Vaktechnisch overleg


In het vaktechnisch overleg worden actualiteiten besproken aan de hand van de toelichtingen die als onderdeel van het plus abonnement beschikbaar zijn.

Vaktechnisch overleg (2022, 4e kwartaal, nr. 1)

Vanaf 1 oktober 2022 vereenvoudigde WIA-beoordeling 60-plussers

Per 1 oktober 2022 is de eerder door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangekondigde vereenvoudigde beoordeling van de aanvraag voor een WIA-uitkering van werknemers die 60 jaar of ouder zijn, in werking getreden. Werknemers die voor deze vereenvoudigde WIA-beoordeling in aanmerking komen, ontvangen in beginsel...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2022, 4e kwartaal, nr. 2)

Forse verhoging wettelijk minimumloon

Het wettelijk minimumloon wordt per 1 januari 2023 verhoogd met 10,15%.  De regering had zich voorgenomen om het loon in 2024 en 2025 in twee stappen te verhogen met in totaal 7,5%, maar als gevolg van de hoge inflatie is besloten om dit vooruit te halen naar 2023 en om dit te verhogen tot 8,05%. Deze verhoging komt bovenop de...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2022, 4e kwartaal, nr. 3)

Vanaf welk moment was een werkgever verplicht om slapende dienstverbanden te beëindigen?

Een werkgever is op verzoek van de werknemer verplicht om mee te werken aan de beëindiging met wederzijds goedvinden van de arbeidsovereenkomst met de werknemer, en om daarbij aan de werknemer een vergoeding te betalen gelijk aan de transitievergoeding, indien de werknemer langdurig arbeidsongeschikt is en het dienstverband daardoor...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2022, 4e kwartaal, nr. 4)

Verhaal door UWV op eigenrisicodrager van voorschot op WIA-uitkering

De rechtbank Midden-Nederland heeft uitspraak gedaan op een beroep van een werkgever die eigenrisicodrager is voor de WGA. Het UWV had voorschotten betaald aan (ex-) werknemers die een WIA-uitkering hadden aangevraagd omdat het UWV niet tijdig op de WIA-aanvraag kon beslissen. Die voorschotten wilde het UWV op de eigenrisicodrager verhalen...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2022, 4e kwartaal, nr. 5)

Herziening met terugwerkende kracht van onjuist besluit tot toerekening van WGA-uitkering aan eigenrisicodrager?

De Centrale Raad van Beroep heeft een uitspraak gedaan over de vraag of het UWV zich bij de correctie van een onjuist besluit tot toerekening van de WGA-uitkering van een (ex-) werknemer aan een werkgever die eigenrisicodrager is, mag beperken tot de WGA-uitkering vanaf het moment van het doen van het verzoek tot correctie dan wel of het UWV...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2022, 4e kwartaal, nr. 6)

Geen verplichte herbeoordeling van werkende werknemers met IVA-uitkering

Als onderdeel van een pakket aan maatregelen dat bedoeld is om het UWV verlichting te bieden in verband met het chronische tekort aan verzekeringsartsen, heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bepaald dat werknemers met een IVA-uitkering die gedurende een periode van twaalf aaneengesloten kalendermaanden meer dan 20% van...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2022, 4e kwartaal, nr. 7)

Toepasselijkheid van no-riskpolis als werknemer na afloop van de termijn van vijf jaar na het einde van de wachttijd opnieuw in dienst treedt van een werkgever

De zogenaamde "no-riskpolis” in de Ziektewet heeft als doel dat het voor werkgevers aantrekkelijker wordt om werknemers met een arbeidsongeschiktheidsverleden in dienst te nemen. Als de werknemer vervolgens ziek wordt heeft de werknemer recht op een Ziektewetuitkering, die de werkgever kan verrekenen met het tijdens ziekte door te betalen...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2022, 4e kwartaal, nr. 8)

Gevolgen voor WGA-uitkering van ten onrechte toegepaste no-riskpolis

Het UWV had tot twee maal toe ten onrechte besloten dat een zieke werknemer recht had op een Ziektewetuitkering omdat de no-riskpolis op die werknemer van toepassing zou zijn. Toepassing van de no-riskpolis zou ook betekenen dat de later aan de werknemer toegekende WGA-uitkering niet door de werkgever als eigenrisicodrager zelf behoefde...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2022, 4e kwartaal, nr. 9)

Stand van zaken wetsvoorstel RIV-toets door arbeidsdeskundigen

Bij de Tweede Kamer is al geruime tijd een wetsvoorstel aanhangig dat een einde moet maken aan het opleggen van loonsancties wegens een (in de ogen van het UWV) verkeerd vastgestelde belastbaarheid van de werknemer door de bedrijfsarts. Ongeveer een kwart van de loonsancties is op deze grond gebaseerd. Onduidelijk was hoe de nieuwe...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2022, 4e kwartaal, nr. 10)

Verplichting van de werknemer om in te stemmen met een voorstel van de werkgever tot wijziging van de arbeidsovereenkomst

De Hoge Raad heeft duidelijkheid gegeven over de verhouding tussen twee verschillende wegen waarlangs de werkgever een wijziging van de arbeidsovereenkomst kan afdwingen.  Enerzijds kan dat als de werkgever zich in de arbeidsovereenkomst de bevoegdheid tot wijziging van de arbeidsovereenkomst heeft voorbehouden. In dat geval...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2022, 3e kwartaal, nr. 1)

Hoofdlijnen arbeidsmarktbeleid

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangegeven welke maatregelen de regering op grond van het gesloten coalitieakkoord wil treffen om de arbeidsmarkt te hervormen.  De regering wil het aangaan van duurzame arbeidsrelatie stimuleren en het aangaan van tijdelijke contracten en...

Lees verder

Vaktechnisch overleg (2022, 3e kwartaal, nr. 2)

Verplichte certificering voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten

Om malafide uitzendbureaus te bestrijden, komt er een verplichte certificering voor uitzendbureaus. Een private instelling zal worden opgericht, die de status van zelfstandig bestuursorgaan krijgt en die moet zorgen voor een normenkader waaraan de te certificeren uitzendbureaus voldoen. Ook de controle zal in handen worden gelegd van private...

Lees verder