Privacystatement


In het kader van de dienstverlening van ons kantoor worden persoonsgegevens verwerkt. Ook verwerken wij persoonsgegevens wanneer u onze website bezoekt. Onder het begrip ‘persoonsgegeven’ wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon verstaan. Bij de verwerking van persoonsgegevens kwalificeert Van Zijl advocaten B.V. (hierna: "ons kantoor”) als verwerkingsverantwoordelijke en houden wij ons aan de toepasselijke wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 ("AVG”), de Uitvoeringswet AVG en de Telecommunicatiewet. Onze contactgegevens inclusief het e-mailadres waarop wij bereikbaar zijn voor privacy gerelateerde vragen, treft u hieronder aan:

Kantoor Mr. van Zijl B.V.
Korvelseweg 142
5025 JL Tilburg
telefoon: 013 4635599
e-mail:mail@kantoormrvanzijl.nl

In dit Privacystatement lichten wij toe:
 • welke persoonsgegevens wij verwerken;
 • voor welke doeleinden en op basis van welke grondslagen wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken;
 • hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren;
 • hoe uw persoonsgegevens worden beveiligd;
 • wat uw privacyrechten zijn;
 • hoe u een privacyklacht kunt indienen;hoe wij omgaan met wijzigingen van dit Privacystatement.
Welke persoonsgegevens wij verwerken

Wij verwerken de volgende (categorieën van) persoonsgegevens van (contactpersonen van) cliënten (hierna: "cliënten"):
 • NAW-gegevens (naam, voornamen, voorletters, titels, functie, geslacht, adres, postcode, woonplaats), zoals door de cliënt aan ons kantoor verstrekt;
 • overige (contact)gegevens (telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens), zoals door de cliënt aan ons kantoor verstrekt;
 • gegevens met het oog op de behandeling van een zaak of de beslechting van een geschil, waaronder eveneens begrepen gegevens aangaande de wederpartij en derden, zoals door de cliënt, een wederpartij en/of een derde aan ons kantoor verstrekt of uit openbare bron is verkregen, zie ook hierna onder "derden”;
 • gegevens met het oog op het berekenen en vastleggen van vergoedingen en uitgaven, het doen van betalingen en het innen van vorderingen, waaronder het bankrekeningnummer, zoals door de cliënt aan ons kantoor verstrekt;
 • andere gegevens die uit openbare bron (zoals het handelsregister of het kadaster) zijn verkregen of door derden aan ons kantoor zijn verstrekt in het kader van de behandeling van een zaak of de beslechting van een geschil;
 •  andere gegevens van cliënten waarvan de verwerking is vereist ingevolge van of noodzakelijk is om aan de toepasselijke wet- of regelgeving, de Verordening op de advocatuur, de Regeling op de advocatuur of de gedragsregels voor advocaten te voldoen, zoals onder bepaalde omstandigheden het verwerken van bepaalde gegevens omtrent een identiteitsbewijs en het bijhouden van een lijst van voormalige cliënten en de zaken waarin wij voor die cliënten zijn opgetreden.
Wij verwerken de volgende (categorieën van) persoonsgegevens van personen van wie wij producten of diensten afnemen of die werkzaam zijn bij onze leveranciers (hierna: "leveranciers”):

 • NAW-gegevens (naam, voornamen, voorletters, titels, geslacht, adres, postcode, woonplaats), zoals door de leverancier aan ons kantoor verstrekt;
 • overige contactgegevens (telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens), zoals door de leverancier aan ons kantoor verstrekt;
 • gegevens met het oog op het doen van bestellingen, het inkopen van diensten, het berekenen en vastleggen van vergoedingen en uitgaven en het doen van betalingen en het innen van vorderingen, waaronder het bankrekeningnummer zoals door de leverancier aan ons kantoor verstrekt;
 • andere gegevens van leveranciers waarvan de verwerking is vereist ingevolge toepasselijke wet- of regelgeving of waarvan de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving.
Wij verwerken de volgende (categorieën van) persoonsgegevens van werknemers (hierna: "werknemers”):
 • NAW-gegevens (naam, voornamen, voorletters, titels, geslacht, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum), zoals door de werknemer aan ons kantoor verstrekt;
 • overige contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens), zoals door de werknemer aan ons kantoor verstrekt;
 • NAW-gegevens van partner en kinderen (naam, voornamen, voorletters, titels, geslacht, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum), zoals door de werknemer aan ons kantoor verstrekt;
 • gegevens betreffende de nationaliteit, het recht op verblijf in Nederland en het recht om te werken, zoals door de werknemer aan ons kantoor verstrekt;
 • gegevens betreffende arbeidsovereenkomst en de uitvoering daarvan, zoals tijdens de arbeidsverhouding verkregen;
 • gegevens betreffende de beloning (vast en variabel) en onkostenvergoedingen van de werknemer, zoals tijdens de arbeidsverhouding verkregen;
 • gegevens ten behoeve van de aangifte loonheffing (zijnde de gegevens vermeld in de Regeling gegevensuitvraag loonaangifte);
 • gegevens betreffende opleidingen, voorafgaande dienstbetrekkingen, functies en werkzaamheden, ervaringen, deskundigheden, zoals tijdens de arbeidsverhouding verkregen en door de werknemer aan ons kantoor verstrekt;
 • gegevens betreffende nevenwerkzaamheden, zoals tijdens de arbeidsverhouding verkregen en door de werknemer aan ons kantoor verstrekt
 • gegevens betreffende de werktijd (gewerkte en niet gewerkte uren/dagen), zoals tijdens de arbeidsverhouding verkregen;
 • gegevens betreffende vakantie en verlof (opgenomen uren/dagen vakantie en verlof, reden verlof), zoals tijdens de arbeidsverhouding verkregen en door de werknemer aan ons kantoor verstrekt;
 • gegevens betreffende de arbeidsomstandigheden, zoals tijdens de arbeidsverhouding verkregen;
 • gegevens betreffende het functioneren van de werknemer (verrichte prestaties, behaalde resultaten, gewerkte uren/dagen, werkwijze, verhouding met ons kantoor, collega’s, cliënten en relaties) zoals tijdens het bestaan van de arbeidsverhouding verkregen, inclusief omstandigheden die van invloed zijn op het functioneren, zoals tijdens de arbeidsverhouding verkregen en door de werknemer aan ons kantoor verstrekt;
 • gegevens betreffende ziekteverzuim (datum aanvang, datum einde, wel en niet gewerkte uren, aangepaste werkzaamheden, al dan niet bestaan van verband met zwangerschap of bevalling, al dan niet recht op Ziektewetuitkering) en re-integratie, zoals tijdens de arbeidsverhouding verkregen en door de werknemer aan ons kantoor verstrekt;
 • gegevens betreffende de toegang tot ons kantoorpand (alarminstallatie, sleutelbeheer), zoals tijdens de arbeidsverhouding verkregen;
 • andere gegevens van werknemers waarvan de verwerking is vereist ingevolge toepasselijke wet- of regelgeving of waarvan de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving.
Wij verwerken de volgende (categorieën van) persoonsgegevens van sollicitanten (hierna: "sollicitanten”):
 • NAW-gegevens (naam,voornamen,voorletters,titels,geslacht,adres,postcode,woonplaats, geboortedatum), zoals door de sollicitant aan ons kantoor verstrekt;
 • overige contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens), zoals door de sollicitant aan ons kantoor verstrekt;
 • gegevens betreffende de nationaliteit, het recht op verblijf in Nederland en het recht om te werken, zoals door de sollicitant aan ons kantoor verstrekt;
 • gegevens betreffende opleidingen, voorafgaande dienstbetrekkingen, functies en werkzaamheden, ervaringen, deskundigheden, zoals door de sollicitant aan ons kantoor verstrekt;
 • overige gegevens door de sollicitant aan ons kantoor verstrekt (bijvoorbeeld: hobby’s);
 • andere gegevens van sollicitanten waarvan de verwerking is vereist ingevolge toepasselijke wet- of regelgeving of waarvan de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving.
Wij verwerken de volgende (categorieën van) persoonsgegevens van derden, zoals personen (niet-zijnde cliënten, leveranciers of sollicitanten) waarvan persoonsgegevens voorkomen in schriftelijke stukken die bij de behandeling van onze zaken aan ons ter hand gesteld worden, advocaten en andere rechtsbijstandsverleners of adviseurs met wie wij bij de behandeling van onze zaken contact hebben en personen die cliënten naar ons kantoor verwijzen (hierna: "derden)”:
 • NAW-gegevens (naam, voornamen, voorletters, titels, geslacht, adres, postcode, woonplaats), voor zover aan ons kantoor bekend gemaakt;
 • overige contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens), voor zover aan ons kantoor bekend gemaakt;
 • gegevens met betrekking tot elektronische berichten afkomstig van of bestemd voor derden en gegevens die noodzakelijk zijn om met deze derden contact te onderhouden;
 • andere gegevens van derden die uit openbare bron zijn verkregen of door cliënten, wederpartijen of derden aan ons kantoor zijn verstrekt in het kader van de behandeling van een zaak of de beslechting van een geschil.
In zaken betreffende Ziektewet- of WIA-uitkeringen van (ex-) werknemers van onze cliënten verwerken wij medische gegevens van die (ex-) werknemers op grond van artikel 75a of 75b van de Ziektewet, artikel 104 of 105 WIA dan wel artikel 8:32 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht, waarbij voor ons kantoor op grond van die wetsartikelen een verplichting tot geheimhouding kan gelden, die ook ten opzichte van onze cliënten geldt. De medische gegevens worden aan ons kantoor ter beschikking gesteld door het UWV, de rechtbank of de Centrale Raad van Beroep of door de (ex-) werknemer zelf.

Wij verwerken de volgende (categorieën van) persoonsgegevens van websitebezoekers:
 • inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord), zoals door ons kantoor gegenereerd;
 • NAW-gegevens en contactgegevens van contactpersonen van cliënten en relaties (geslacht, aanspreektitel, titel, voorletters, voornaam, tussenvoegsel, achternaam, functie, e-mailadres, telefoonnummer, nummer mobiele telefoon), zoals door de cliënt aan ons kantoor verstrekt;
 • soorten e-mailberichten die aan contactpersonen van cliënten en relaties dienen te worden toegezonden (inzake Arbeidsrecht Actueel, inzake Actueel rondom het personeel en inzake het Online Magazine)), zoals door de cliënt aan ons kantoor verstrekt;
 • adresgegevens van cliënten (postadres, bezoekadres en declaratieadres), zoals door de cliënt aan ons kantoor verstrekt;gegevens betreffende het bezoek aan onze website, zoals verkregen van Google Inc.
Op basis van welke grondslagen en voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een of meer van de volgende juridische grondslagen:

 • wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of het op uw verzoek of in uw belang verrichten van werkzaamheden vooruitlopend op de totstandkoming van een overeenkomst (hierna: "uitvoering overeenkomst”);
 • wanneer dit noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen ("hierna: "voldoen aan wettelijke verplichting”);
 • wanneer dit noodzakelijk ter behartiging van onze gerechtvaardigd belangen of de belangen van een derde (hierna: "gerechtvaardigd belang”);
 • met uw toestemming (hierna: "toestemming”).

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, zullen wij deze afzonderlijk aan u vragen. U mag uw toestemming altijd weer intrekken. Wij wijzen u erop dat het intrekken van uw toestemming de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens vóór de intrekking van uw toestemming, onverlet laat.

Wij gebruiken bovenstaande persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden waarbij we per doeleinde hebben aangegeven op basis van welke hierboven genoemde grondslag wij dit doen. Wanneer een verwerking is gebaseerd op de grondslag van het ‘gerechtvaardigd belang’, lichten wij kort dit belang toe. Indien u hier specifieke vragen over heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen.
Doeleinde 1:
 • het verlenen van overeengekomen diensten, inclusief identificatie van de cliënt en het verrichten van een controle op een mogelijk tegengesteld belang om belangenverstrengeling te voorkomen.

Juridische grondslagen bij deze doelstelling:

Doeleinde 2:
 • het voeren van een administratie, waaronder het berekenen of vastleggen van vergoedingen of uitkeringen, inkomsten en uitgaven en het betalen en het innen van vorderingen (met inbegrip van het inschakelen van advocaten, incassobureaus of deurwaarders).

Juridische grondslagen bij deze doelstelling:

Doeleinde 3:
 • het kunnen behandelen van eventuele klachten en geschillen over onze dienstverlening. 

Juridische grondslagen bij deze doelstelling:

Doeleinde 4:
 • het onderhouden van contacten met cliënten en relaties en de communicatie met cliënten en relaties, waaronder begrepen communicatie voor marketing, relatiemanagement en business development activiteiten zoals het verzenden van informatie over en uitnodigingen voor studiebijeenkomsten, cursussen, webinars en andere "events”, het verzenden van nieuwsbrieven en andere marketingcommunicatie die voor u relevant kan zijn;

Juridische grondslagen bij deze doelstelling:
 • uitvoering overeenkomst (onder meer: het arbeidsrecht abonnement©);
 • gerechtvaardigd belang (het onder de aandacht brengen van bestaande cliënten en relaties van onze dienstverlening);
 • toestemming (indien wij nog geen klantrelatie met u hebben maar u zich bijvoorbeeld inschrijft voor onze nieuwsbrief Actueel rondom het personeel of voor ons online magazine).

Doeleinde 5:
 • het kopen van producten of het inkopen van diensten. 

Juridische grondslagen bij deze doelstelling:
 • uitvoering overeenkomst;
 • gerechtvaardigd belang (het verdedigen van onze rechten; het voeren van een correcte administratie).

Doeleinde 6:
 • het doen uitoefenen van accountantscontrole en overige interne controle.

Juridische grondslagen bij deze doelstelling:
 • uitvoering overeenkomst;
 • wettelijke verplichting;
 • gerechtvaardigd belang (het voeren van een correcte administratie).

Doeleinde 7:
 • het voeren van een personeelsadministratie.
Juridische grondslagen bij deze doelstelling:

Doeleinde 8:
 • het behandelen van uw sollicitatie. 
Juridische grondslagen bij deze doelstelling:
 • uitvoering overeenkomst;
 • wettelijke verplichting (met name: Algemene wet gelijke behandeling);
 • gerechtvaardigd belang (beoordelen of u geschikt bent voor het vervullen van een vacature);
 • toestemming (indien u langer in portefeuille wenst te blijven, zie het kopje: "Hoelang bewaren wij uw gegevens?”).

Doeleinde 9:
 • het verschaffen van toegang tot onze website, het genereren van statistieken betreffende het gebruik van onze website, het analyseren en verbeteren van onze website en de beveiliging van onze website.
Juridische grondslagen bij deze doelstelling:
Aan wie we uw persoonsgegevens verstrekken

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden ("ontvangers” in de zin van de privacywetgeving), tenzij dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de in dit Privacystatement omschreven doeleinden, wanneer dit wettelijk verplicht is of wanneer u hier toestemming voor heeft gegeven. U kunt hierbij denken aan  het laten uitvoeren van deskundigenonderzoek of het inschakelen van een derde partij namens en in opdracht van ons kantoor, zoals een IT-leverancier maar ook aan het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke of andere) procedures of correspondentie met de wederpartij. Ook kunnen wij wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie.

De derden aan wie de persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld, zijn verplicht om vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Indien deze partijen als ‘verwerker’ in de zin van de privacywetgeving worden aangemerkt, dragen wij er zorg voor dat met deze partijen een verwerkersovereenkomst wordt gesloten die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet. Door ons kantoor ingeschakelde derde partijen die als zelfstandige verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke privacywetgeving. Hierbij kunt u denken aan andere advocatenkantoren, accountants, notarissen en partijen die worden ingeschakeld voor het afgeven van een opinie of een deskundigenrapport zoals een medisch adviseur of arbeidsdeskundig adviseur.

Wij kunnen persoonsgegevens van cliënten delen met:
 • leveranciers (zoals medisch adviseurs, arbeidsdeskundig adviseurs, vertalers, koeriersdiensten, deurwaarders en onze softwareleveranciers) e.d.);
 • wederpartijen en hun advocaat of gemachtigde;
 • gerechten, bestuursorganen en overheidsinstellingen;
 • andere partijen, zoals toezichthouders en andere instanties indien wettelijk verplicht of met uw toestemming.

Wij kunnen persoonsgegevens van leveranciers delen met:
 • andere leveranciers;
 • wederpartijen en hun advocaat of gemachtigde;
 • gerechten, bestuursorganen en overheidsinstellingen;
 • andere partijen, zoals toezichthouders en andere instanties indien wettelijk verplicht of met uw toestemming.

Wij kunnen persoonsgegevens van werknemers delen met:
 • leveranciers (bijvoorbeeld: verzekeraars, pensioenuitvoerders, accountants, belastingadviseurs, loonadministrateurs, leasemaatschappijen, bedrijfsartsen of arbodiensten);
 • wederpartijen en hun advocaat of gemachtigde;
 • gerechten, bestuursorganen en overheidsinstellingen;
 • andere partijen, zoals toezichthouders en andere instanties indien wettelijk verplicht of met uw toestemming.

Wij kunnen persoonsgegevens van sollicitanten delen met:
 • leveranciers;
 • wederpartijen en hun advocaat of gemachtigde;
 • gerechten, bestuursorganen en overheidsinstellingen;
 • andere partijen, zoals toezichthouders en andere instanties indien wettelijk verplicht of met uw toestemming.
Wij kunnen persoonsgegevens van derden delen met:
 • leveranciers (bijvoorbeeld: vertalers, koeriersdiensten, deurwaarders);
 • wederpartijen en hun advocaat of gemachtigde;
 • gerechten, bestuursorganen en overheidsinstellingen;
 • andere partijen, zoals toezichthouders en andere instanties indien wettelijk verplicht of met uw toestemming.
Wij kunnen persoonsgegevens van gebruikers van de website delen met:
 • leveranciers (bijvoorbeeld: Google LLC t.b.v. de gebruikersstatistieken van onze website);
 • gerechten, bestuursorganen en overheidsinstellingen;
 • andere partijen, zoals toezichthouders en andere instanties indien wettelijk verplicht of met uw toestemming.
Indien wij op grond van artikel 75a of 75b van de Ziektewet,artikel 104 of 105 WIA dan wel artikel 8:32 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht medische gegevens van (ex-) werknemers van onze cliënten verwerken, kunnen wij deze medische gegevens op de voet van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 12 mei 2005, ECLI:NL:CRVB:2005:AT5740 delen met hulppersonen, zoals onze medisch adviseur en onze arbeidsdeskundig adviseur, aldus dat enige voor ons kantoor geldende geheimhoudingsverplichting ook zal gelden voor deze deskundigen als hulppersoon. Ook kunnen wij deze medische gegevens delen met het UWV, de rechtbank of de Centrale Raad van Beroep.

Om onze diensten te kunnen verstrekken, kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte dat een lagere mate van bescherming van persoonsgegevens dan de Europese wetgeving biedt. In dat geval zal ons kantoor er op toezien dat een dergelijke doorgifte van persoonsgegevens in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving, bijvoorbeeld door het sluiten van een voor dat doel door de Europese Commissie opgesteld en goedgekeurd modelcontract.

Hoelang we uw gegevens bewaren

Ons kantoor bewaart uw persoonsgegevens niet langer in een identificeerbare vorm dan nodig is voor het bereiken van de in dit Privacystatement genoemde doeleinden.

Meer specifiek hanteert ons kantoor de volgende bewaartermijnen:
 • De dossiers van de door ons kantoor behandelde zaken worden in beginsel gedurende vijf jaar in digitale vorm bewaard, of zoveel langer als op grond van een wettelijke verplichting van ons kantoor wordt verlangd. Dossiers in zaken betreffende Ziektewet- of WIA-uitkeringen van (ex-) werknemers van onze cliënten worden bewaard tot twee jaar na kalenderjaar waarin deze uitkeringen (rekening houdend met de mogelijkheid van het later ontstaan en het herleven van het recht op WIA-uitkering) niet langer voor rekening van onze cliënten kunnen komen.
 • De persoonsgegevens die in het kader van onze interne klachtenregeling worden verwerkt, worden uiterlijk twee jaar nadat de klacht en/of de daaruit voortvloeiende gerechtelijke procedure is afgehandeld, verwijderd.
 • De persoonsgegevens die u voor uw sollicitatie aan ons verstrekt worden tot vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure bewaard. Indien u hiervoor toestemming geeft, houden wij uw persoonsgegevens tot één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure in portefeuille. Dit geeft ons de mogelijkheid om u voor eventuele toekomstige vacatures te benaderen. Wanneer u bij ons kantoor in dienst treedt worden de persoonsgegevens die u in het kader van uw sollicitatie hebt verstrekt, onderdeel van uw personeelsdossier.
 • Persoonsgegevens die op grond van artikel 52 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) moeten worden geadministreerd, worden gedurende zeven jaar (vanaf het einde van het jaar waarin de betreffende gegevens hun actuele belang voor de (fiscale) bedrijfsvoering hebben verloren) bewaard in verband met de op grond van artikel 52 lid 4 AWR op ons kantoor rustende bewaarplicht. 
De hierboven genoemde specifieke bewaartermijnen kunnen worden verlengd indien wettelijke bewaarplichten van toepassing zijn/worden. Ook kan ons kantoor de persoonsgegevens langer bewaren indien dit nodig is voor het afwikkelen van incidenten en/of juridische geschillen. De hierboven genoemde specifieke bewaartermijnen kunnen langer worden, indien wettelijke bewaarplichten van toepassing zijn/worden. Ook kunnen wij de persoonsgegevens langer bewaren indien dit nodig is voor het afwikkelen van juridische geschillen.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

Ons kantoor heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Onze medewerkers zijn gebonden aan geheimhouding en zijn gehouden aan instructies die gericht zijn op de adequate bescherming van uw persoonsgegevens. Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als u het vermoeden of aanwijzingen van misbruik hebt, neem dan contact met ons op via j.van.zijl@kantoormrvanzijl.nl.

Wat uw privacyrechten zijn

U heeft de volgende rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door ons kantoor:
 • het recht om te verzoeken of wij persoonsgegevens van u verwerken en indien dit het geval is, op inzage in uw persoonsgegevens;
 • het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’);
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
 • het recht om toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken, indien de verwerking op uw toestemming is gebaseerd;
 • het recht op ontvangst of afgifte van uw persoonsgegevens aan een door u aangewezen derde in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm (‘recht op dataportabiliteit’).
Om uw rechten uit te oefenen kunt u per e-mail (j.van.zijl@kantoormrvanzijl.nl) contact met ons opnemen of per post:
mr. J.P.M. (Joop) van Zijl
Postbus 1095
5004 BB Tilburg
telefoonnummer: 013 4635599
e-mail:j.van.zijl@kantoormrvanzijl.nl

Wij nemen alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens. Om te voorkomen dat wij informatie aan een verkeerde persoon verstrekken, kunnen wij om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te controleren. In beginsel informeren wij u uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek of wij aan uw verzoek kunnen voldoen. Deze termijn kan in specifieke gevallen, bijv. wanneer sprake is van een complex verzoek, met twee maanden worden verlengd. Over een dergelijke verlenging zullen wij u uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek informeren. Op grond van de privacywetgeving kunnen wij onder bepaalde omstandigheden uw verzoek weigeren. Indien dit het geval is, zullen wij u uitleggen waarom. Meer informatie over uw privacyrechten vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe u een privacyklacht kunt indienen

Wanneer u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons kantoor, dan proberen wij hier graag samen met u uit te komen. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer u in een ander land van de Europese Unie woont of werkt, kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder in dat land.

Hoe wij omgaan met wijzigingen van dit Privacystatement

Dit Privacystatement is voor het laatst aangepast op 16 juli 2020. Wij behouden ons het recht voor om dit Privacystatement te wijzigen en zullen steeds de meest recente versie van dit Privacystatement op onze website plaatsen. Indien sprake is van substantiële wijzigingen die een of meer betrokkenen in aanmerkelijke mate kunnen treffen, streven wij er naar om deze betrokkenen hierover rechtstreeks te informeren.