemer meldt zich kort voor het einde van de wachttijd plotseling hersteld.
  • Wat zijn de consequenties daarvan voor mij?
  • Moet ik me daartegen verzetten? Zo ja, hoe?
 • De werknemer wil vervroegd pensioen aanvragen.
  • Kan dat?
  • Zo ja, wordt het pensioen verrekend met een eventuele WIA-uitkering?
  • Wordt een eventuele WIA-uitkering of WW-uitkering verrekend met het pensioen?
 • De werkneemster had een Ziektewetuitkering omdat de arbeidsongeschiktheid gerelateerd is aan zwangerschap of bevalling. De werkneemster is nog wel ziek, maar de Ziektewetuitkering eindigt omdat het UWV van mening is dat de arbeidsongeschiktheid niet langer het gevolg is van zwangerschap of bevalling.
  • Heeft het zin om bezwaar te maken, ook als de periode tot het einde van de wachttijd niet meer lang is?
 • Een derde is schuldig aan de arbeidsongeschiktheid van de werknemer.
  • Kan ik deze derde dan aansprakelijk stellen? Zo ja, voor welke kosten? En moet ik dat melden bij de verzekeraar die het loon tijdens ziekte doorbetaalt aan de zieke werknemer?
  • Draait deze derde ook op voor de kosten van de WGA-uitkering van de werknemer?
  • Zo ja, heeft het dan nog zin om bezwaar te maken tegen de beslissing van het UWV tot toekenning van een WGA-uitkering?
  • Zijn er consequenties als ik de derde niet aansprakelijk stel?

Download de brochure WIA-Poort Scan