Vaktechnisch overleg


In het vaktechnisch overleg worden actualiteiten besproken aan de hand van de toelichtingen die als onderdeel van het plus abonnement beschikbaar zijn.

Vaktechnisch overleg (2021, 2e kwartaal)

NOW (diverse)

Op de website van de rijksoverheid heeft een tijd lang verkeerde informatie gestaan over het bonusverbod (geen bonus, geen dividend en geen inkoop van eigen aandelen) in de NOW, doordat geen onderscheid gemaakt werd tussen het bonus verbod dat is gekoppeld aan het mogen berekenen van het percentage van de omzetdaling op basis van de omzet van de...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2021, 2e kwartaal)

Controle ziekteverzuim van buitenlandse werknemer in thuisland

In een arrest van het gerechtshof 's-Hertogenbosch is bepaald dat de controle van het ziekteverzuim van een werknemer uit een andere Lid-Staat van de Europese Unie door het sociale verzekeringsorgaan van de andere Europese Lid-Staat dient te geschieden, indien de werknemer in die andere Lid-Staat woont of verblijft. Een werkgever moet daarom het...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2021, 2e kwartaal)

Loonkostenvoordeel en overgang van onderneming

Uit een uitspraak van de rechtbank Gelderland blijkt dat het UWV uit het feit dat de Wet tegemoetkomingen loondomein (anders dan de voorheen geldende premiekortingsregeling) geen regeling kent voor de overgang van onderneming, afleidt dat degene die bij de overgang de onderneming verkrijgt geen recht heeft op het loonkostenvoordeel voor de...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2021, 2e kwartaal)

Ontwikkelingen rondom recht op thuiswerken

De Raad van State heeft scherpe kritiek geuit op het wetsvoorstel van D'66 en Groen Links dat werknemer een recht op thuiswerken moet geven. De meeste partijen in de Tweede Kamer lijken ook niet erg enthousiast te zijn over het wetsvoorstel. Inmiddels heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Sociaal-Economische Raad gevraagd om...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2021, 2e kwartaal)

Verhaal door UWV van niet betaalde WGA-uitkering op werkgever die geen eigenrisicodrager is

Indien door een werkgever die eigenrisicodrager voor de WGA is een onderneming wordt overgedragen aan een werkgever die geen eigenrisicodrager voor de WGA is, gaat het risico van betaling van de WGA-uitkering van een ex-werknemer over op de werkgever die de onderneming verkrijgt. Als het UWV de WGA-uitkering betaalt, mag het UWV echter geen...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2021, 2e kwartaal)

Wijziging terugkeerpremie Ziektewet

In een concept voor een wijziging van het Besluit Wfsv, dat voor internetconsultatie is gepubliceerd, stelt de regering voor dat de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas die een werkgever die eigenrisicodrager voor de Ziektewet is geweest, maar die daarmee is gestopt en die dus terugkeert in het publieke stelsel, moet gaan betalen, met...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2021, 2e kwartaal)

Wijziging vermindering gedifferentieerde premie Werkhervattingskas bij regres Ziekte-wetuitkering

In een concept-besluit tot wijziging van het Besluit Wfsv, dat voor internetconsultatie is gepubliceerd, heeft de regering een wijziging voorgesteld van de regeling betreffende de gevolgen voor de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas van het nemen van regres door het UWV ter zake van de betaalde Ziektewetuitkering.  De nieuwe...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2021, 2e kwartaal)

Plan voor nieuw wijze van uitvoeren van arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

In een brief aan de Tweede Kamer geeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan hoe het UWV zal proberen om arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen te blijven doen, ondanks een aanhoudend tekort aan verzekeringsartsen. De arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen zullen worden uitgevoerd in sociaal-medische centra, waar niet-artsen de...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2021, 2e kwartaal)

Gewijzigd overgangsrecht Wet werken na AOW-gerechtigde leeftijd

De invoering van een deel van de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd waarbij de periode van loondoorbetaling tijdens ziekte en de periode van het opzegverbod tijdens ziekte van de werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, wordt teruggebracht van dertien weken naar zes weken, vindt niet plaats per 1 april 2021 maar per 1...

Lees verder