Vaktechnisch overleg


In het vaktechnisch overleg worden actualiteiten besproken aan de hand van de toelichtingen die als onderdeel van het plus abonnement beschikbaar zijn.

Vaktechnisch overleg (2022, 1e kwartaal, nr. 1)

Wijziging WW-premiedifferentiatie

Werkgevers kunnen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 alsnog de lage WW-premie claimen als sprake is geweest van een tijdelijke uitbreiding van uren binnen een bestaande arbeidsovereenkomst. Daartoe kunnen zijn correctieberichten indienen om de eerdere aangiften loonheffing te corrigeren. Met ingang van 1 januari 2023 zal...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2022, 1e kwartaal, nr. 2)

Verzekeringsplicht bij managementovereenkomst

De Hoge Raad heeft zich uitgesproken over de verzekeringsplicht van twee personen die via hun persoonlijke houdstermaatschappij elk eigenaar waren van 24% van de aandelen in een werkmaatschappij. De beide houdstermaatschappijen waren bestuurder van de werkmaatschappij. Tussen de werkmaatschappij en de beide houdstermaatschappijen was een...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2022, 1e kwartaal, nr. 3)

Jurisprudentie en Kamervraag compensatie transitievergoeding

Er is inmiddels de nodige jurisprudentie van verschillende rechtbanken verschenen over een aantal verschillende aspecten van de compensatie van de transitievergoeding die werkgevers betalen aan langdurig arbeidsongeschikte werknemers.  De meeste uitspraken betreffen de vraag of een werkgever recht heeft op compensatie als de...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2022, 1e kwartaal, nr. 4)

Jurisprudentie slapende dienstverbanden

Uit een beschikking van de Hoge Raad blijkt dat aan de betaling van de transitievergoeding aan een langdurig arbeidsongeschikte werknemer ter beëindiging van een slapend dienstverband niet de voorwaarde van finale kwijting voor andere aanspraken van de werknemer mag worden gesteld. De Hoge Raad ziet de betaling van de transitievergoeding...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2022, 1e kwartaal, nr. 5)

Opzegverbod bij ziekte in geval van ontbinding van arbeidsovereenkomst wegens vervallen van arbeidsplaats

In een procedure waarbij de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad een cassatieberoep "in het belang van de wet” had ingesteld, oordeelde de Hoge Raad over de werking van het opzegverbod tijdens ziekte in een geval waarin de werknemer zich ziek had gemeld nadat de werkgever de (afgewezen) ontslagaanvraag het UWV had ingediend maar voordat de...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2022, 1e kwartaal, nr. 6)

Geen loonsanctie ondanks verkeerd advies bedrijfsarts

De rechtbank Oost-Brabant heeft een uitspraak gedaan waarin zij zich op het standpunt stelt dat een werkgever niet zonder meer verantwoordelijk kan worden gehouden voor de juistheid van de adviezen van de bedrijfsarts. Het zou volgens de rechtbank in strijd zijn met de wettelijke bepaling volgens welke bij het opleggen van een loonsanctie...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2022, 1e kwartaal, nr. 7)

Jobcarving

De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft geoordeeld dat van een werkgever in het concrete geval kon worden verlangd dat hij onderzoekt of het mogelijk is om taken van bestaande functies af te splitsen om vervolgens een deel van deze taken als afzonderlijke functie aan een arbeidsongeschikte werknemer aan te bieden. Over het bestaan van deze...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2022, 1e kwartaal, nr. 8)

Verplichting tot aanbieden van passende arbeid bij andere groepsmaatschappijen

In een uitspraak heeft de Centrale Raad van Beroep het standpunt van het UWV aanvaard dat een werkgever onder omstandigheden gehouden kan zijn om voor een arbeidsongeschikte werknemer passende arbeid te zoeken in de ondernemingen van andere werkgevers, die in een groep zijn verbonden met de onderneming van de werkgever. De Centrale...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2022, 1e kwartaal, nr. 9)

Seksuele intimidatie en geweld

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de regering aangegeven welke maatregelen zullen worden getroffen om het probleem van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld aan te pakken. Er is een regeringscommissaris benoemd die de aanpak van het probleem moet versterken en een cultuurverandering moet aanjagen. Verder wordt...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2022, 1e kwartaal, nr. 10)

Coalitieakkoord 2021-2025

Het arbeidsmarktbeleid van de nieuwe regering is in het coalitieakkoord maar globaal aangeduid. De regering maakt het rapport van de Commissie Borstlap en het SER-advies leidend voor de inrichting van de arbeidsmarkt in de toekomst.  Toch zijn in het coalitieakkoord ook een aantal maatregelen wat concreter aangeduid. ...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2022, 1e kwartaal, nr. 11)

NOW-6

Ten behoeve van de subsidiëring van loonkosten over de maanden januari tot en met maart 2022 is een achtste tranche van de NOW tot stand gekomen (NOW-6). De subsidieregeling komt vergaand overeen met die van de NOW-5, maar er zijn ook verschillen: De hoogte van de subsidie, die afhankelijk is van het percentage van de omzetdaling, wordt...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2021, 4e kwartaal, nr. 1)

Exceptieve toetsing Dagloonbesluit werknemersverzekeringen

In het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen wordt geregeld hoe hoog uitkeringen van werknemersverzekeringen zijn. Strikte toepassing van deze regels leidt soms tot onbillijke uitkomsten. In het verleden heeft de Centrale Raad van Beroep desondanks strikte toepassing van de regels van het Dagloonbesluit bepleit. Inmiddels hebben...

Lees verder