Werkgever mag afgaan op deskundigenoordeel van UWV


Als een werknemer 104 weken ziek is en een WIA-uitkering aanvraagt, beslist het UWV dat de werkgever het loon nog 52 weken langer moet doorbetalen aan de zieke werknemer, omdat de werkgever te weinig inspanningen heeft gedaan om de werknemer te re-integreren. Deze loonsanctie wordt opgelegd omdat het UWV vindt dat de bedrijfsarts de belastbare mogelijk-heden van de werknemer verkeerd in kaart heeft gebracht, waardoor re-integratiekansen zijn gemist. De werkgever is het met de loonsanctie niet eens. Hij stelt dat hij tot twee maal toe aan het UWV een deskundigenoordeel heeft gevraagd, waarbij het UWV heeft aangegeven dat voldoende re-integratie-inspanningen zijn verricht.
De werkgever vindt voor deze klacht in bezwaar geen gehoor bij het UWV, noch in beroep bij de rechtbank. De rechtbank is van mening dat de werkgever moest begrijpen dat het deskun-digenoordeel niet een allesomvattende beoordeling inhield. De zekerheid dat de uitgangspunten van de bedrijfsarts mede beoordeeld en bevestigd zijn, kon de werkgever volgens de rechtbank niet aan het deskundigenoordeel ontlenen.
De werkgever laat het er niet bij zitten en stelt hoger beroep in bij de Centrale Raad van Be-roep. Daar vindt hij wel gehoor voor zijn klachten. In het tweede deskundigenoordeel heeft het UWV antwoord gegeven op de vraag of de re-integratie-inspanningen van de werkgever en werknemer voldoende zijn. Het UWV heeft niet het voorbehoud gemaakt dat de uitgangs-punten van de bedrijfsarts niet beoordeeld zijn. Toen het UWV oordeelde dat de re-integratie-inspanningen van de werkgever voldoende zijn, kon het de werkgever op grond van de vraag-stelling en het antwoord niet duidelijk zijn dat hij niet mocht uitgaan van het deskundigenoordeel. Het UWV kon worden gehouden aan het deskundigenoordeel. Daarom herroept de Centrale Raad van Beroep de loonsanctie.

Centrale Raad van Beroep 20 juli 2011, www.rechtspraak.nl, ljn: BR2382

Als het om loonsancties gaat, komt het maar zelden voor dat de Centrale Raad van Beroep het UWV in het ongelijk stelt. Dat de Centrale Raad van Beroep dat in dit geval toch doet, geeft aan hoe groot het belang is dat de Centrale Raad van Beroep hecht aan het deskundigenoordeel van het UWV. Werkgevers doen er dan ook goed om tijdens de re-integratie een aantal keren een deskundigenoordeel aan het UWV te vragen.