Vaktechnisch overleg


In het vaktechnisch overleg worden actualiteiten besproken aan de hand van de toelichtingen die als onderdeel van het plus abonnement beschikbaar zijn.

Vaktechnisch overleg (2023, 4e kwartaal, nr. 1)

Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden arbeidsovereenkomst bij laag uurtarief

De regering heeft in het kader van internetconsultatie een wetsvoorstel gepubliceerd dat als doel heeft om duidelijker te maken wanneer een arbeidsverhouding een arbeidsovereenkomst in de zin van de wet is en wanneer niet. Met name moet duidelijker worden geregeld wanneer er sprake van is dat de arbeidskracht "in dienst van” de...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2023, 4e kwartaal, nr. 2)

Wijzigen van re-integratieverplichtingen kleine en middelgrote werkgevers in het tweede ziektejaar

De regering heeft in het kader van internetconsultatie een wetsvoorstel gepubliceerd dat het voor kleine en middelgrote werkgevers makkelijker moet maken om een andere werknemer in dienst te nemen als een werknemer langdurig arbeidsongeschikt is. Daardoor moet het voor werkgevers aantrekkelijker worden om arbeidsovereenkomsten voor...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2023, 4e kwartaal, nr. 3)

Toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten

Om malafide uitzendbureaus te bestrijden, zal vanaf 2026 voor uitzendbureaus een toelatingsstelsel gelden. Een wetsvoorstel met die strekking is door de regering ingediend bij de Tweede Kamer.  Het uitlenen van arbeidskrachten (let op: dit kunnen onder omstandigheden ook anderen dan werknemers zijn) wordt dan verboden als de werkgever...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2023, 4e kwartaal, nr. 4)

Voortgang van maatregelen ter bestrijding van het tekort aan verzekeringsartsen en andere WIA-onderwerpen

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid informatie gegeven over de maatregelen die worden getroffen ter beperking van de gevolgen van het tekort van het UWV aan verzekeringsartsen (door de minister aangeduid als een "mismatch tussen vraag en aanbod van sociaal-medische...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2023, 4e kwartaal, nr. 5)

Verbetering van toegang tot het recht door instelling van een arbeidscommissie

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer medegedeeld dat zij geen opvolging wil geven aan het advies van net Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten om de toegang tot het recht voor arbeidsmigranten te vergroten door het instellen van een arbeidscommissie (vergelijkbaar met de huurcommissie in...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2023, 4e kwartaal, nr. 7)

Stand van zaken arbeidsmarktbeleid

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een overzicht gegeven van de stand van diverse wetgevingstrajecten betreffende maatregelen ter uitvoering van het arbeidsmarktbeleid van de regering, te weten: wetsvoorstel voor verlenging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2023, 4e kwartaal, nr. 8)

Opnemen van vakantiedagen tijdens ziekte

Uit een arrest van de Hoge Raad blijkt dat een werkgever, als een arbeidsongeschikte werknemer tijdens ziekte op vakantie gaat: aan het verlenen van toestemming voor het onderbreken van passende arbeid of het plegen van re-integratie-inspanningen de voorwaarde kan verbinden dat vakantiedagen worden afgeschreven (waarbij hele dagen...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2023, 4e kwartaal, nr. 9)

Klokkenluidersregeling ook verplicht voor middelgrote werkgevers

...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2023, 4e kwartaal, nr. 10)

Verplichtstelling vertrouwenspersoon

...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2023, 4e kwartaal, nr. 11)

Herziening evident onredelijke besluiten

...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2023, 4e kwartaal, nr. 12)

Afschaffing lage inkomensvoordeel

...

Lees verder