Modellen arbeidsovereenkomsten


Deelnemers aan het Arbeidsrecht abonnement© kunnen op deze pagina (na inloggen) modellen van arbeidsovereenkomsten downloaden.

Inloggen

Deelnemers aan het Arbeidsrecht abonnement© kunnen hier inloggen om toegang te krijgen tot het besloten gedeelte van onze website.

Bent u geen deelnemer aan het Arbeidsrecht abonnement©?

Door middel van het arbeidsrecht abonnement© biedt Van Zijl advocaten werkgevers en hun adviseurs pro-actieve ondersteuning op het gebied van het arbeidsrecht, de werknemersverzekeringen en de loonheffing. Het arbeidsrecht abonnement© kent een drietal varianten: Basis abonnement Plus...

Meld u nu aan! Download de brochure

Arbeidsovereenkomsten

2.01
Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
2.02
Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (twee jaar of langer)
2.03
Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (langer dan zes maanden maar korter dan twee jaar)
2.04
Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (zes maanden of korter)
2.05
Arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project
2.06
Arbeidsovereenkomst voor de duur van de vervanging van een arbeidsongeschikte werknemer
2.07
Arbeidsovereenkomst voor een vast aantal uren per tijdseenheid van ten hoogste een jaar
2.08
Model arbeidsovereenkomst voor per periode wisselend aantal uren
2.09
Nulurenovereenkomst (arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht)
2.10
Min-max overeenkomst (ten dele uitgestelde prestatieplicht)
2.11
Oproepovereenkomst (langer dan zes maanden)
2.12
Uitzendovereenkomst
2.13
Payrollovereenkomst
2.14
Stageovereenkomst

Bepalingen

3.1
Omschrijving partijen
3.2
Bepaling om te bewerkstelligen dat op de arbeidsover­eenkomst geen be­roep kan worden gedaan om een voor de werknemer gunstigere toepassing te bepleiten dan op grond van de CAO zou hebben gegol­den
3.3
Bepaling om de indiensttreding afhankelijk te stellen van de uitslag van een medi­sche keuring
3.4
Bepaling om de volgens wet of CAO geldende opzegtermijn te verlengen
3.5
Bepaling betreffende een persoonlijke toeslag op het CAO-loon
3.6
Bepaling die de werknemer recht geeft op reiskostenvergoeding woon/werkverkeer (onder fiscale werkkostenregeling)
3.7
Bepaling die de werknemer recht geeft op een vergoeding voor het zakelijk gebruik van de privé-auto (onder de fiscale werkkostenregeling)
3.8
Bepaling die de werknemer recht geeft op een vaste ver­goeding van be­paalde, regel­ma­tig te maken onkosten (onder de fiscale werkkostenregeling)
3.9
Bepaling die recht geeft op vergoeding van (overige) onkosten op declara­tiebasis
3.10
Bepaling die recht geeft op de verstrekking van een mobiele telefoon (onder de fiscale werkkostenregeling)
3.10a
Bepaling die recht geeft op de vergoeding van de kosten van de telefoon- of internetverbinding thuis (onder de fiscale werkkostenregeling)
3.11
Bepaling ter zake van het ter beschikking stellen van een auto van de zaak, met recht op privé-gebruik
3.12
Bepaling ter zake van het ter beschikking stellen van een auto van de zaak, met verbod van privé-gebruik
3.14
Studiekostenregeling (onder de fiscale werkkostenregeling)
3.15
Controlevoorschriften ziekteverzuim
3.16
Bepaling die recht op loondoorbetaling bij ziekte gedu­rende de eerste twee dagen uitsluit (wachtdagen)
3.17
Bepaling die recht geeft op een hogere/langere doorbe­taling van sala­ris dan op grond van de wet
3.18
Bepaling die recht geeft op het korten van vakantiedagen in geval van ziekte of ar­beidson­ge­schikt­heid
3.19
Bepaling inzake vakantierecht bij werken in deeltijd
3.20
Bepaling waardoor de rechten van industriële en intel­lec­tue­le eigen­dom van vin­din­gen door de werknemer gedaan tijdens of in verband met de arbeidsovereenkomst toeko­men aan de werkgever
3.21
Bepaling die de werknemer recht geeft op provisie
3.22
Bepaling die de werknemer bij bevredigend bedrijfsresul­taat recht geeft op een der­tien­de maand
3.23
Concurrentiebeding
3.24
Bepaling die de werknemer recht geeft op een op voorhand overeen­gekomen ontslagvergoeding
3.25
Bepaling om de aanwijzing van een vergoeding of verstrekking als ten laste komend van het forfait c.q. eindheffing bij de werkgever te beperken tot een kalenderjaar (onder de fiscale werkkostenregeling)
3.26
Bepaling inzake verplichtingen van de werknemer in geval van ziekmelding binnen vier weken na het einde van de arbeidsovereenkomst
3.27
Schriftelijke vastlegging arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd i.v.m. premiedifferentiatie WW
3.28
Verplicht aanbod voor een vaste arbeidsomvang

Overig

4.1
Aanstellingsbrief
4.2
Regeling inzake aanpassing arbeidsduur voor bedrijven met minder dan tien werknemers
4.3
Protocol voor het gebruik van E-mail en internet
4.4
Protocol voor het gebruik van sociale netwerken
4.5
Aanzegging niet-voortzetting arbeidsovereenkomst (aangetekend)
4.6
Aanzegging niet-voortzetting arbeidsovereenkomst (handtekening voor ontvangst)
4.7
Aanzegging voortzetting arbeidsovereenkomst (handtekening voor akkoord)
4.8
Schriftelijke opgave van gegevens betreffende de arbeidsovereenkomst