Vaktechnisch overleg


In het vaktechnisch overleg worden actualiteiten besproken aan de hand van de toelichtingen die als onderdeel van het plus abonnement beschikbaar zijn.

Vaktechnisch overleg (2021, 4e kwartaal, nr. 1)

Verhaal op eigenrisicodrager WGA van voorschot op aangevraagde WIA-uitkering

Door een wetswijziging wil de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid regelen (al zou het blijkens de toelichting slechts gaan om een verduidelijking) dat voorschotten op een WIA-uitkering die het UWV toekent als de aanvraag voor een WIA-uitkering niet op tijd kan worden behandeld, op de WGA-eigenrisicodrager verhaald kunnen worden. Maar...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2021, 3e kwartaal, nr. 1)

NOW-4 en diverse NOW

Voor het derde kwartaal van 2021 geldt een nieuwe versie van de NOW: de NOW-4. Deze is grotendeels in overeenstemming met de vijfde tranche van de NOW-3, zoals die in het tweede kwartaal van 2021 gold. Het belangrijkste verschil is dat het omzetverlies (ook als dat meer is) niet voor meer dan 80% in aanmerking wordt genomen. De regering...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2021, 3e kwartaal, nr. 2)

SER-advies sociaal-economisch beleid 2021-2025

In een advies van de Sociaal-Economische Raad over het sociaal-economisch beleid in de volgende kabinetsperiode zijn ook aanbevelingen opgenomen voor verbetering van de werking van de arbeidsmarkt. Uitgangspunt daarbij is dat structureel werk gebeurt op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Flexibele arbeidsovereenkomsten...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2021, 3e kwartaal, nr. 3)

Compensatie transitievergoeding langdurige arbeidsongeschikte werknemer

De eerste jurisprudentie is verschenen over de compensatie door het UWV van de transitievergoeding die werkgevers betalen aan langdurig arbeidsongeschikte werknemers.  Volgens de rechtbank Rotterdam heeft een werkgever die de arbeidsovereenkomst vóór het einde van de periode van het opzegverbod tijdens ziekte (twee jaar)...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2021, 3e kwartaal, nr. 4)

Eigenrisicodragen WGA: eerst toekenningsbesluit, dan toerekeningsbesluit en daarna pas verhaalsbesluit?

De Centrale Raad van Beroep heeft beslist dat het UWV een WGA-uitkering op de eigenrisicodrager kon verhalen, ook al had het UWV verzuimd om eerst een besluit te nemen dat de WGA-uitkering voor rekening van de eigenrisicodrager kwam (toerekeningsbesluit). De regel dat een bestuursorgaan op een bezwaarschrift moet beslissen met inachtneming van...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2021, 3e kwartaal, nr. 5)

Jurisprudentie Centrale Raad van Beroep ten aanzien van overgang van onderneming (Ziektewet en WGA)

De Centrale Raad van Beroep heeft twee uitspraken gedaan over de vraag of sprake is van de overgang van een hele onderneming (in welk geval de WGA-uitkering van een (ex-) werknemer van die onderneming moet worden betaald door de overnemende partij) dan wel de overgang van een deel van een onderneming (in welk geval de WGA-uitkering door de...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2021, 3e kwartaal, nr. 6)

Diverse ontwikkelingen WIA

In een brief aan de Tweede Kamer deelt de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mede dat: de maatregel uit het regeerakkoord die er voor moet zorgen dat werknemers bij werkhervatting de eerste vijf jaar niet herbeoordeeld zouden worden, niet doorgaat vanwege uitvoeringsproblemen;` de eerder gesignaleerde lagere doorstroom...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2021, 3e kwartaal, nr. 7)

Onderzoeken naar werking no-riskpolis

De Minister van Sociale Zaken en werkgelegenheid heeft een aantal onderzoeken laten doen naar de werking van de no-riskpolis. De no-riskpolis heeft als doel het wegnemen van financiële drempels bij werkgevers voor het in dienst nemen of houden van werknemers met een arbeidsbeperking of arbeidsongeschiktheidsverleden, met name door...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2021, 3e kwartaal, nr. 8)

Beperking no-riskpolis: toerekening WGA-uitkering aan werkgever als Ziektewetuitkering niet tot uitbetaling is gekomen

In het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2022 wordt voorgesteld om de toepassing van de zogenaamde "no-riskpolis” te beperken. De no-riskpolis houdt in dat bepaalde groepen werknemers met een arbeidsongeschiktheidsverleden recht hebben op een Ziektewetuitkering als zij ziek uitvallen, zodat de werkgever die Ziektewetuitkering kan verrekenen met...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2021, 3e kwartaal, nr. 9)

UWV stopt met terugvorderen WIA-voorschotten

Het UWV heeft besloten om met betrekking tot op of na 1 januari 2020 toegekende voorschotten en op 1 januari 2020 lopende voorschotten: geen terugvorderingen in te stellen; lopende terugvorderingen van voorschotten op WIA-uitkeringen stop te zetten; betaalde terugvorderingen weer terug te betalen. (Middel)grote werkgevers...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2021, 3e kwartaal, nr. 10)

Wijziging medische besluitenregeling in bezwaar

Per 1 januari 2022 wordt de medische besluitenregeling in de WAO, Ziektewet en WIA gewijzigd. Deze regeling geldt bij het voorbereiden van beslissingen, bij het opstellen van een bezwaar- of beroepschrift of bij de behandeling van een bezwaar. De wijziging houdt in dat het UWV stukken die medische gegevens bevatten alleen nog aan een...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2021, 3e kwartaal, nr. 11)

Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2022

Het UWV heeft de parameters vastgesteld aan de hand waarvan de belastingdienst de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas berekent die werkgevers in 2022 aan de belastingdienst moeten betalen. De premies zijn licht gestegen. De grens tussen kleine en middelgrote werkgevers is in 2022 niet langer niet langer 10x het gemiddelde...

Lees verder