Voorwaarden


De vergoeding voor de kosten van het arbeidsrecht abonnement© is bij vooruitbetaling verschuldigd binnen veertien dagen na ontvangst van onze factuur. Abonnementen gaan in op de eerste dag van de kalendermaand van aanmelding en lopen tot het einde van het kalenderjaar. De abonnementen worden geacht steeds stilzwijgend voor de duur van een jaar te zijn verlengd,tenzij deze voor het einde van het kalenderjaar schriftelijk zijn opgezegd.

Alle opdrachten aan ons kantoor worden uitgevoerd conform de algemene dienstverleningsvoorwaarden van Van Zijl advocaten B.V., die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nummer 983. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt u op verzoek toegezonden.