Rondom het personeel


Ons kantoor is gespecialiseerd op het gebied van de juridische en fiscale aspecten van personeelsvraagstukken: arbeidsrecht, werknemersverzekeringen en loonheffing. Bij de dienstverlening aan onze cliënten gaat het ons dus "om het personeel".

De dienstverlening van de advocaten van ons kantoor houdt daar echter niet op. De behandeling van vraagstukken op het gebied van het arbeidsrecht, de werknemersverzekeringen of de loonheffing vraagt vaak ook om kennis en deskundigheid op andere rechtsgebieden. De kennis en deskundigheid die de advocaten van ons kantoor nodig hebben om hun cliënten op onze kerngebieden van dienst te zijn, stelt hen in staat om hun cliënten ook op andere gebieden van dienst te zijn. Het gaat dan om werkzaamheden op rechtsgebieden "rondom het personeel".


Geld lenen kost geld… maar geld uitlenen soms nog veel meer

Een dochter kan fluiten naar de door haar gedurende acht jaar met horecawerk verdiende centen die zij stelt aan haar ouders te hebben uitgeleend, doordat haar ouders de geldlening betwisten en zich met succes beroepen op verjaring.  De rechter oordeelde dat een eventuele erkenning na afloop van de verjaringstermijn niet aan verjaring...

Lees verder

Bestuurdersaansprakelijkheid als de bestuurder van een rechtspersoon zelf een rechtspersoon is

Een fruitexporteur heeft met succes een natuurlijk persoon die handelde als zogeheten ‘tweedegraads bestuurder’ (de bestuurder van een rechtspersoon-bestuurder) hoofdelijk aangesproken tot schadevergoeding wegens het plegen van een onrechtmatige daad. De fruitexporteur hoefde daarvoor niet te stellen of te bewijzen, dat die bestuurder ook...

Lees verder

Bestuurdersaansprakelijkheid wegens te late deponeren van jaarrekening?

Een besloten vennootschap wordt in 2005 failliet verklaard. De curator heeft de bestuurders van de vennootschap persoonlijk aansprakelijk gesteld voor het faillissementstekort omdat de jaarrekening te laat bij het handelsregister is gedeponeerd. De bestuurders verweren zich door te stellen dat sprake is van een onbelangrijk verzuim en dat er...

Lees verder

Wanneer komt een overeenkomst tot stand en in welke gevallen kan men de onderhandelingen nog afbreken?

In een zaak die onlangs speelde bij de rechtbank Den Haag was de vraag aan de orde of tussen partijen een koopovereenkomst betreffende een woonboerderij met bijbehorende paardenstal tot stand was gekomen. De rechtbank overwoog dat overeenstemming omtrent de verkoopprijs niet voldoende was voor de totstandkoming van een overeenkomst en wees de...

Lees verder

Professionele verkoper van een onroerende zaak niet gebonden aan mondelinge overeenstemming

Het Hof Arnhem heeft geoordeeld dat ook een professionele verkoper onder omstandigheden een beroep kan doen op het tot nu toe slechts voor particuliere geldende kopers en verkopers vereiste dat de overeenkomst tot koop en verkoop van een onroerende zaak schriftelijk moet zijn vastgelegd, zodat hij niet is gebonden aan mondelinge...

Lees verder

Prevaleert de partijbedoeling of de letterlijke tekst bij de uitleg van een overeenkomst tussen commerciële partijen?

De Hoge Raad heeft bevestigd dat ook bij de uitleg van commerciële overeenkomsten het Haviltex-criterium (de partijbedoeling) het uitgangspunt is en dat een in de overeenkomst opgenomen "entire agreement clausule” daarin niet zonder meer verandering hoeft te brengen.  Wat was er aan de hand? A en B hebben een overeenkomst gesloten...

Lees verder

Formaliteit bij opzegging lidmaatschap sportschool onredelijk bezwarend

Een beding in de algemene voorwaarden van een sportschool dat bepaalt dat opzegging van het lidmaatschap schriftelijk aan de balie dient te geschieden wordt vermoed onredelijk bezwarend te zijn en is zodoende vernietigbaar.  Wat was er aan de hand? A is sinds 1 november 2011 lid van een sportschool in Amsterdam. Hij betaalt €...

Lees verder

Misbruik van de bevoegdheid bij aanvraag eigen faillissement?

Een werknemer stelt verzet in bij de rechtbank tegen de faillietverklaring van diens werkgever. De werknemer is van mening dat de werkgever misbruik heeft gemaakt van het faillissementsrecht door zelf het faillissement aan te vragen: het zou hoofdzakelijk zijn aangevraagd om de ontslagregels te omzeilen en zo te profiteren van...

Lees verder

Verwijzing naar algemene voorwaarden in offerte: oplettendheid geboden !

BV X en BV Y sluiten een overeenkomst tot het verrichten van saneringswerkzaamheden bij een autogarage. In de offerte die vooraf is gegaan aan de overeenkomst wordt verwezen naar twee onderling verschillende sets van algemene voorwaarden. Het gerechtshof heeft zich gebogen over de vraag welke set van algemene voorwaarden van toepassing zijn....

Lees verder

Onderzoeken of beproeven van mediation verplicht

Op 26 april 2013 heeft VVD Tweede Kamerlid Van der Steur een initiatiefwetsvoorstel ingediend over mediation. Het wetsvoorstel bestaat uit drie wetten en beoogt binnen het bestuursrecht en het burgerlijke recht mediation te stimuleren. Daarnaast regelt het wetsvoorstel de invoering van een register voor mediators. Uitsluitend mediators die...

Lees verder

De kredietcrisis als onvoorziene omstandigheid?

De kredietcrisis kan niet worden aangemerkt als een onvoorziene omstandigheid op grond waarvan de koopovereenkomst kan worden ontbonden.  Wat was er aan de hand? A heeft een makelaarskantoor. Het makelaarskantoor huurt een appartement van B. Op 25 september 2012 is het faillissement uitgesproken van het makelaarskantoor. In 2007...

Lees verder

Exploitanten van een buitenactiviteit? Opgepast!

Een man loopt voetletsel op bij een buitenactiviteit die hij bij een outdoor exploitant heeft geboekt. De rechtbank oordeelt dat de algemene voorwaarden waarop de exploitant zich beroept, niet van toepassing zijn en ook dat de exploitant aansprakelijk is, omdat de tokkelbaan niet voldeed aan de daaraan te stellen eisen. Wat was er aan...

Lees verder

Het werd een saunabezoeker te heet onder de voeten…

Een bezoeker van een sauna stelt een ernstige brandwond aan de voet te hebben opgelopen doordat de stenen vloer van de sauna veel te heet was. Het beroep van de sauna op de door haar gehanteerde algemene voorwaarden met de daarin opgenomen clausule inzake beperking van de aansprakelijkheid werd door het Hof te Leeuwarden verworpen. ...

Lees verder

Beroepsfout accountant. Hoe ver strekt de adviseringsplicht c.q. waarschuwingsplicht?

Dient een accountantskantoor te waarschuwen voor overige fiscale consequenties betreffende een voornemen van een cliënt buiten de concrete vraagstelling van de cliënt om? Het Hof te Leeuwarden oordeelde dat dat het geval is en dat het te meer geldt als fiscale gevolgen aanzienlijk kunnen zijn. Wat was er aan de hand? Een boer met...

Lees verder

Opschortende of ontbindende voorwaarde? Met grote gevolgen.

Opschortende of ontbindende voorwaarde? Met grote gevolgen. Partijen hebben een intentieovereenkomst gesloten ten aanzien van de verkoop door X van diens apotheek aan een keten van apotheken. In die intentieovereenkomst is een voorbehoud opgenomen. In deze uitspraak gaat het om de vraag of dat voorbehoud moet worden aangemerkt als een...

Lees verder

Bestuurder van B.V. eerder persoonlijk aansprakelijk

Voor aansprakelijkheid van een bestuurder van een vennootschap voor een tekortkoming of onrechtmatig handelen van die vennootschap is vereist dat de bestuurder persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Die eis geldt echter niet als de bestuurder niet naast de vennootschap wordt aangesproken, maar op grond van een verplichting die op...

Lees verder

Een ziekengeldverzekering zonder dekking. Hoe zit het bij u c.q. uw cliënt?

Nog steeds komt het voor dat een directeur-grootaandeelhouder (verder: "dga”) zich veilig verzekerd acht met een vrijwillige verzekering voor de Ziektewet bij het UWV. En als het risico zich dan voordoet, dan blijkt er geen recht op ziekengeld te zijn of wordt er zonder problemen ziekengeld verstrekt dat in een veel later stadium weer...

Lees verder

Berekening van de klantenvergoeding bij opzegging agentuur

De Hoge Raad heeft voor het eerst arrest gewezen over het bepalen van de klantenvergoeding bij het einde van een agentuurovereenkomst.   Wat was er aan de hand? Op 1 september 2003 is tussen een provider van mobiele telefoondiensten en een telecombedrijf een agentuurovereenkomst in werking getreden. De agentuurovereenkomst is...

Lees verder

Beëindiging van een detacheringsovereenkomst

In 2009 was in Actueel rondom het Personeel de vraag aan de orde of een detacheringsovereenkomst tot stand was gekomen en wat de aard was van een dergelijke overeenkomst. In onderstaande uitspraak gaat het om de vraag of een reeds tot stand gekomen detacheringsovereenkomst -na jaren- door de opdrachtnemer kan worden beëindigd. De rechter in...

Lees verder

Van lenen komt wenen

De rechtbank oordeelde dat een aanmaning geen stuitingshandeling is, waardoor de vordering was verjaard. Wat was er aan de hand? A is met B een overeenkomst van geldlening overeengekomen op grond waarvan A op 2 mei 2000 aan B een bedrag van 200.000 gulden leent. B gaat rente en aflossingen betalen aan A. Op 1 december 2006 schrijft A aan...

Lees verder

Bestuurder van stichting persoonlijk aansprakelijk

Bestuurder van stichting persoonlijk aansprakelijk   De rechtbank Assen heeft geoordeeld dat een bestuurder van een stichting persoonlijk aansprakelijk is voor het niet nakomen van de verplichtingen van de stichting.   Wat was er aan de hand? Een particulier verkoopt zijn woning en een kookstudio aan een stichting. Die...

Lees verder

Er stond eens een mooie camper op de oprit….

Het zal je maar gebeuren: ga je zelf een keer niet met de camper op vakantie, gaat een ander er met die camper vandoor, die er volgens ook nog eens schade mee berokkent. En in plaats van dat jij bij de verzekeraar aanklopt, klopt de verzekeraar uiteindelijk bij jou aan en geeft de rechter in hoger beroep de verzekeraar gelijk als die maar liefst...

Lees verder

Beroep op overmacht niet mogelijk, algemene voorwaarden niet van toepassing

Wat was er aan de hand? Het bedrijf Delger houdt zich bezig met de handel in hooi en stro. Zij verbouwt zelf producten waarbij stro ter beschikking komt en importeert het daarnaast ook uit andere landen zoals Duitsland en Denemarken. Het stro wordt voornamelijk in de zomermaanden verkocht, maar ook gedurende de rest van het jaar....

Lees verder

Geen verjaring, maar toch geen verhaal pensioenpremie mogelijk

In een eerder artikel van "Actueel rondom het personeel" is het onderwerp "verjaring en pensioen" al eens aan de orde geweest. Daarbij is aangegeven dat eigenlijk niet duidelijk is of er een verjaringstermijn geldt en zo ja, welke verjaringstermijn dat dan is. De rechters waren duidelijk zoekende en daarbij speelde een rol of het ging om een...

Lees verder

Splitsing van de gemengde huurovereenkomst

De Hoge Raad heeft een maatstaf geformuleerd voor de splitsing in afzonderlijke huurovereenkomsten van een huurovereenkomst die ziet op meerdere ruimtes, die worden gebruikt als woonruimte, horeca en/of winkelruimte en als kantoren en/of overige bedrijfsruimte. In het onderhavige geval werd splitsing gelet op de omstandigheden van het geval...

Lees verder

Vrijwarende werking verzekeringsplicht VAR blijft van kracht ondanks nieuwe beslissing inzake verzekeringsplicht

De belastingdienst kan niet bewerkstelligen dat de vrijwarende werking die een VAR aan opdrachtgevers beoogt te bieden, vervalt door een beslissing af te geven over de verzekeringsplicht. Wat was er aan de hand? Koeriersbedrijf "Snelle Jongens" bezorgt postpakketten voor diverse opdrachtgevers. De werkzaamheden worden verricht door aantal...

Lees verder

Skiër is niet aansprakelijk voor het onderuit skiën van zijn broer

De vordering tot schadevergoeding van een skiër jegens zijn broer vanwege een door die broer veroorzaakt ski-ongeval wordt afgewezen omdat de geringe afstand tussen beide skiërs niet als onzorgvuldig wordt aangemerkt in het licht van de sport- en spelsituatie waarin de skiërs zich bevonden. Wat was er aan de hand? Twee broers (broer A...

Lees verder

Wetswijziging buitengerechtelijke incassokosten

Het is de nachtmerrie van elke ondernemer: je hebt producten geleverd of diensten verricht, maar de klant blijft in gebreke met de betaling. Uiteindelijk blijft er niet veel anders over dan een incassobureau, deurwaarder of advocaat in te schakelen. De kosten die dat oplevert zouden natuurlijk moeten worden verhaald op de debiteur die in...

Lees verder

Compensatie bij vluchtvertragingen

De zomervakantie is in grote delen van het land al aangebroken. In deze tijd van het jaar is het dan ook aardig om te weten of en zo ja, voor welk bedrag, passagiers recht hebben op schadevergoeding in geval van een vertraagde vlucht. Diverse rechterlijke instanties in Nederland blijken inmiddels de koers te volgen die het Hof van Justitie van de...

Lees verder

Het afsluiten van duinpaden levert een gebrek op aan het gehuurde

De gemeente wordt als verhuurder veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding aan de huurder van een strandpaviljoen, vanwege het afsluiten van de duinpaden die toegang geven tot het strandpaviljoen. Wat was er aan de hand? Drie ondernemers huren sinds 2000 van de gemeente Den Haag een stuk grond op het Zuider-strand in Den Haag. Daarop...

Lees verder

Misbruik elektronische handtekening. Wie betaalt de rekening?

Als een derde door gebruik van inlogcodes gebruik kan maken van iemands bankrekening, komen de gevolgen van dat onbevoegde gebruik voor rekening van die persoon en niet van de bank. Wat was er aan de hand? Twee broers hebben een handel in sportartikelen opgestart en een V.o.F. opgericht. De dage-lijkse leiding en de administratie werd daarbij...

Lees verder

Onderaannemer moet schade vergoeden die opdrachtgever lijdt

Een onderaannemer die wanprestatie pleegde jegens de hoofdaannemer kon door de opdrachtgever worden aangesproken tot schadevergoeding worden aangesproken, ondanks dat er geen overeenkomst was tussen de opdrachtgever en de onderaannemer. Wat was er aan de hand? Een eigenaar van een huis had aan een aannemer opdracht gegeven om een...

Lees verder

Duurovereenkomsten toch opzegbaar

In 1999 oordeelde de Hoge Raad in een befaamd arrest dat partijen "€œzelfs na meer dan 100 jaar zaken met elkaar gedaan te hebben"€œ de overeenkomst toch niet konden opzeggen. Sindsdien is er veel gediscussieerd over de vraag of duurovereenkomsten waarbij wet en regelgeving niet voorzien in een opzeggingsregeling nu wel of niet in beginsel...

Lees verder

Accountant aansprakelijk gesteld door teleurgestelde klant

Als in de relatie tussen een accountantskantoor en zijn cliënt niet langer sprake is van weder-zijds vertrouwen, kan dat leiden tot een juridische procedure met allerlei onverkwikkelijkheden. Agro B.V. houdt zich bezig met het beleggen, bemiddelen en beheren van onroerende zaken, met name in de agrarische sector. Gedurende een aantal jaren...

Lees verder

Mediation of procederen, mag een mediationclausule genegeerd worden?

Als partijen in een overeenkomst afgesproken hebben dat zij in geval van geschil eerst mediation zullen beproeven alvorens dit geschil aan de rechter voor te leggen, en één van de partijen vervolgens het geschil direct aan de rechter voorlegt, betekent dit niet dat die partij niet ontvankelijk is in zijn vordering. Wat was er aan...

Lees verder

Het wielrennende kasplantje

Een verzekeraar betwist arbeidsongeschiktheid na onderzoek in de sociale media en vordert uitgekeerde bedragen terug als onverschuldigd betaald. Wat was er aan de hand? Een 56-jarige stratenmaker runde samen met zijn schoonzoon als zelfstandige een vennootschap onder firma. Op 4 december 2003 is de stratenmaker tijdens het verrichten van...

Lees verder

Overname van onderneming en goodwill

Twee jaar na de verkoop van een notarispraktijk blijkt dat de overgenomen onderneming een aantal lijken in de kast heeft. De koper tracht de betaalde goodwill van zeshonderdduizend gulden op de verkoper te verhalen door in eerste aanleg gedeeltelijke ontbinding van de koopovereenkomst, voor het deel betreffende de goodwill, te vorderen. Na...

Lees verder

Geen verjaring van pensioenaanspraken?

Op 3 februari jl. heeft de Hoge Raad meer duidelijkheid verschaft als het gaat om de verjaring van de aanspraak van een werknemer op een bedrijfstakpensioenfonds betreffende de (verplichte) deelneming in een pensioenfonds. Degenen die het onderdeel pensioenrecht tijdens de studiebijeenkomst "Rondom het personeel" van 1 november 2011 hebben...

Lees verder

Geen ontbinding van huurcontract ondanks jarenlange overtreding

Een verhuurder kon het huurcontract met een huurder niet ontbinden ondanks dat de huurder jarenlang het huurcontract geschonden had voor wat betreft het verbod van onderhuur dan wel de overeengekomen bestemming, omdat de verhuurder zelf zijn klachtplicht had geschonden. Wat was er aan de hand? Verhuurder (A) verhuurt sinds 1986 bedrijfsruimte...

Lees verder

Beroep op exoneratiebeding in algemene voorwaarden mogelijk indien tevens garantie is afgegeven?

Het is gebruikelijk om in de algemene voorwaarden een exoneratiebeding op te nemen, dat wil zeggen: een beding waarmee de gebruiker van de algemene voorwaarden zijn eventuele aansprakelijkheid voor schade van de wederpartij beperkt. De vraag rijst of een beroep op het exoneratiebeding ook mogelijk is als de gebruiker zijn wederpartij bepaalde...

Lees verder

Algemene voorwaarden van toepassing op mondelinge overeenkomst

Tussen twee partijen is een mondeling overeenkomst gesloten. En toch zijn op de overeenkomst de algemene voorwaarden van een van contractspartijen van toepassing. Hoe kan dat? Wat was er aan de hand? X drijft een onderneming die zich bezighoudt met de teelt van bloembollen. In de periode oktober 2004 tot februari 2005 heeft NHN werkzaamheden...

Lees verder

Het stelselmatig te laat betalen van de huur is reden voor ontbinding van de huurovereenkomst

Wat was er aan de hand? Een verhuurder verhuurde bedrijfsruimte in Den Haag aan een huurder voor de maandelijks vooruit te betalen huurprijs van € 870,15. Vanwege een achterstand in de betaling van de huur ter hoogte van € 1.761,50 (maanden oktober 2009 en januari 2010 plus de in totaal vanaf augustus 2009 tot en met juni 2010 niet...

Lees verder

Ja zeker, de ... ?

Bij het kopen van een huis komt veel kijken en als koper vertrouw je er op dat de hypotheekadviseur en de notaris ieder hun werk goed doen. Maar soms is dat niet het geval en dan kan de hypotheekadviseur/assurantietussenpersoon aansprakelijk zijn. De notaris was dat daarentegen niet, ondanks dat er nog een bedrag op zijn rekening bleek te staan...

Lees verder

Afbreken van onderhandelingen toegestaan?

Dat het niet eenvoudig is vergoeding van schade wegens het afbreken van onderhandelingen te vorderen, moest een aannemer ervaren die na jarenlang onderhandelen een renovatieopdracht uiteindelijk niet gegund kreeg en met een kostenpost van € 70.000 bleef zitten. In de civiele procedures die daarop volgden probeerde de aannemer primair de...

Lees verder

Steiger niet verankerd: stukadoor gaat voor meerdere ankers

In een procedure kan het heel verstandig zijn om een vordering op meerdere grondslagen te baseren, zodat er ook nog een grondslag voor die vordering overblijft als de rechter er één of meer van verwerpt. Dat blijkt maar weer eens uit een vonnis van de rechtbank 's-Hertogenbosch betreffende de schade van een bedrijfsongeval. Wat...

Lees verder

Windhinder is een genotbeperkend gebrek dat een huurprijsvermindering rechtvaardigt

Een verhuurder van een winkelcentrum moest genoegen nemen met een lagere huurprijs vanwege de windoverlast die huurders in het winkelcentrum ondervonden. Wat was er aan de hand? Rodamco heeft in Zoetermeer een winkelcentrum ontwikkeld, genaamd Spazio. Het winkelcentrum betreft een onoverdekte winkelgalerij, met daarboven een bouwkundige...

Lees verder

Strijd om toepasselijkheid algemene voorwaarden eindigt onbeslist

Het bedrijf Hekken B.V. heeft met Janssen B.V. overeenkomsten gesloten tot uitvoering van werkzaamheden. Omdat Janssen B.V. van de facturen van Hekken B.V. vervolgens een bedrag van € 74.807,00 onbetaald heeft gelaten, spant Hekken B.V. een procedure tegen Janssen B.V. aan bij de rechtbank te Arnhem, waarin zij betaling van dit bedrag...

Lees verder

Geen schriftelijke overeenkomst vereist voor het bestaan van een maatschap

In het civiele overeenkomstenrecht draait het om de bedoeling van partijen. Als partijen het niet (meer) eens zijn, over wat zij nou eigenlijk bedoeld hadden, dan zal de rechter moeten beoordeeld wat partijen hadden bedoeld. In de eerste plaats wordt dan gekeken of de bedoelingen schriftelijk zijn vastgelegd. Als dat niet het geval is, zal de...

Lees verder

Persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders van ontbonden stichting?

Wat was er aan de hand? Een stichting heeft als enig vermogensbestanddeel een schoorsteen die heeft toebehoord aan een voormalige zuivelfabriek. De gemeente wil de schoorsteen als "landmark" behouden en de stichting heeft als doel het behoud van de schoorsteen. De schoorsteen is echter gebrekkig. Ter voorkoming van vallend gesteente heeft de...

Lees verder

Donkere wolken boven een cabriolet

Een directeur -fiscaal jurist- van een juridisch adviesbureau heeft begin 2008 een drietal leaseovereenkomsten gesloten met BMW. Deze hadden betrekking op een BMW Coupé, een BMW Cabrio en een Mini Cooper. Op de leaseovereenkomsten zijn de algemene voorwaarden van BMW van toepassing verklaard, waarin onder meer is bepaald dat in geval van...

Lees verder

Fout in pinapparaat: beroep op beperking aansprakelijkheid toegelaten

De coöƒperatie Primera heeft met Payzone een overeenkomst afgesloten voor het gebruik van pinautomaten. In het Primera-filiaal A te Breda is (na een bezoek van een monteur van Pay-zone) de pinautomaat abusievelijk gekoppeld aan de bankrekening van ene C. Alle pinbetalingen verricht met de betreffende automaat van A in een periode van circa drie...

Lees verder

Gevecht tussen taartenmakers

In Amsterdam is onder de naam "De Taarten Kamer" sinds 2003 een onderneming actief in het bezorgen of afhalen van taarten bij of door bedrijven en particulieren. De taarten kunnen telefonisch worden besteld of via een website met de naam www.detaartenkamer.nl. Op 31 december 2008 wordt in het handelsregister een onderneming ingeschreven die zich...

Lees verder

Is een consumentenovereenkomst voor twee jaar onredelijk bezwarend?

Karin heeft in juli 2008 een sportschoolabonnement voor twee jaar afgesloten. In de algemene voorwaarden die op het abonnement van toepassing waren verklaard, was bepaald dat de overeenkomst niet tussentijds kon worden opgezegd. Karin heeft in oktober 2008 per e-mail gevraagd om een beëindiging van het abonnement omdat zij vanwege een blessure...

Lees verder

Overname pensioenpremie door UWV: pensioen of toch gewoon loon?

Mevrouw Vlieger is op 21 november 2005 voor onbepaalde tijd in dienst getreden bij Even Weg BV ( verder "EW") . In een arbeidsovereenkomst die in 2007 is opgemaakt is aangegeven dat Vlieger, indien zij ouder is dan 25 jaar, verplicht is deel te nemen aan het Bedrijfspensioenfonds voor de Reisbranche, maar dat Vlieger in dit geval zelf op...

Lees verder

Via website kennis nemen van algemene voorwaarden

Om algemene voorwaarden te kunnen toepassen op een overeenkomst dienen ze tijdig "€œ in elk geval uiterlijk vóór of tijdens het tot stand komen van de overeenkomst "€œ aan de wederpartij te zijn overhandigd. Het alternatief "€œ bekendmaken dat en waar de voorwaarden ter inzage liggen en dat deze op verzoek zullen worden toegezonden "€œ...

Lees verder

Een gebrek gebrekkig afdekken: het zal maar om uw pensioen gaan!

Het opbouwen van een pensioen van een werknemer bij de werkgever is een project van vele jaren. Dat werkgever en werknemer daarbij na het aangaan van de pensioenverplichting niet lui achterover kunnen gaan zitten, blijkt wel uit de volgende uitspraak. De heer Vrolijk is werkzaam bij Happy B.V. In de periode vanaf 1979 tot 1985 is bij de opgave...

Lees verder

Procederen is een vak!

Echtscheidingen brengen vaak niet het beste in de mensen boven. Niet zelden moet de rechter er aan te pas komen om geschillen tussen ex-echtelieden te beslechten. Dat was ook het geval in het geval van een man die een onderneming had die zich bezig hield met het geven van bedrijfskundige adviezen en interim-management. In april 2005 had zijn...

Lees verder

Onzorgvuldig optreden bedrijfstakpensioenfonds door de rechter afgestraft

Op enig moment in 2009 krijgt het Bedrijfspensioenfonds Vervoer (hierna: het BPF) lucht van de activiteiten van de onderneming "Kort-door-de-bocht" en meent dat "Kort-door-de-bocht" op grond daarvan verplicht is aangesloten bij het BPF. Kort-door-de-bocht ontvangt ter zake een schrijven van het BPF met het verzoek een opgave te doen van het...

Lees verder

Wat te doen met een prijs van tien miljoen?

Voor velen is het een droom, voor degene die het overkomt is het echter niet steeds een zegen: het winnen van de hoofdprijs in de Staatsloterij. Dat het hebben van veel geld ook kan leiden tot het verlies van vriendschappen blijkt uit het onderstaande. Twee families waren al meer dan twintig jaar bevriend, toen één van beide...

Lees verder

Hoe bont kun je het maken als assurantietussenpersoon?

De heer Laks is assurantietussenpersoon en beheert de verzekeringsportefeuille van (het bedrijf van) de heer Genoeg: een aansprakelijkheidsverzekering, een inboedelverzekering, een arbeidsongeschiktheidsverzekering, twee levensverzekeringen en twee pensioenverzekeringen. Genoeg heeft Laks op 21 september 2000 bericht dat hij met ingang van 31...

Lees verder

Schadevergoedingsplicht wegens afbreken onderhandelingen?

Infratech B.V. (behorende tot het Heijmans concern) is met InSite in april 2002 een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. In de overwegingen van deze overeenkomst is vermeld dat Heijmans voornemens is om parkmanagement tot één van haar ondernemingsactiviteiten te maken en partijen beschouwen de samenwerking als een opstap naar...

Lees verder

Hoofd- en onderaannemer aansprakelijk voor schade zzp-er

Een ZZP-er zakt bij de uitoefening van zijn werkzaamheden, die hij in opdracht van een aannemer verricht, door een dak en belandt op een betonvloer, als gevolg waarvan hij ernstig letsel oploopt. De kantonrechter oordeelt dat zowel de onderaannemer als de hoofdaannemer hoofdelijk aansprakelijk is voor de schade van de ZZP-er. Wat was er aan de...

Lees verder

Timmerbedrijf timmert te hard aan de weg!

De vennootschap onder firma HB Timmer & Onderhoudsbedrijf V.o.F. (hierna: HB) bestaat sinds 2007 en kent twee vennoten, A en B. De vof is een voortzetting van de eenmanszaak van vennoot A en heeft als doel het voor gezamenlijke rekening exploiteren van een timmer- en onderhoudsbedrijf. In de vof-overeenkomst is een bepaling opgenomen die de...

Lees verder

Is de bemiddelend makelaar vertegenwoordiger of slechts bode?

Symbiose Holding B.V. is eigenaar van een bedrijfspand. Symbiose biedt het bedrijfspand te koop en aan en raakt in gesprek met een potentiële koper, Haagse Wapeningcentrale B.V. (HWC). HWC geeft aan Symbiose te kennen dat de verdere onderhandelingen gevoerd zullen worden door haar makelaar. De makelaar van HWC stuurt aan Symbiose een email met...

Lees verder

Ontbreken administratie van de stichting en ernstig tekort schieten in bestuurstaken: hoofdelijke aansprakelijkheid van (oud) bestuursleden.

Op 2 maart 2011 heeft de rechtbank in Arnhem vonnis gewezen in een zaak tussen een stichting en haar oud-bestuursleden. In dat vonnis heeft de rechtbank geoordeeld dat de oud-bestuursleden toerekenbaar tekort zijn geschoten in hun bestuurstaken. Daar waar de tekortkoming een verantwoordelijkheid van meerdere bestuursleden betrof, zijn die...

Lees verder

Het recht van de snelste

Hoe effectief is een contractueel beding dat er toe strekt de verhuurder in geval van faillissement van de huurder recht te geven op vergoeding van leegstandschade? Uni-Invest B.V. heeft aan Info Opleiders B.V. een kantoorgebouw verhuurd. Drie en een half jaar voor het einde van de huurovereenkomst gaat Info Opleiders failliet. In geval van...

Lees verder

Geen matiging van contractuele boete

Twee partijen sluiten met elkaar een koopovereenkomst ter zake van een perceel industriegrond met aanwezige opstallen voor een bedrag van € 575.000. In maart 2008 is de koopakte opgesteld naar het model "Koopovereenkomst voor onroerend goed" van de NVM. De datum van levering is daarin gesteld op 5 januari 2009. In de koopakte is tevens...

Lees verder

Oppassen met pensioenopgave?

Piet Peeters is vanaf 1 november 1982 tot 1 juni 2008 werkzaam geweest bij ABC BV, waar hij het in 2001 tot general manager schopt. Via zijn werkgever had hij een pensioenverzekering lopen bij AeLe NV. Dit pensioen bestond uit een basispensioen en een excedentpensioen, die beide bestaan uit een ouderdomspensioen en een...

Lees verder

Hoe lang moet de boekhouder zijn werkzaamheden blijven uitvoeren, indien zijn klant

Annie en Piet Druivenat zijn uitbaters van een café in een beruchte uitgaansbuurt. Hun volledige fiscale en administratieve zaken worden al vanaf 1993 verzorgd door Cees Grootboek, die een fiscaal advies- en boekhoudkantoor heeft. Naast de reguliere werkzaamheden verricht Cees ook regelmatig advieswerkzaamheden. Zo heeft Cees Annie en Piet...

Lees verder

Ontslagvergunning bij overeenkomst van opdracht

Bij een computerbedrijf werkte sinds een achttal jaren een ICT-specialist (X) op vaste dagen in de week tegen een vast overeengekomen tarief. Bij aanvang van de arbeidsrelatie bevestig-de het computerbedrijf aan de ICT-specialist dat hij op freelance basis werkzaam zou zijn. Voor zijn werkzaamheden kreeg hij maandelijks een bedrag van €...

Lees verder

Flipperen: dat is toch een behendigheidsspel?

Bedrijf Makkie is gehuisvest in een vrijstaand pand. Makkie heeft een zogeheten elektronicaverzekering gesloten bij verzekeraar Goed verzekerd B.V. Onbekenden hebben zich in een nacht toegang tot het pand van Makkie verschaft door een raam te openen op de begane grond en hebben een aantal laptops ontvreemd. Makkie meldt de hierdoor geleden schade...

Lees verder

Een slippertje maken: wie is aansprakelijk?

Huub ging een keer met Annette naar de sauna. Ze hadden zelf geen spullen bij zich, maar tegen betaling konden ze gebruik maken van een badjas en een handdoek. Badslippers zaten daar niet bij. Niet duidelijk was of Huub en Annette naar badslippers hadden gevraagd. Wel duidelijk was dat de huisregels van de sauna de regel vermeldde dat het dragen...

Lees verder

Zo heb je een (motor)fiets, en zo heb je niets

Hansz Motoren B.V. exploiteert een onderneming gespecialiseerd in de verkoop van (tweede-hands) motorfietsen, het verrichten van onderhoud en reparaties aan motorfietsen en de verkoop van motorkleding, motoronderdelen en accessoires. In 1999 sluit Hansz Motoren B.V. met MV Agusta Motor Benelux B.V. (importeur van spor-tieve motorfietsen van het...

Lees verder

Schending van wederindiensttredingsclausule na een ontslag via het UWV Werkbedrijf door werkzaamheden uit te besteden aan een zelfstandig handelsagent?

Replicars B.V. is een groothandel in model-auto'„s. De heer Nieuwenhuizen is op basis van arbeidsovereenkomst als vertegenwoordiger bij Replicars B.V. in loondienst, waarbij hij in hoofdzaak actief is in Duitsland. Als gevolg van bedrijfseconomische redenen was Replicars B.V. in 2009 genoodzaakt om een reorganisatie door te voeren en om die...

Lees verder

Stagiaires zonder stage-overeenkomst zijn ook stagiaires: boetes Arbeidsinspectie ten onrechte opgelegd

In februari 2009 vindt bij Yem Technology B.V. een controle plaats van de Arbeidsinspectie in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen (WAV). Hierbij is geconstateerd dat bij Yem Technology een viertal personen werkzaam is zonder een tewerkstellingsvergunning, terwijl die wel vereist is. De desbetreffende personen komen uit China, Taiwan en...

Lees verder

Ambtshalve toetsing van onredelijk bezwarend beding in algemene voorwaarden

De heer Bel heeft met Telfort B.V. een overeenkomst gesloten voor het mobiel telefoneren. De overeenkomst werd gesloten in februari 2007 en werd aangegaan voor 24 maanden. Omdat de heer Bel in gebreke bleef met de betaling van de abonnements- en gesprekskosten heeft Telfort de telefoonaansluiting op enig moment geblokkeerd. Toen de heer Bel...

Lees verder

Ook voor artsen geldt: schoenmaker blijf bij je leest

De beoordeling of iemand arbeidsongeschikt is loopt bij een particuliere arbeidsongeschiktheiduitkering niet anders dan bij de sociaal-verzekeringsrechtelijke arbeidsongeschiktheidsuitkeringen zoals de WIA, de WAO en de WAZ. Dat blijkt uit een recente uitspraak van de sector handelsrecht van de rechtbank Utrecht. In de zaak waarover de...

Lees verder

Hoeveel rek zit er in de polisvoorwaarden van een verzekering?

Piet Pechvogel sluit op 16 november 2001 twee verzekeringsovereenkomsten af bij verzekeringsmaatschappij "Inter Hollandia" voor de dekking van het risico van arbeidsongeschiktheid. De heer Pechvogel wordt daarbij terzijde gestaan door een assurantietussenpersoon, "AP". Eind 2004 worden de twee afzonderlijke verzekeringsovereenkomsten samengevoegd...

Lees verder

Kunnen aandeelhouders van gefailleerd bedrijf schadevergoeding vorderen?

Een bedrijf houdt zich onder meer bezig met de handel van producten ten behoeve van de medische markt. In het kader van haar bedrijfsuitoefening heeft het bedrijf in 2001 een overeenkomst gesloten met een Amerikaans bedrijf dat producten maakt voor de medische bebehandeling van kinderen. Krachtens deze overeenkomst krijgt het Nederlandse bedrijf...

Lees verder

Matiging van schadevergoeding wegens bestuurdersaansprakelijkheid

Een ICT onderneming (Footmark) is in februari 2006 failliet verklaard. De aandelen in deze onderneming werden door vier aandeelhouders gehouden, ieder voor 25%. Vanaf begin 2005 is de financiële positie van het bedrijf niet gunstig: de omzet liep in 2005 terug van gemiddeld € 100.000,00 naar € 27.000,00 per maand en vanaf januari 2006...

Lees verder

Agentuurovereenkomst, of toch een arbeidsovereenkomst?

Vrede B.V. is een onderneming in de dienstverlenende sector die zich ondermeer bezig houdt met het aanbieden van particuliere beveiliging. De heer Ajman is tussen september 2005 en september 2006 als beveiligingsmedewerker op basis van arbeidsovereenkomst in loondienst geweest bij één van de werkmaatschappijen van Vrede B.V. In...

Lees verder

Nogmaals de zorgplicht van de assurantietussenpersoon

Een assurantietussenpersoon dient de zorg te betrachten, die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend assurantietussenpersoon mag worden verwacht. In een vorig artikel in deze nieuwsbrief ben ik al eens ingegaan op een zaak waarbij een (kleine) werkgever was overgestapt op het eigenrisicodragerschap voor de WAO nadat zijn...

Lees verder

Tussentijdse beëindiging overeenkomst met beveiligingsbedrijf

Een beveiligingsbedrijf gaat een overeenkomst aan met een bouwbedrijf, waarbij wordt overeengekomen dat het beveiligingsbedrijf de beveiliging en bewaking gaat verzorgen van het bouwterrein van het bouwbedrijf. De bewakingsovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van het project. Voor het einde van het project geeft het bouwbedrijf echter te...

Lees verder

Klantenwerver was in feite handelsagent

De heer Van der Aa is sinds 1980 werkzaam voor de firma Bees. Bees is exporteur van bloemen naar diverse Europese landen. De samenwerking tussen de heer Van der Aa en Bees is nooit op papier vastgelegd. De taak van de heer Van der Aa bestaat hieruit dat hij Bees in contact brengt met in Frankrijk gevestigde potentiële klanten. Bees neemt...

Lees verder

Over hondenbedden, hondenzitzakken en honden in de pot

Mon Ami B.V. is een onderneming die zich heeft gespecialiseerd in de productie en verkoop van hondenbedden, hondenkussens, benchkussens en zitzakken voor honden. Tussen Mon Ami B.V. en Eisende B.V. is een agentuurovereenkomst voor onbepaalde tijd gesloten. In deze overeenkomst is vastgelegd dat Eisende B.V. als zelfstandig handelsagent voor Mon...

Lees verder

De mogelijkheid tot ontbinding van een overeenkomst op afstand

De heer De Zwart heeft via het internet een brochure met daarin in inschrijfformulier voor een cursus Makelaardij-Taxateur Onroerende Zaken van een opleidingsinstituut aangevraagd en verkregen. De heer De Zwart heeft het inschrijfformulier op 4 december 2007 per post aan het opleidingsinstituut geretourneerd. Bij brief van 10 december 2007 wordt...

Lees verder

Hoe duidelijk moet het zijn?

Bedrijf De Einder heeft als huurder een huurovereenkomst betreffende bedrijfsruimte gesloten met Jongemans voor een periode van 5 jaar, ingaande op 1 juli 2002 en derhalve lopend tot 1 juli 2007. Reeds in 2003/2004 heeft de toenmalige adjunct-directeur van De Einder contact gehad met de heer De Jonge, directeur van Jongemans, teneinde te...

Lees verder

Naheffing loonbelasting en premies werknemersverzekeringen: is een beroep op een vrijwaringsbepaling haalbaar? Is verhaal strafbaar?

Hoe vaak krijgen we als kantoor niet de "€œoverigens terechte"€œ vraag gesteld: "ja, maar waar staat dat nou in de wet?" En dan blijkt soms dat iets, dat zo vanzelfsprekend lijkt, helemaal niet in de wet is vastgelegd. En andersom komt ook voor: iets dat helemaal niet vanzelfsprekend lijkt, blijkt in de wet vast te liggen. Aan de hand van een...

Lees verder

Gekochte vogel: kat in de zak?

Pieterse is een eenmanszaak die zich bezig houdt met de handel in exotische vogels. Jansen heeft thuis een collectie vogels, die hij heeft verzameld op hobbymatige wijze. In september 2007 heeft Jansen twee vogels bij Pieterse bekeken, zogenaamde Hyacint Ara'„s (papegaaien). Jansen heeft deze ara'„s in verband met de aankoopkeuring ter controle...

Lees verder

Onrechtmatig gehandeld door (te) lichtvaardig aangifte doen van oplichting?

De firma Mignon exploiteert in Amsterdam een DA-drogisterij. Mevrouw Steen is bij deze drogisterij vaste klant. Op een dag vraagt mevrouw Steen aan de cassiëre om een aantal cosmeticaproducten te mogen ruilen, waarbij zij een kassabon van enkele dagen ervoor overhandigt waarop deze producten staan vermeld. De cassiëre vertrouwt het niet als zij...

Lees verder

Hoe ver reikt de zorgplicht van een assurantietussenpersoon?

Een assurantietussenpersoon dient de zorg te betrachten, die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend assurantietussenpersoon mag worden verwacht. Mooie juridische termen, maar wat houdt het nu precies in? Aan de hand van een voorbeeld zal ik dat verduidelijken. De directeur van BV X had medio maart 2004 een gesprek met zijn bank, die...

Lees verder

Tot samenwerking-veroordeeld

Twee partijen besluiten een samenwerkingsovereenkomst te sluiten. Het betreft een garagebe-drijf (genaamd Autoservice B.V.) en een bedrijf dat nieuwe en gebruikte auto's koopt en verkoopt (genaamd Auto's B.V.). Doel van de samenwerkingsovereenkomst is te komen tot een duurzaam samenwerkingsverband tussen Autoservice en Auto's op het gebied van...

Lees verder

Bestuurlijke boete voor de belastingadviseur per 1 juli 2009

Marcel De Vries werkt op de loonadministratie bij een accountantskantoor. In maart 2006 ontvangt hij een fax van één van de cliënten van het kantoor, Kwekerij Het Heilig Boontje, met daarop een overzicht van het aantal arbeidskrachten en de door hen gewerkte uren. Marcel verwerkt deze gegevens in de loonadministratie en verzorgt de...

Lees verder

Tegeltje, tegeltje aan de wand...... wie is bouwbedrijf en wie niet?

Tegelgroothandel Janssen B.V. levert tegels aan projectontwikkelaars in de bouw. In het han-delsregister heeft zij haar bedrijfsactiviteiten omschreven als "uitoefening van een onderneming in tegelwerken en projecten op dat gebied". Janssen B.V. begeleidt haar klanten gedu-rende het project en adviseert bij de keuze van de tegels zelf, maar ook...

Lees verder

Verwijzing naar verschillende algemene voorwaarden

Welke algemene voorwaarden gelden indien beide contractspartijen in offerte respectievelijk opdrachtbevestiging naar de eigen algemene voorwaarden hebben verwezen? Deze vraag speelde een rol in een procedure tussen een aannemer en onderaannemer waarbij de aannemer de onderaannemer aansprakelijk had gesteld voor wanprestatie. De onderaannemer had...

Lees verder

Handelsagent in hengsten vergaloppeert zich

De in Nederland gevestigde firma VDL houdt zich bezig met de (internationale) handel in sperma, paarden en aanverwante artikelen. Pro-Sport, gevestigd te Honduras, is sinds 1997 op basis van een (mondelinge) agentuurovereenkomst als handelsagent voor VDL werkzaam in Latijns-Amerika. Pro-Sport wordt voor haar werkzaamheden door VDL betaald op...

Lees verder

Werknemer krijgt aandelen maar weigert die te verkopen bij uitdiensttreding

Een in 1995 opgerichte B.V. oefent een consultancypraktijk uit. Tachtig procent van de aandelen is via een holding in handen van de oprichter van het bedrijf. Twee maal tien procent van de aandelen is, elk eveneens via een holding, in handen van twee personen die kennelijk in de consultancypraktijk werken. Eén van die twee...

Lees verder

30%-regeling ook van toepassing als buitenlandse studente op basis van arbeidscontract werkzaam is geweest in Nederland

Een Belgische studente vangt haar studie aan in België maar vervolgt haar opleiding tot psy-chiater in Nederland. Gedurende haar studietijd in Nederland verhuist zij ook naar Nederland. Aan het einde van haar studietijd, op 31 juli 2001, verhuist zij echter weer definitief terug naar België en blijft daar ook wonen. In het kader van haar...

Lees verder

Concurrentiebeding in overname-overeenkomst

De bij een accountantskantoor in loondienst werkzame assistent-accountant en belastingadviseur nemen na verloop van tijd het kantoor van hun werkgever over tegen een overnamesom die grotendeels bestaat uit goodwill. In verband met deze overname is een overeenkomst van praktijkoverdracht op schrift gesteld zonder dat daarin een concurrentiebeding...

Lees verder

Boete arbeidsinspectie door rechter teruggedraaid

Voor de uitvoering van de bouw van haar nieuwe kantoorpand heeft accountantskantoor "Veilig en Zeker" aannemersbedrijf "Alliance" in de arm genomen. Voor het storten van de vloeren heeft deze Bouwbedrijf Bonafide ingeschakeld, die voor de gewenste vloer een aannemingsovereenkomst heeft gesloten met het gespecialiseerde vloerenbedrijf "Casco". In...

Lees verder

Detacheringsovereenkomst is overeenkomst van opdracht

Een detacheringsbedrijf in de automatiseringsbranche (A) verkrijgt een opdracht voor het inzetten van een ICT-specialist bij één van haar opdrachtgevers, maar heeft zelf geen geschikte medewerker voorhanden. Een ander detacheringsbedrijf (B) kan desgevraagd echter een ervaren kandidaat ter beschikking stellen. Na een intake-gesprek...

Lees verder

Geldt het op de website beschikbaar stellen van algemene voorwaarden als redelijke mogelijkheid tot kennisneming daarvan, wanneer de overeenkomst langs niet-elektronische weg is gesloten?

Deze vraag doet zich regelmatig voor bij overeenkomsten die langs de traditionele, niet-elektronische weg zijn gesloten. De kantonrechter te Roermond heeft op 11 augustus 2009 een vonnis gewezen in een zaak die diende tussen Orange Nederland Breedband B.V. en de heer X. De heer X had bij Orange een telefoonabonnement afgesloten. De overeenkomst...

Lees verder

Per 1 mei 2010 treedt de nieuwe EG-Verordening inzake sociale zekerheid in werking

Slovak Workforce SRO is een Slowaaks uitzendbureau dat in Slowakije vakpersoneel werft voor de metaalindustrie. De Slowaakse werknemers treden in Slowakije in loondienst bij Slovak Workforce SRO. De feitelijke werkzaamheden worden echter nagenoeg uitsluitend uitgevoerd in Nederland. Slovak vertelt haar werknemers, en de opdrachtgevers in...

Lees verder

Bewijsbeslag

Gelijk hebben is één ding, gelijk krijgen is de kunst. Dat gezegde is met name van toepassing op juridische procedures. Hoezeer men ook het recht aan zijn zijde zou hebben, als de rechter op een partij de bewijslast legt en die partij aan die bewijslast niet kan voldoen zal de vordering van die partij worden afgewezen c.q. zal de...

Lees verder

Een bedrijfstakpensioenfonds kan premies niet onbeperkt met een dwangbevel invorderen

Transportbedrijf Oplader B.V. was tot 2005 aangesloten bij de werkgeversorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN). Tussen een aantal werkgeversorganisaties, waaronder TLN, en de vakbonden FNV Bondgenoten en CNV Bedrijvenbond is op 29 september 2000 overeenstemming bereikt over (onder meer) een vroegpensioenregeling voor de betrokken...

Lees verder