Voortgangsbrief sociaal-medisch beoordelen

Jaar en kwartaal
2024, 2e kwartaal
Nummer
3
In een brief aan de Tweede Kamer bericht de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de achterstand in het uitvoeren van sociaal-medische beoordelingen die noodzakelijk zijn bij de aanvraag van WIA-uitkeringen en herbeoordelingen van het recht op WIA-uitkering. 

Als gevolg van tijdelijke maatregelen zijn in 2023 meer aanvragen voor een WIA-uitkering afgehandeld dan in 2022, maar omdat er ook meer aanvragen waren is de achterstand maar beperkt teruggelopen. Omdat de prioriteit ligt bij de aanvragen voor een uitkering, is de achterstand bij het uitvoeren van herbeoordelingen gelijk gebleven. De oplossing moet uiteindelijk komen van het uitvoeren van arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen in sociaal-medische centra, waarbij verzekeringsartsen hun taken vergaand delegeren aan anderen. Aan de invoering van die sociaal-medische centra wordt door het UWV gewerkt, maar de invoering kost nog meer tijd en de gunstige effecten ervan zijn in de praktijk nog niet gerealiseerd. 

Verder zoekt het UWV naar samenwerking met bedrijfsartsen om aanvragen voor een WIA-uitkering efficiënter te kunnen afhandelen en naar samenwerking met verzekeraars en private uitvoerders om te komen tot een betere onderbouwing van aanvragen voor eerstejaars Ziektewetbeoordelingen en herbeoordelingen, waardoor deze beoordelingen alleen hoeven te worden uitgevoerd in gevallen waarin er een reële kans bestaat op een gewijzigde vaststelling van het recht op uitkering. 

Om te komen tot betere re-integratiebegeleiding van werknemers met een Ziektewetuitkering zal het UWV stappen zetten om eerst te komen tot het in beeld brengen van de situatie van werknemers met een Ziektewetuitkering, in gevallen waarin dit beeld momenteel ontbreekt. 

Inmiddels maken Kamerleden zich druk over het hoge bedrag aan dwangsommen dat het UWV verbeurt wegens niet tijdig beslissen. De minister heeft toegezegd in beeld te zullen brengen welke opties er zijn om dat bedrag te beperken, zodat het nieuwe kabinet daarover kan beslissen. 

Verder lezen?

De bovenstaande tekst is een beknopte versie van het artikel. De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een plus abonnement of top abonnement. U kunt hieronder inloggen om het artikel te lezen.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het arbeidsrecht abonnement© of kunt u uw bestaande abonnementsvorm wijzigen.

Indien u deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© bent, kunt u hieronder inloggen om het artikel te lezen.