Vaktechnisch overleg


In het vaktechnisch overleg worden actualiteiten besproken aan de hand van de toelichtingen die als onderdeel van het plus abonnement beschikbaar zijn.

Vaktechnisch overleg (2022, 2e kwartaal, nr. 1)

Compensatie van transitievergoeding bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een werknemer die al vóór 1 juli 2015 langdurig arbeidsongeschikt was

Uit een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep volgt dat een werkgever die na 1 juli 2015 de arbeidsovereenkomst beëindigt van een werknemer waarvan de periode van het opzegverbod tijdens ziekte van twee jaar vóór 1 juli 2015 is verstreken, toch recht heeft op compensatie van de transitievergoeding.  Het UWV stelde zich...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2022, 2e kwartaal, nr. 2)

Wijziging hoogte betaald ouderschapsverlof

Werknemers met een kind dat jonger is dan acht jaar hebben recht op ouderschapsverlof gedurende 26 maal de arbeidsduur per week per kind. Ouderschapsverlof is in beginsel onbetaald verlof. Door de invoering van de Wet betaald ouderschapsverlof op 2 augustus 2022 heeft de werknemer die ouderschapsverlof opneemt voor een kind dat de...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2022, 2e kwartaal, nr. 3)

SER-advies Hybride werken

Op grond van de huidige tekst van de wet kan een werknemer bij de werkgever een verzoek indienen om aanpassing van zijn arbeidsplaats, bijvoorbeeld om thuis te mogen werken. De werkgever moet dat verzoek dan overwegen en hij moet daarover met de werknemer overleggen, maar daarna mag hij het verzoek afwijzen als hij dat wil. In een...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2022, 2e kwartaal, nr. 4)

Kwalificatie arbeidsverhouding van vennoot van groot accountantskantoor en bij cfo van bank

Twee gerechtshoven moesten onafhankelijk van elkaar oordelen over de arbeidsverhoudingen van twee "grootverdieners” die na het eindigen van hun arbeidsverhouding van mening waren dat hun arbeidsverhouding recht gaf op de ontslagbescherming die is verbonden aan de arbeidsovereenkomst, terwijl met hen geen arbeidsovereenkomst was aangegaan....

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2022, 2e kwartaal, nr. 5)

Motiveringsverplichting UWV bij aanvraag IVA-uitkering met verkorte wachttijd

In een uitspraak over het recht van een werknemer op een IVA-uitkering met een verkorte wachttijd hanteert de Centrale Raad van Beroep dezelfde eisen aan de motivering van het UWV ten aanzien van de duurzaamheid van de arbeidsongeschiktheid als gebruikelijk is bij een beslissing omtrent het recht op een IVA-uitkering per einde van de wachttijd...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2022, 2e kwartaal, nr. 6)

Gevolgen van samenvallen van tijdstip van overgang van onderneming en tijdstip van aanvang eigenrisicodragen WGA

Als een fusie samenvalt met de datum waarop één van de fusiepartners eigenrisicodrager wordt, kan een probleem ontstaan met de toerekening van de WGA-lasten aan de werkgever.  Als een werkgever die geen eigenrisicodrager is fuseert met een andere werkgever die wel eigenrisicodrager is en als de...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2022, 2e kwartaal, nr. 7)

Loonkostenvoordeel bij overgang van onderneming

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft bepaald dat een werkgever bij de wijziging van de rechtsvorm van een eenmanszaak in die van een vennootschap onder firma met de echtgenote van de eigenaar van de eenmanszaak, het recht op loonkostenvoordeel niet verloor omdat het feit dat sprake is van de overgang van een onderneming betekent dat de...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2022, 2e kwartaal, nr. 8)

Correctie korting NOW-subsidie wegens ontbreken afweging individuele belangen

De rechtbank Den Haag heeft geoordeeld dat het UWV bij de definitieve vaststelling van de subsidie niet kon besluiten tot verlaging van de subsidie van de NOW-2 als gevolg van de daling van de loonsom, zonder een individuele afweging te doen van de belangen van de werkgever bij het niet aanbieden van nieuwe arbeidscontracten aan werknemers...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2022, 2e kwartaal, nr. 9)

Vernietiging wegens dwaling van arbeidsovereenkomst van werknemer die bij indiensttreding al arbeidsongeschikt was

De kantonrechter in Den Haag heeft goedgekeurd dat een werkgever de arbeidsovereenkomst van een werkneemster vernietigde wegens dwaling. Volgens de werkgever zou de arbeidsovereenkomst nooit zijn gesloten als de werkgever had geweten dat de werkneemster bij haar vorige werkgever ziek uit dienst was gegaan. De werkneemster was binnen drie...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2022, 1e kwartaal, nr. 1)

Wijziging WW-premiedifferentiatie

Werkgevers kunnen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 alsnog de lage WW-premie claimen als sprake is geweest van een tijdelijke uitbreiding van uren binnen een bestaande arbeidsovereenkomst. Daartoe kunnen zijn correctieberichten indienen om de eerdere aangiften loonheffing te corrigeren. Met ingang van 1 januari 2023 zal...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2022, 1e kwartaal, nr. 2)

Verzekeringsplicht bij managementovereenkomst

De Hoge Raad heeft zich uitgesproken over de verzekeringsplicht van twee personen die via hun persoonlijke houdstermaatschappij elk eigenaar waren van 24% van de aandelen in een werkmaatschappij. De beide houdstermaatschappijen waren bestuurder van de werkmaatschappij. Tussen de werkmaatschappij en de beide houdstermaatschappijen was een...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2022, 1e kwartaal, nr. 3)

Jurisprudentie en Kamervraag compensatie transitievergoeding

Er is inmiddels de nodige jurisprudentie van verschillende rechtbanken verschenen over een aantal verschillende aspecten van de compensatie van de transitievergoeding die werkgevers betalen aan langdurig arbeidsongeschikte werknemers.  De meeste uitspraken betreffen de vraag of een werkgever recht heeft op compensatie als de...

Lees verder