Hoe kan ik een WGA-scan aanvragen?


Het aanvragen van een WGA-scan heeft alleen zin als u beschikt over een beslissing van het UWV over de WGA-uitkering van een (ex-) werknemer waarvan de bezwaartermijn van zes weken nog niet verstreken is. U kunt een kopie van die beslissing dan per post, per fax of per e-mail aan ons toezenden, met het verzoek daarop een WGA-scan uit te voeren. Wij bevestigen u de ontvangst van de beslissing. Tegelijkertijd bevestigen wij u de voorwaarden waaronder wij de WGA-scan voor u zullen uitvoeren. In verband met het verstrijken van de bezwaartermijn is van belang dat u er op toeziet dat onze ontvangstbevestiging tijdig in uw bezit is. Alleen dan kunt u er van uitgaan dat wij namens u tijdig een bezwaarschrift bij het UWV indienen.

Hebt u geen beslissing waartegen bezwaar kan worden gemaakt? Dan kunnen wij in de meeste gevallen een dergelijke beslissing uitlokken door bij het UWV een herbeoordeling aan te vragen. Ook in dat geval kunt contact met ons opnemen.

Let op: De WGA-scan wordt uitgevoerd op basis van een overeenkomst van opdracht waarbij Van Zijl advocaten B.V. de opdrachtnemer is. De algemene dienstverleningsvoorwaarden van Van Zijl advocaten B.V., die zijn gedeponeerd bij de KvK. te Tilburg onder nummer 983, zijn daarbij van toepassing. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt u op verzoek gratis toegezonden. Elke aansprakelijkheid voor schade is beperkt tot het bedrag waarvoor de door ons verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak op uitkering geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico.

Meer informatie?