Advocaten


De bereikbaarheid

Mate waarin en snelheid waarmee onze cliënten contact konden krijgen, op momenten waarop zij contact zochten.


De clientvriendelijkheid

Mate waarin onze cliënten het gevoel hadden dat al het mogelijke werd gedaan om het hen als cliënt naar de zin te maken.


De deskundigheid

Bekwaamheid waarmee, naar de indruk van onze cliënten, de gegeven opdracht werd uitgevoerd.


De zorgvuldigheid

De mate waarin eventuele - kleine of grote - fouten werden gemaakt bij de uitvoering van de verrichte werkzaamheden.


De doelgerichtheid

De mate waarin langs de meest praktische weg een oplossing werd gezocht voor de problemen.


De snelheid

De snelheid waarmee de voor de uitvoering van de opdracht vereiste werkzaamheden werden uitgevoerd.


De begrijpelijkheid

De mate waarin onze cliënten steeds inzicht is verschaft aan de problematiek die bij hun zaak aan de orde was en de leesbaarheid van voor hen opgestelde brieven, overeenkomsten, processtukken en dergelijke.


Het voldoen aan de eis 'zeggen wat we doen'

Een goede samenwerking vereist naar onze mening dat wij 'zeggen wat we doen' en 'doen wat we zeggen'!


Het voldoen aan de eis 'doen wat we zeggen'

Een goede samenwerking vereist naar onze mening dat we 'zeggen wat we doen' en 'doen wat we zeggen'!


Het waarmaken van verwachtingen ten aanzien van de uitkomst van de zaak

Mate waarin uiteindelijk is voldaan aan de bij aanvang van onze werkzaamheden bij onze cliënten gewekte verwachtingen omtrent de uitkomst daarvan.


Het waarmaken van verwachtingen ten aanzien van de kosten van onze werkzaamheden

Mate waarin uiteindelijk is voldaan aan de bij aanvang van onze werkzaamheden bij onze cliënten gewekte verwachtingen omtrent de aan onze cliënten in rekening gebrachte kosten.


De totaalindruk