Ja zeker, de ... ?


Bij het kopen van een huis komt veel kijken en als koper vertrouw je er op dat de hypotheekadviseur en de notaris ieder hun werk goed doen. Maar soms is dat niet het geval en dan kan de hypotheekadviseur/assurantietussenpersoon aansprakelijk zijn. De notaris was dat daarentegen niet, ondanks dat er nog een bedrag op zijn rekening bleek te staan waarmee de premie voor een verzekering betaald had moeten worden.

Wat was er gebeurd?
De heer A heeft na advies van DHD (De Hypotheker Dordrecht) aan DHD de opdracht gegeven om voor haar een hypotheek met een woonlastenverzekering af te sluiten. De koopsom voor deze verzekering (€ 540 voor het werkloosheidsrisico en € 2.600 voor het arbeidsongeschiktheidsrisico) zou meegenomen worden in de hypotheek. DHD vraagt daarom aan de notaris om een bedrag van € 3.140 te voldoen aan verzekeringsmaatschappij Cardiff.

De hypotheekakte wordt bij de notaris gepasseerd en de notaris maakt het bedrag over aan Cardiff. Een paar weken later vraagt DHD per mail aan Cardiff om € 2.600 terug te storten op de rekening van de notaris: € 540 moest namelijk naar Cardiff maar de resterende € 2.600 moest naar een andere verzekeringsmaatschappij, Bovemij.

Kort daarna ontvangt DHD een polisblad waaruit de dekking bij werkloosheid blijkt en waarbij in een clausuleblad wordt vermeld dat arbeidsongeschiktheid ten gevolge van astma is uitgesloten. Een dag hierna ontvangt de notaris het bedrag van € 2.600 terug van Cardiff. Meer dan acht maanden later raakt de heer A arbeidsongeschikt: weer zes maanden later wordt vastgesteld dat de heer A lijdt aan een slaapstoornis. Op dat moment wordt duidelijk dat het bedrag van € 2.600 ter zake van de premie voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering nooit is overgemaakt aan Bovemij, maar dat dit nog altijd op de rekening van de notaris staat.
De heer A spreekt daarop DHD aan tot schadevergoeding. DHD spreekt op zijn beurt de notaris aan.

Wat vindt de rechter ervan?
De rechter oordeelt dat DHD haar zorgplicht als redelijk bekwaam en redelijk handelend assurantiepersoon heeft geschonden. DHD diende er op toe te zien dat de notaris het bedrag van € 2.600 alsnog aan Bovemij zou overmaken. DHD stelde de notaris te hebben gevraagd om het bedrag over te maken, maar kon dat niet aantonen. DHD stelde verder er van uit te mogen gaan dat het bedrag was overgemaakt, omdat de notaris haar niet had gewaarschuwd en omdat de heer A DHD niet gewaarschuwd had dat hij geen polis had ontvangen. De rechter verwacht van DHD echter een actieve houding, des te meer omdat DHD op de zitting heeft verklaard dat DHD voor zijn klanten steeds controleert of de polissen zijn binnengekomen. DHD had daarom zelf kunnen opmerken dat er geen arbeidsongeschiktheidspolis was binnengekomen en het feit dat een medewerker van DHD (onterecht) heeft gedacht dat de werkloosheidspolis tevens de arbeidsongeschiktheidspolis was, komt voor risico van DHD.

Ook een notaris dient te handelen als een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsgenoot, aldus de rechter. In rechte was vast komen te staan dat de opdracht van DHD aan de notaris voor wat betreft de arbeidsongeschiktheidsverzekering was beperkt tot het overmaken van de koopsom van de verzekering. Gelet op zijn positie in het maatschappelijk verkeer rust op de notaris een zwaarwegende zorgplicht jegens degene die gelden aan hem toevertrouwt met een betalingsopdracht. Dit brengt mee dat hij nadere informatie inwint bij degene die hem de gelden heeft toevertrouwd op het moment dat er twijfel kan bestaan over de inhoud en de strekking van de opdracht.

De rechter deelt de mening van de notaris dat hij geen gelden kan overmaken als er geen nieuwe betalingsopdracht is verstrekt. DHD blijkt geen betalingsopdracht te hebben verstrekt om € 2.600 over te maken aan Bovemij. DHD stelt nog dat de notaris wist dat het bedrag naar Bovemij moest, maar dat betwist de notaris. De notaris wist dat het niet bestemd was voor Cardiff, maar wist vervolgens niet waar het wel naar toe moest. Daarom heeft hij ook tot vier keer toe contact opgenomen met DHD om te vragen waar het bedrag naar toe moest, maar steeds werd aangegeven dat DHD de notaris zou terugbellen. En daar waar de rechter oordeelt dat DHD de regie had moeten houden, gold dat niet voor de notaris. DHD heeft de notaris opdracht gegeven € 3.140 over te maken aan Cardiff, DHD heeft vervolgens rechtstreeks aan Cardiff de opdracht gegeven € 2.600 terug te storten aan de notaris en de notaris heeft een aantal keren aan DHD gevraagd waar het geld naar toe moest. Het lag op de weg van DHD om de notaris te instrueren.

Rechtbank Dordrecht, 21 september 2011, LJN: BT5897

Als koper van een huis zou je op grond van bovenstaande bijna geneigd raken, maar zelf de regie in handen te nemen. De notaris komt er nog goed vanaf, al zal iedereen het over eens zijn dat zijn handelswijze ook geen schoonheidsprijs verdient. En deze assurantietussenpersoon had alles kunnen voorkomen door adequaat op de telefoontjes van de notaris te reageren.

3 december 2011