Verwijzing naar algemene voorwaarden in offerte: oplettendheid geboden !


BV X en BV Y sluiten een overeenkomst tot het verrichten van saneringswerkzaamheden bij een autogarage. In de offerte die vooraf is gegaan aan de overeenkomst wordt verwezen naar twee onderling verschillende sets van algemene voorwaarden. Het gerechtshof heeft zich gebogen over de vraag welke set van algemene voorwaarden van toepassing zijn. De uitkomst: geen van beide! 

Wat was er aan de hand?
In de tekst van de offerte, die de basis vormde voor de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever, heeft de opdrachtnemer verwezen naar de Algemene voorwaarden voor aannemingen in het bouwbedrijf 1992 (AVA 1992). De offerte bevatte echter ook de vermelding dat als bijlage bij de offerte zijn gevoegd de AVA 1992 en BABEX Algemene Leveringsvoorwaarden 1994 (BABEX). Bovendien was bij de offerte van beide sets voorwaarden de eerste bladzijde gevoegd. De opdrachtnemer stelde dat de BABEX alleen van toepassing waren op sloopwerkzaamheden en daarvan was hier geen sprake, zodat uitsluitend de AVA 1992 van toepassing waren. De opdrachtgever stelde zich daarentegen op het standpunt dat voor haar niet viel op te maken dat beide sets voorwaarden een verschillend toepassingsbereik hebben.
Het gerechtshof moest oordelen of het bevoegd was kennis te nemen van het geschil tussen beide partijen. Indien de AVA 1992 van toepassing zouden zijn, was namelijk niet het gerechtshof maar de Raad van Arbitrage voor de Bouw bevoegd om zich over deze zaak te buigen. Het gerechtshof kwam tot het oordeel dat het bevoegd was om over deze zaak te oordelen.  

Hoe kwam het gerechtshof tot deze beslissing?
Het hof stelt voorop dat het antwoord op de vraag of de algemene voorwaarden die door een partij bij een overeenkomst worden gebruikt, op die overeenkomst van toepassing zijn geworden, volgt uit de in het algemeen geldende regels voor aanbod en aanvaarding. Hier doet zich naar het oordeel van het hof de situatie voor dat het aanbod van de opdrachtnemer tot het toepasselijk verklaren van algemene voorwaarden verwijst naar twee verschillende sets algemene voorwaarden zonder dat op het moment van contractsluiting voor de wederpartij voldoende duidelijke aanwijzingen bestaan welke van de twee sets algemene voorwaarden de gebruiker op de desbetreffende overeenkomst van toepassing wil doen zijn. Het gerechtshof komt tot het oordeel dat in een zodanig geval geen van de onderling verschillende sets voorwaarden deel uit maakt van de overeenkomst. Deze uitspraak is in lijn met eerdere jurisprudentie van de Hoge Raad.  

Gerechtshof Arnhem- Leeuwarden, 19 februari 2013, LJN: BZ4280

Uit deze uitspraak volgt (opnieuw) dat voor opdrachtnemers bij het uitbrengen van offertes grote oplettendheid is geboden indien gebruik wordt gemaakt van verschillende algemene voorwaarden.  Zijn uw offertes duidelijk genoeg? Wij zullen u daarover graag  adviseren. 

3 juli 2013