Realiseer grote besparingen en laat ons uw premiebesluit 2024 controleren!


Op 25 november 2023 stuurde de belastingdienst aan werkgevers de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2024. In dit besluit is vermeld hoe hoog de premie is die de werkgever in 2024 aan de belastingdienst moet betalen. Voor (middel)grote werkgevers wordt de hoogte van die premie beïnvloed door de bedragen die in 2022 als Ziektewet- respectievelijk WGA-uitkering zijn uitbetaald aan (ex-) werknemers.
 
Uit de controles van premiebesluiten en de daaraan ten grondslag liggende uitkeringsbesluiten die wij in het verleden uitvoerden blijkt dat de kans dat de premie te hoog is vastgesteld maar liefst 66% bedraagt!

Interesse? Eerst kosteloos QuickScan

Hebt u belangstelling voor een controle van uw premiebesluit of voor een onderzoek naar de mogelijkheid om eigenrisicodrager Ziektewet te worden? Laat ons dan eerst kosteloos een QuickScan uitvoeren. Dan berekenen wij hoe groot uw financiële belang daarbij is. Controle van het premiebesluit is doorgaans zinvol voor werkgevers met een premieplichtige loonsom vanaf ongeveer € 1.500.000. Hoe groter de loonsom en hoe groter het aantal uitkeringen, des te groter is uw financiële belang.

Een kosteloze quickscan aanvragen

Tijdig reageren

Hebt u het premiebesluit ontvangen? Neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. Dan resteert er nog voldoende tijd voor het maken van de kosteloze QuickScan, een telefonisch consult ter toelichting van die QuickScan en het nemen van een besluit over het laten uitvoeren van de controle of het onderzoek naar de mogelijkheid om eigenrisicodrager Ziektewet te worden.

Let op: tegen het premiebesluit van de belastingdienst moet binnen zes weken bezwaar worden gemaakt. Uw bezwaarschrift moet daarom uiterlijk op vrijdag 5 januari 2024 door de belastingdienst zijn ontvangen.

Kans op succes?

Als wij uw premiebesluit controleren, controleren wij ook de premiebesluiten over de vijf jaar daarvoor (tenzij we dat al eerder deden). Als wij daarin (ook) fouten constateren kunnen wij de belastingdienst namelijk nog vragen om die premiebesluiten te herzien. Met de controles die wij aldus uitvoerden behaalden wij in het verleden voor 19%* van de werkgevers succes. Dat werkgevers toch in 64%* van de gevallen tot een premiebesparing kwamen, is te danken aan een intensieve controle van de besluiten van het UWV betreffende de Ziektewet- en WGA-uitkeringen die de hoogte van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas beïnvloeden. Die controle vereist zeer specifieke ervaring en deskundigheid, waarover de advocaten van ons kantoor bij uitstek beschikken.
 
Werkgevers verdienden met de premiecontrole die wij vorig jaar uitvoerden iedere geïnvesteerde euro gemiddeld 21* maal terug!
 
Zie voor meer details: resultaten controle premiebesluiten tot en met 2023.
Zie ook de video op onze website: www.vanzijl-advocaten.nl/schadelastbeperking.
 
* De weergegeven cijfers zijn gemiddelden zoals die gelden voor alle werkgevers (grote en middelgrote). Bij grote werkgevers zijn de gemiddelde scores wat hoger en bij middelgrote werkgevers wat lager.

Wilt u meer informatie?

Neem dan contact op met Michèle Sonneveld van ons kantoor:

Michèle Sonneveld
Adviseur Ziektewet en WIA, accountmanager

Tel. 013 - 463 55 99
E-mail: m.sonneveld@vanzijl-advocaten.nl