Vaktechnisch overleg


In het vaktechnisch overleg worden actualiteiten besproken aan de hand van de toelichtingen die als onderdeel van het plus abonnement beschikbaar zijn.

Vaktechnisch overleg (2024, 2e kwartaal, nr. 1)

Hoofdlijnenakkoord kabinetsformatie

Het Hoofdlijnenakkoord dat PVV, VVD, NSC en BBB hebben gesloten bevat geen apart hoofdstuk over het te voeren arbeidsmarktbeleid. Toch zijn in het akkoord (en in de budgettaire bijlage daarbij) een aantal maatregelen te vinden die het arbeidsmarktbeleid betreffen: Werknemers moeten meer vaste contracten krijgen en zekerheid op de...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2024, 2e kwartaal, nr. 2)

Kabinetsreactie op rapport Commissie Octas

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de regering gereageerd op het rapport van de Commissie OCTAS (Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel).   De Commissie voert in zijn rapport drie varianten op voor een nieuw arbeidsongeschiktheidsstelsel.  In de eerste variant (sleutelen aan het huidige stelsel)...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2024, 2e kwartaal, nr. 3)

Voortgangsbrief sociaal-medisch beoordelen

In een brief aan de Tweede Kamer bericht de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de achterstand in het uitvoeren van sociaal-medische beoordelingen die noodzakelijk zijn bij de aanvraag van WIA-uitkeringen en herbeoordelingen van het recht op WIA-uitkering.  Als gevolg van tijdelijke maatregelen zijn in 2023...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2024, 2e kwartaal, nr. 4)

Arbeidsongeschiktheidscriterium zelfstandigen

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een wetsontwerp in voorbereiding voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. In dat wetsvoorstel zal als arbeidsongeschiktheidscriterium worden opgenomen dat de zelfstandige recht heeft op een uitkering als hij of zij als gevolg van ziekte niet in staat is...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2024, 2e kwartaal, nr. 5)

Wet personeelsbehoud bij crisis

In het kader van het streven om flexibele arbeidsovereenkomsten wat minder flexibel te maken en vaste arbeidsovereenkomsten wat minder vast, wil de regering werkgevers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd meer wendbaarheid geven binnen die (vaste) overeenkomst. Eén van de middelen daarvoor is om werkgevers in geval van...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2024, 2e kwartaal, nr. 6)

Wijziging overwerknorm premiedifferentiatie WW

Met ingang van 2025 geldt de overwerknorm in de premiedifferentiatie WW niet voor werknemers die minimaal 30 per week werken. Nu is dat nog minimaal 35 uur per week.  De overwerknorm houdt in dat de lage WW-premie wordt herzien en dat alsnog met terugwerkende kracht over het hele kalenderjaar de hoge WW-premie verschuldigd is, als de...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2024, 2e kwartaal, nr. 7)

Verzekeringsplicht minderheidsaandeelhouder

In een langlopende zaak moest het gerechtshof ’s-Hertogenbosch, na een arrest van de Hoge Raad waarbij de zaak naar het gerechtshof was verwezen, oordelen over de verzekeringsplicht van twee minderheidsaandeelhouders die op basis van een managementovereenkomst met hun persoonlijke houdstermaatschappijen werkten voor een...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2024, 2e kwartaal, nr. 8)

Status Werkwijzer Poortwachter

Bronnen: Centrale Raad van Beroep 21 februari 2024, ECLI:NL:CRVB:2024:359    De Centrale Raad van Beroep heeft in een uitspraak aangegeven wat de status is van de Werkwijzer Poortwachter die het UWV hanteert bij het opleggen van loonsancties.  In de Werkwijzer is vermeld dat deze primair...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2024, 2e kwartaal, nr. 9)

Vereenvoudiging verlofstelsel

Het UWV heeft eerder aangegeven dat de verschillende verlofregelingen uit de Wet arbeid en zorg een belangrijk knelpunt vormen bij de uitvoering van de werknemersverzekeringen en heeft aangedrongen op vereenvoudiging. Ook werkgevers ondervinden aanzienlijke administratieve lasten als gevolg van de uiteenlopende regelingen van de...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2024, 2e kwartaal, nr. 10)

Minimumloon per 1 juli 2024

De extra verhoging van het wettelijk minimumloon van 1,2% per 1 juli 2024 gaat niet door. De verhoging was afgedwongen door een motie van de Tweede Kamer, maar de Eerste Kamer stemde tegen.  De indexatie van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2024 met 3,09% gaat wel gewoon door. ...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2024, 2e kwartaal, nr. 11)

Loondispensatie IVA

Op grond van een experimentele regeling kunnen werknemers met een IVA-uitkering die, ondanks volledige (80-00%) arbeidsongeschiktheid, nog werken (waarschijnlijk dan voor < 20%) loondispensatie krijgen voor het geval zij beneden het minimumloon verdienen. Dat kan het geval zijn als meer uren worden gewerkt dan overeenkomen met 20% van het...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2024, 2e kwartaal, nr. 12)

Bescherming werknemers bij overgang van onderneming in faillissement

Als een onderneming overgaat van één werkgever naar een andere werkgever, dan gaan de rechten en verplichtingen uit de arbeidsovereenkomsten van rechtswege over naar die andere werkgever. Dat geldt echter niet in faillissement.  De regering wil dat de werkgever die na faillissement de onderneming van de gefailleerde...

Lees verder