Hoe werkt de WGA-scan?


Helaas is bij ontvangst van een beschikking over de WGA-uitkering van uw (ex-) werknemer niet direct duidelijk of het instellen van bezwaar en beroep zinvol is. U hebt op dat moment immers nog geen (volledig) inzicht in de redenen van het UWV om die uitkering toe te kennen, voort te zetten of in te trekken. De WGA-scan houdt daarom in dat wij namens u bezwaar maken tegen de beslissing over de WGA-uitkering van uw (ex-) werknemer. Het UWV zendt ons dan de stukken die aan die beslissing ten grondslag hebben gelegen, inclusief de stukken die de medische gegevens bevatten. Ten aanzien van die stukken geldt voor ons een geheimhoudingsverplichting ten opzichte van u. Wij bestuderen die stukken en schakelen daarbij een medisch adviseur en zo nodig ook een arbeidsdeskundig adviseur in. Na ontvangst van de rapportages van deze beide deskundigen kunnen wij u berichten op welke gronden de beslissing van het UWV mogelijk kan worden aangevochten en wat de kans van slagen van voortzetting van het bezwaar is. Tevens kunnen wij u dan inzage geven in de kosten van voortzetting van het bezwaar en van het instellen van beroep bij de rechter tegen een afwijzende beslissing op het bezwaarschrift.

Wat kost de WGA-scan?