Vaktechnisch overleg


In het vaktechnisch overleg worden actualiteiten besproken aan de hand van de toelichtingen die als onderdeel van het plus abonnement beschikbaar zijn.

Vaktechnisch overleg (2023, 2e kwartaal, nr. 1)

Werkt het uitzendbeding in de uitzendovereenkomst ook tijdens ziekte?

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de bepaling in de cao voor uitzendkrachten waarin is geregeld dat de terbeschikkingstelling van de werknemer in geval van ziekte of ongeval van de werknemer geacht wordt direct na de ziekmelding met onmiddellijke ingang te zijn beëindigd op verzoek van de inlener, nietig is.  Door deze bepaling werd...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2023, 2e kwartaal, nr. 2)

Hoge Raad laat rechtsontwikkeling ten aanzien van de vraag wanneer sprake is van een arbeidsovereenkomst over aan de wetgever

De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan in de zaak betreffende de vraag of de zelfstandige maaltijdbezorgers van Deliveroo al dan niet werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst. In navolging van de kantonrechter en het gerechtshof heeft de Hoge Raad geoordeeld dat sprake is van een arbeidsovereenkomst.  Vooraf werd er over...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2023, 1e kwartaal, nr. 1)

Voortgang bestrijding schijnzelfstandigheid

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de regering aangegeven hoe zij denkt om het probleem van de bestrijding van de schijnzelfstandigheid op te lossen. De regering wil daartoe: een gelijker speelveld voor werknemers en zelfstandigen creëren; regels voor de beoordeling van de arbeidsverhouding verduidelijken en een rechtsvermoeden...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2023, 1e kwartaal, nr. 2)

Meer duidelijkheid over vereenvoudigde claimbeoordeling 60-plussers

Sinds 1 oktober 2022 geldt een vereenvoudigde behandeling van aanvragen voor een WIA-uitkering voor werknemers die bij het einde van de wachttijd ouder zijn dan 60 jaar. Zij kunnen in aanmerking komen voor een WGA-uitkering op basis van volledige arbeidsongeschiktheid zonder dat zij door een verzekeringsarts worden onderzocht. Zo hoopt de...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2023, 1e kwartaal, nr. 3)

Invoering minimumuurloon

Het recht op minimumloon is in de wet geregeld als een loon per maand of een loon per week. Daarbij is de hoogte van het minimumloon afhankelijk gesteld van de normale arbeidsduur in de onderneming van de werkgever. Vaak is de normale arbeidsduur 40 uur per week, maar in andere gevallen bijvoorbeeld 38 of 36 uur per week. Werknemers die in een...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2023, 1e kwartaal, nr. 4)

Stand van zaken wetsvoorstel RIV-toets UWV door arbeidsdeskundigen

Bij de Tweede Kamer is sinds 2020 een wetsvoorstel aanhangig dat uitvoering moet geven aan de toezegging van de vorige regering om een einde te maken aan loonsancties die het gevolg zijn van een beoordeling van de belastbaarheid van de werknemer door de verzekeringsarts van het UWV die afwijkt van de beoordeling die eerder gedaan was door de...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2023, 1e kwartaal, nr. 5)

Verhoging met terugwerkende kracht van Lage-inkomensvoordeel

Het Lage-inkomensvoordeel (LIV) wordt met terugwerkende kracht tot 2022 verhoogd om werkgevers in 2023 te compenseren voor de kosten van de verhoging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2023. Ook voor 2023 (uitbetaling in 2024) wordt een verhoging van het LIV voorzien, zij het minder dan in 2022 (uitbetaling in...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2023, 1e kwartaal, nr. 6)

Kan een werkgever meerdere malen recht hebben op premiekorting?

In de tot 1 januari 2017 geldende regeling, waarbij een werkgever recht had op premiekorting als hij een oudere werknemer in dienst nam die voorafgaand aan de indiensttreding recht had op een uitkering, was bepaald dat de korting uiterlijk tot drie jaar na aanvang van de dienstbetrekking kon worden toegepast. Een uitzendbureau had dezelfde...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2023, 1e kwartaal, nr. 7)

Loonkostenvoordeel en overgang van onderneming

Opnieuw heeft een rechter uitspraak gedaan over het recht op loonkostenvoordeel bij de overgang van een onderneming. Het betrof een zaak waarin sprake was van een juridische afsplitsing van een B.V. van een andere B.V.   Bij een dergelijke afsplitsing is sprake van de overgang van vermogen onder algemene titel. Dat wil zeggen dat alle...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2023, 1e kwartaal, nr. 8)

Berekening van het aantal dienstjaren bij compensatie van de transitievergoeding

Een werkgever die met een eerder uit dienst getreden werknemer was overeengekomen dat die (na langer dan zes maanden) opnieuw in dienst zou komen en dat de dienstjaren bij het eerste dienstverband zouden meetellen bij het berekenen van de anciënniteit, betaalde bij het einde van de arbeidsovereenkomst aan een langdurig zieke werknemer een...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2023, 1e kwartaal, nr. 9)

Beëindiging overgangsrecht Wet werken na AOW-gerechtigde leeftijd

Voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt en die ziek worden geldt op grond van de wet dat (onder meer) voor de loondoorbetaling tijdens ziekte een duur van zes weken, waar die voor andere werknemers 104 weken is. Bij de invoering van deze wettelijke bepaling in 2016 was echter een tijdelijke overgangsregeling getroffen...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2023, 1e kwartaal, nr. 10)

Aanpak psychosociale arbeidsbelasting

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel aanhangig dat werkgevers verplicht om als onderdeel van het beleid tot het tegengaan van psychosociale arbeidsbelasting (discriminatie, seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk) te beschikken over een vertrouwenspersoon ter zake van ongewenste omgangsvormen. Werkgevers hebben dan de...

Lees verder