Onze aanpak


Uiteraard werken we volledig "AVG-proof”. De werkzaamheden worden verricht onder de verantwoordelijkheid van één van de advocaten van Van Zijl Advocaten.

De volgorde van werkzaamheden is als volgt:

1. Inventariseren:
De signalering op toepasselijkheid van de no-riskpolis en eventuele andere subsidieregelingen is een doorlopend proces. Vandaar dat we het proces binnen uw organisatie eerst in beeld willen brengen. Dat gaat o.a. over de volgende onderwerpen:
  • Bij start dienstverband: is de uitvraag voor loonkostenvoordeel ingeregeld en hoe vindt de opvolging plaats?
  • Gedurende dienstverband: bewaking termijn einddatum no-riskpolis, eventuele andere mutaties die invloed kunnen hebben op het recht op subsidie (meer/minder uren werken, overgang van stagiair naar  arbeidsovereenkomst enz.).
  • Bij ziekte: extra aandacht voor de "vangnet”-vraag door de bedrijfsarts, de aanvraag van de  Ziektewetuitkering bij UWV, controle op binnenkomst van de juiste uitkeringsbedragen van UWV enz.
2. Analyseren en adviseren:
Onze bevindingen en aanbevelingen verwerken we in een rapportage, die we vervolgens direct met u bespreken.

3. Uitvoeren:
In overleg met u kunnen we de gewenste wijzigingen (laten) implementeren.
Om praktische redenen voeren we deze werkzaamheden het liefst bij u op locatie uit. Mocht dit om moverende
redenen niet haalbaar zijn, zullen we digitaal de werkzaamheden opstarten en uitvoeren.

Wat is uw investering?

De kosten voor de inventarisatie bedragen € 1.750,00 exclusief BTW.

Daarnaast verzoeken wij u tijd in te ruimen voor het voeren van gesprekken met uw medewerkers van de
betrokken afdelingen (HR-administratie, verzuimadministratie, salaris/finance). Het gaat om ongeveer één uur per afdeling.

Bent u tevreden over onze aanpak?

Dan adviseren we u om ons periodiek (bijvoorbeeld twee maal per jaar) controles op uw bedrijfsprocessen
te laten uitvoeren. De praktijk leert dat dat geen overbodige luxe is. Door de zogenaamde "plan, do, act,
check”-aanpak blijven de afgesproken werkwijzen ook geborgd in uw onderneming. Daarnaast kunnen op deze wijze tijdig aanpassingen plaatsvinden bij wijziging van de wetgeving.

Door deze aanpak blijft u optimaal gebruik maken van de subsidieregelingen die betrekking hebben op uw verzuim- en arbeidsongeschiktheidskosten.

Meer weten?

We zullen graag een maatwerkofferte voor u verzorgen.

Afspraak maken?

Bel Christa Jacobs: 06 - 83 64 72 33of mail: c.jacobs@vanzijladvocaten.nl

Klik hier om onze brochure te downloaden.