Resultaten controle premiebesluiten tot en met 2023


Factsheet controle premiebesluiten tot en met 2023
Besparingen voor 66% van de werkgevers.
Totale premiebesparing: € 69 miljoen!

Wij beperken onze controle niet tot het besluit van de belastingdienst tot vaststelling van de hoogte van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas, maar controleren ook:

  • de premiebesluiten over de vijf voorafgaande jaren (aangezien de belastingdienst bij aangetoonde fouten op verzoek premieteruggaaf verleent over maximaal de laatste vijf kalenderjaren);
  • door ons uitgelokte besluiten betreffende de Ziektewet- of WGA- uitkeringen van (ex-) werknemers die van invloed zijn op de hoogte van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas.

Controle van uitkeringsbesluiten vraagt om specifieke deskundigheid en ervaring, waarover onze advocaten bij uitstek beschikken. Verreweg het grootste deel van de premiebesparing is het gevolg van controle van de uitkeringsbesluiten.

Kans op succes bij:
controle van de premiebesluiten: 16%
controle van uitkeringsbesluiten Ziektewet: 46%
controle van uitkeringsbesluiten WGA: 76%


Controle uitkeringsbesluiten UWV

  Ziektewet WGA
Aantal uitkeringen 347 100% 1.519
100%
Aantal uitkeringen met succesvolle procedures 147
42% 804 53%
Aantal uitkeringen met niet succesvolle procedures 172 50% 260
17%
Aantal uitkeringen met nog lopende procedures 28 8% 455 30%

Afgeronde procedures:

  Ziektewet WGA
Aantal uitkeringen 319 100% 1.064 100%
Aantal uitkeringen met succesvolle procedures 147
46% 804 76%
Aantal uitkeringen met niet succesvolle procedures 172 54% 260
24%


Controle premiebesluiten belastingdienst tot en met 2023

Totaal aantal premiebesluiten 1.745
100%
Bezwaar niet meer mogelijk en geen fouten gevonden 1.088 62%
Bezwaar/herzieningsverzoek ingediend657 657 38%
Na controle ingetrokken 318 18%
Bij controle fouten gevonden 339 19%

Bij controle fouten gevonden 339 100%
Lagere premie vastgesteld 285
84%
Geen lagere premie vastgesteld 42 12%
Nog lopende zaken 12 4%

Aantal premiebesluiten met afgesloten controle 1.734
100%
Lagere premie vastgesteld 285
16%
Geen lagere premie vastgesteld 1.449
84%


Besparingen

Kosten (inclusief kosten van medisch adviseur, arbeidsdeskundig adviseur en griffierecht) € 4.113.329
Waarvan vergoed door UWV € 827.463
Kosten na aftrek van vergoeding door UWV en belastingdienst
€ 3.285.866
Besparing op uitkering gedurende totale resterende duur van uitkering die voor rekening van de werkgever komt € 55.567.375
Besparing op te betalen gedifferentieerde premie Werkhervattingskas* € 70.990.715
Kosten als percentage van besparing 4,75%
Rendement van elke geïnvesteerde euro € 21,03

* Hierbij hebben wij rekening gehouden met verlaagde premiepercentages die het gevolg zijn van het niet toerekenen aan werkgevers van WGA-uitkeringen van 60-plussers als gevolg van de (tijdelijke) vereenvoudigde claimbeoordeling van deze werknemers.