Vaktechnisch overleg


In het vaktechnisch overleg worden actualiteiten besproken aan de hand van de toelichtingen die als onderdeel van het plus abonnement beschikbaar zijn.

Vaktechnisch overleg (2023, 3e kwartaal, nr. 1)

Concept voorstel Wet meer zekerheid flexwerkers

In het kader van internetconsultatie is een concept gepubliceerd van het wetsvoorstel "Wet meer zekerheid flexwerkers”. Met dit wetsvoorstel wil de regering uitvoering geven aan het deel van het coalitieakkoord dat ziet op het arbeidsmarktbeleid. Er worden maatregelen getroffen ten aanzien van tijdelijke contracten, oproepcontracten...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2023, 3e kwartaal, nr. 2)

Crisisregeling Personeelsbehoud

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de hoofdlijnen kenbaar gemaakt van de Crisisregeling Personeelsbehoud, die de Regeling werktijdverkorting moet gaan vervangen.  De Crisisregeling Personeelsbehoud gaat gelden voor werkgevers die als gevolg van een crisis die het normale...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2023, 3e kwartaal, nr. 3)

Concept voorstel Wet verlenging Wet IOW

De regering heeft in het kader van internetconsultatie een wetsvoorstel gepubliceerd dat regelt dat de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) met vier jaar wordt verlengd. Daardoor kunnen werknemers die op de eerste werkloosheidsdag c.q. eerste arbeidsongeschiktheidsdag tenminste 60 jaar of ouder zijn na het einde van hun WW-uitkering...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2023, 3e kwartaal, nr. 4)

Vereenvoudiging verlofstelsel

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over mogelijkheden om het verlofstelsel te vereenvoudigen. Doordat in de Wet arbeid en zorg steeds nieuwe verlofregelingen zijn opgenomen is het stelsel te complex geworden.  De minister informeert de Kamer met name over vereenvoudigingsmogelijkheden...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2023, 3e kwartaal, nr. 5)

Wijzigingen premiedifferentiatie WW

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid medegedeeld dat een aantal voorgenomen aanscherpingen van de regelgeving op het gebied van de premiedifferentiatie in de WW niet door zullen gaan. De minister vindt de wijzigingen bij nader inzien te complex.  Door het niet doorgaan van deze...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2023, 3e kwartaal, nr. 6)

Maximale terugwerkende kracht toekenning IVA-uitkering

De Centrale Raad van Beroep heeft bepaald dat IVA-uitkeringen niet kunnen worden toegekend met meer dan een jaar terugwerkende kracht. Dat geldt ook als de herbeoordeling die geleid heeft tot de omzetting van een WGA-uitkering in een IVA-uitkering, is aangevraagd door de werkgever.  Als een WGA-uitkering te lang door het UWV...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2023, 3e kwartaal, nr. 7)

Re-integratieverplichting bij marginale belastbaarheid

In de jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep wordt van een werkgever vereist dat hij ook (tenminste enige) re-integratie-inspanningen pleegt als een arbeidsongeschikte werknemer zogenaamde "marginale mogelijkheden” heeft. Alleen als een werknemer in het geheel "geen benutbare mogelijkheden” mag de werkgever van het plegen...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2023, 3e kwartaal, nr. 8)

Verhaal op eigenrisicodrager van voorschot op WIA-uitkering

Opnieuw heeft een rechtbank het UWV op de vingers getikt waar het gaat om het verhaal van voorschotten op WIA-uitkeringen op WGA-eigenrisicodragers. In deze zaak ging het zowel om besluiten die dateerden van vóór de wetswijziging per 1 januari 2022 als om besluiten die van na die datum dateerden. Per 1 januari 2022 is in de wet geregeld dat...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2023, 3e kwartaal, nr. 9)

Voorschot WIA-uitkering en gedifferentieerde premie Werkhervattingskas

Een werkgever had bezwaar gemaakt tegen de beslissing van het UWV tot toekenning van een voorschot op een WIA-uitkering aan een (ex-) werknemer. De werkgever stelde dat hij belang had bij het maken van bezwaar omdat het voorschot in aanmerking zou worden genomen bij de vaststelling van de hoogte van de gedifferentieerde premie...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2023, 3e kwartaal, nr. 10)

Verjaring bovenwettelijke vakantiedagen

De Hoge Raad heeft bepaald dat de regel dat de werkgever de werknemer precies en tijdig dient te informeren over het vervallen van het recht op vakantiedagen als zij niet binnen een bepaalde termijn worden opgenomen, niet alleen geldt voor het vervallen van de wettelijke vakantiedagen, maar ook voor het verjaren van de bovenwettelijke...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2023, 3e kwartaal, nr. 11)

Aansprakelijkheid werkgever bij huis-, tuin- en keukenongeval werknemer

Een werkgever probeerde tevergeefs te ontkomen aan aansprakelijkheid die een werknemer had geleden als gevolg van een val van een hoogte van ongeveer 50 centimeter. De werkgever had gesteld dat sprake was van het verwezenlijken van een alledaags risico (een zogenaamd "huis-, tuin- en keukenongeval”), waarvoor de werkgever niet aansprakelijk...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2023, 3e kwartaal, nr. 12)

Omzetting arbeidsovereenkomst in managementovereenkomst

Een werknemer die in 2008 (via een B.V.) 20% van de aandelen van de B.V. van zijn werkgever had gekregen, met die B.V. bestuurder van de B.V. van zijn werkgever was geworden en vervolgens tien jaar lang door zijn B.V. een managementfee had laten declareren, kon na het ontslag als bestuurder in 2018 niet stellen dat de arbeidsovereenkomst...

Lees verder